Hristos, mărturia mea > 15. Micii contemporani ai marilor oameni


CAPITOLUL 15
Micii contemporani ai marilor oameni

Gândesc cu sufletul durut
La anii ce i-am risipit:
- Cât am trăit din ce-am ştiut,
Cât am ştiut din ce-am trăit?...

Prea arareori în viaţa şi în istoria omenirii, venindu-i vremea împlinirii unui mare adevăr şi arătându-se şi profetul trimis pentru realizarea lui, contemporanii aceluia l-au înţeles şi l-au urmat. De cele mai multe ori şi cei mai mulţi dintre profeţii neamurilor au trebuit să forţeze timpul şi să-şi silească pe contemporanii lor spre a primi binele pentru care veniseră. Iar dacă n-au putut ei să-i împingă pe contemporanii lor înainte înspre viaţă, i-au împins aceştia pe ei spre moarte.

Moise a fost un profet care a reuşit să însufleţească pe contemporanii săi pentru un mare ideal. Dar Ieremia, deşi a fost un profet tot atât de mare ca şi Moise, totuşi n-a reuşit.

Urmarea a fost că după Moise, sute de ani poporul s-a bucurat de libertatea şi binecuvântările ascultării şi supunerii faţă de acest trimis al lui Dumnezeu pentru ei.

Dar după Ieremia, poporul a plătit tot cu sute de ani - de robie şi de suferinţe - neascultarea lor arătată faţă de profetul şi trimisul lui Dumnezeu la ei.

Bineînţeles că atunci când Domnul Dumnezeu trimite un steag de dezrobire în vreun popor sau în vreo generaţie. El îngrijeşte şi de un purtător vrednic al acelui steag, precum şi de nişte vrednici însoţitori şi sprijinitori ai acestuia, însă o mare răspundere rămâne totuşi şi în seama contemporanilor acestui stegar, pentru sprijinul pe care trebuie să-l dea la rândul şi la locul lor şi ei, ideii înnoitoare pe care o reprezintă steagul şi stegarul trimis lor.

Condiţiile şi nevoile care au cerut apariţia acestuia sunt evidente şi cunoscute, mai mult sau mai puţin fiecărui ins, membru al acelui popor, al acelei comunităţi, după cum robia poporului din vremea lui Moise era cunoscută şi suportată cu greu de către fiecare dintre fiii poporului Israel.

Deci ei simţeau cu ardoare şi nevoia izbăvirii de sub ea...

Prin urmare datoria de a se alipi de profetul trimes şi de a-l ajuta cu tot sufletul lor pe Moise, omul lui Dumnezeu cel dovedit în stare a conduce poporul spre dezrobire, o aveau cu toţii în aceeaşi măsură ca Moise, trimisul providenţial ales pentru asta.

Desigur că nu toţi fiii poporului au simţit în aceeaşi măsură dorinţa aceasta în sufletul lor, nici n-au participat în aceeaşi măsură cu Moise la această jertfă. Dar cea mai mare parte a conducătorilor poporului au simţit şi au participat la fel cu el.

De aceea a şi reuşit aşa de frumos planul lui Dumnezeu cu ei.

Cu David, în vremea lui, a fost tot la fel.

Numai David singur - fără de vitejii care l-au sprijinit cu tot sufletul lor - şi fără devotamentul oştirii - ataşată cu toată dragostea şi credincioşia ei faţă de el - nici chiar David, cu toată vitejia lui, nu ar fi reuşit atât de frumos în minunatele lui izbânzi.

Şi cu toţi marii viteji ai lui Cristos a fost la fel.

La venirea Domnului Isus ca Mântuitor pe pământ, El Însuşi a avut nevoie de o puternică echipă de ucenici, cu care să pornească la munca şi lupta Evangheliei. Pentru că oricât de viteaz şi de bine pregătit este un purtător de steag, el are totdeauna nevoie de o grupă de însoţitori hotărâţi şi curajoşi.

La îndrăzneaţa luptă pentru curăţirea templului, când trebuiau alungaţi hoţii şi cămătarii care se înstăpâniseră acolo, Isus mergea în fruntea unei echipe de doisprezece sprijinitori foarte hotărâţi. În faţa atâtora, desigur că n-a mai îndrăznit nimeni să se împotrivească. Dar dacă numai unul singur ar fi fost, poate că totuşi altfel s-ar fi desfăşurat lucrurile.

Când sfântul apostol Pavel a pornit la marea lucrare de cucerire a lumii pentru Cristos şi Evanghelia Sa, a avut şi el nevoie de nişte împreună-lucrători adânc devotaţi lui Cristos şi Cauzei Sale. Şi Harul lui Dumnezeu i-a dăruit pe acei viteji ostaşi ai lui Isus cu care a putut lucra şi izbuti atât de frumos apostolul Pavel.

Desigur este un mare dar de la Dumnezeu să poţi afla nişte însoţitori înzestraţi de Duhul Sfânt cu înţelepciune şi virtuţi sufleteşti deosebite - şi să fie în acelaşi timp şi nişte oameni de totală încredere şi statornicie în aceeaşi învăţătură şi credinţă. Când sufletele lor sunt sincere şi smerite, harul lui Dumnezeu îi face totdeauna să fie nişte binecuvântaţi biruitori.

Desigur că totdeauna împotrivirile diavolului faţă de o lucrare a lui Dumnezeu vor fi şi ele pe măsura importanţei acestei lucrări. Satan îşi adună împotriva oricărei oştiri a lui Cristos cel puţin tot atâtea puteri ale sale.

Dar în această luptă el şi-i asociază şi pe oamenii lumii acesteia. În inimile inferioare, păcatul de orice fel totdeauna stăpâneşte, iar cel în care stăpâneşte un păcat, devine prin înrudirea păcatului său, un asociat al diavolului împotriva lui Cristos. Fiecare om care trăieşte în păcat este un cap de pod pe unde Satan porneşte totdeauna atacurile lui împotriva lui Dumnezeu.

Frumosul stegar şi viteazul erou al Adevărului de la Oastea Domnului, odată trecut în veşnicie, nici mort ura lor tot nu l-a iertat. N-au vrut să-i facă nici cea mai sumară ceremonie de înmormântare, până ce mai întâi au scos de pe cadavrul său, în a patra zi după moarte, haina sa preoţească în care noi îl îmbrăcasem când l-am aşezat în sicriu.

Ci numai după ce doi ciocli ai primăriei i-au sfâşiat haina cea neagră cu care era îmbrăcat şi a rămas în cămaşa albă, abia atunci protopopul Emilian Cioran a fost învoit de către mitropolitul răzbunător să-i poată face o scurtă slujbă în curtea redacţiei şi să tragă clopotul catedralei o singură dată pentru el.

Aşa s-a răzbunat şi pe cadavrul său, mânia neiertătoare a răzbunătorului mitropolit. Oricât i se ceruse iertare, el n-a iertat.

Acum îşi primeşte şi el undeva răsplata faptelor sale.

După ce a terminat cu părintele Iosif - nemaiavând ce-i face, după cum el însuşi ne profeţise în ultimele lui cuvinte - toată mânia loviturilor celui ce nu cunoştea iertarea, s-a abătut asupra noastră, slabii, puţinii şi neputincioşii urmaşi ai părintelui martirizat.

Doar patru săptămâni am mai putut apărea cu gazeta Glasul Dreptăţii, după înmormântarea părintelui - şi sabia ucigaşă dirijată dintre zidurile mitropoliei a tăiat dintr-o dată şi capul Glasului Dreptăţii - al acestui ales profet curajos şi supărător.

Cu toate că directorul Stoichiţă avea şi el destule relaţii printre înălţimile din Bucureşti, răzbunătorul era dezlănţuit şi nu cruţa nici un mijloc spre a-şi umple măsura nedreptăţilor sale. Şi nimeni nu-l întrecea nici în răutate nici în viclenie, când era vorba de astfel de abuzuri. De fapt numai într-o vreme când domneşte undeva silnicia şi corupţia, se pot săvârşi astfel de crime. Fiindcă atunci de sus şi până jos, nu se găseşte nimeni căruia să-i fie frică de Dumnezeu ori de Lege şi nici ruşine de oameni, ca să aibă respect pentru adevăr şi curaj pentru dreptate.

Când directorul Stoichiţă ne-a arătat ordinul Cenzurii de sistare a gazetei ne-a spus cu neputincioasă revoltă:

— Mitropolitului i-a reuşit încă o crimă... Nimeni nu mai are tăria să-i reziste nicăieri. Tipografia va cădea şi ea în mâinile lui. Nu mai puteţi face nimic. Toate merg din rău în mai rău şi Singur Dumnezeu mai ştie unde se va ajunge. Deocamdată aceasta este situaţia şi noi nu mai putem face nimic.

I-am mulţumit adânc recunoscători acestui nou Cirinean care - ca şi Octavian Metea, cu Ecoul - pusese şi el umărul la o parte de drum sub crucea calvarului nostru, tocmai în momentul când era cea mai mare nevoie.

Slăvit să fie Domnul, Care ne-a dăruit această foaie tocmai atunci când era cel mai necesar. Am avut astfel prin ce să comunicăm cu fraţii şi să consemnăm toată desfăşurarea acelor zguduitoare şi înseninate întâmplări. Dumnezeul răsplătirilor nu-l va uita nici pe el, cum nu-i va uita nici pe ceilalţi de dinainte sau de după - care au mai ajutat în vreun fel această Lucrare a Evangheliei Sale şi a Numelui Său, atât de încercată în toate felurile chiar de la începuturile ei. Şi noi le vom fi totdeauna recunoscători.

Din toate părţile ţării soseau iarăşi scrisori de protest şi cereri să facem din nou tot ce putem pentru a nu înceta alimentarea poporului cu hrana Cuvântului Sfânt.

Am alcătuit iarăşi listele de subscripţii - ca şi în urmă pentru Isus Biruitorul - şi le-am trimis prin ţară şi în străinătate pentru ca fraţii şi cititorii să le semneze şi să le trimită la Guvernul din Bucureşti pentru eliberarea apariţiei publicaţiilor Oastei.

S-au strâns mii de semnături şi s-au trimis multe dosare cu cererile acestea la Bucureşti; în zadar însă. Ce scrisese Pilat, scris rămânea. Nimeni nu mai revenea ca să schimbe nimic. S-au mai păstrat încă multă vreme pe undeva o parte din aceste dosare cu listele de subscripţii de atunci.

Rămaşi fără nici un mijloc de existenţă şi de rezistenţă în Sibiu, eu şi fr. Marini ne-am zis într-o zi:

— Noi doi aici nu mai putem face absolut nimic. Mitropolitul, prin Vonica face tot felul de presiuni pentru intimidarea şi coruperea noastră, spre a lichida definitiv orice continuare a lucrului Oastei.

Fraţii ne cer hrană tipărită, iar Cenzura ne urmăreşte şi împiedică tot ce am putea face.

Viorel şi Titus se ascund de noi şi fac tot felul de fapte slabe, compromiţând numele Oastei şi al părintelui.

Dacă mai rămânem aici nu numai că nu putem face nimic, dar ne punem în primejdia de a fi învinuiţi şi noi de cine ştie ce fapte ale lor. Mai bine să încercăm în altă parte, un mijloc prin care să putem apărea undeva cu o publicaţie pentru fraţii şi cititorii noştri.

Atunci eu am plecat spre Beiuş.

După plecarea mea din Sibiu, fr. Marini a plecat şi el acasă la ai lui, în Săsciori.

De acasă fiecare mergeam în misiuni printre fraţi şi ne preocupam de o nouă gazetă. Contactul personal pe teren cu cititorii noştri, era un mijloc fericit pentru mai adânca apropiere şi cunoaştere între noi. Până acum prea puţin putusem face misiune personală prin ţară, pentru că tot timpul eram solicitaţi de lucrul la redacţie. Acum, nemaiavând cuvântul scris, îl foloseam pe cel vorbit, pe care încă Cenzura nu ni-l putea opri. Aceste prilejuri erau o mare mângâiere şi bucurie pentru noi toţi, fiindcă cei mai mulţi dintre cititorii şi fraţii noştri nu ne văzuseră încă faţa niciodată.

În vara anului 1938 am încercat şi am găsit eu întâi la Oradea posibilitatea unei publicaţii. Era acolo un ziar, Gazeta de Vest, pe al cărei director, George A. Petre, îl cunoşteam. Am convenit cu el să ne acorde tipărirea la ziarul său a unui supliment duminical sub titlul Ogorul Domnului - iar noi în schimb îi ofeream miile noastre de adrese, precum şi o sumă pentru achitarea costului acestui supliment.

Bucuros atât pentru publicitatea pe care şi-o făcea în felul acesta în ţară şi în lume, precum şi de ajutorul material oferit de noi, George A. Petre s-a învoit şi astfel am început colaborarea.

Eu lucram zilnic partea noastră în birourile ziarului său de la Oradea atât cu redacţia, cât şi cu administraţia.

Au apărut astfel trei numere pentru trei duminici, dar al patrulea n-a mai apărut nici din Ogorul Domnului. George A. Petre fiind şi el cleric, a fost chemat şi mustrat drastic la Episcopie, punându-i-se în vedere să sisteze imediat suplimentul duminical pentru noi.

Şi astfel s-a mai adăugat o cruce în cimitirul profeţilor cu glas supărător pentru Irod.

În timpul lucrului la Oradea, ne-am făcut totuşi un prieten, pe directorul întreprinderii Grafica, cea mai mare tipografie de acolo. Cu el am continuat apoi tipărirea mai multor cărţi, calendare şi broşuri cu care am umplut o vreme iarăşi golul cerinţelor frăţeşti. Astfel au apărut atunci două ediţii din cartea de cântări, una cu note, una fără, apoi mai multe cărţi de poezii şi meditaţii de ale noastre, precum şi de ale altor fraţi ca Eftimiu Florea, Ion Tudusciuc, Ion Capătă, Simion Paraschiv şi alţii.

Între timp, căutând mereu, am găsit la Cluj pe părintele Vasile Chindriş, un preot călugăr greco-catolic, care avea la parohia Iris o mică tipografie, precum şi autorizaţia unei gazete, Viaţa Creştină, pe care o scotea din când în când într-un format şi un tiraj foarte mic. El nu prea avea nici darul scrisului şi nici cititori. Dar avea foarte multă voinţă şi dorinţă de a lucra ceva pentru Domnul.

Acest preot foarte zelos şi întreprinzător a fost foarte bucuros când i-am propus o colaborare. El avea tipografie şi autorizaţie, dar n-avea cititori, iar noi aveam ce îi lipsea lui, aşa că repede am convenit să începem să lucrăm noi sub autorizaţia lui, gazeta pentru fraţii noştri.

În felul acesta noi aveam acum un avantaj pe care nu-l avusesem mai înainte. Preotul Chindriş făcând parte dintr-un alt cult creştin, mitropolitul ortodox nu-l mai putea urmări. Suporterii săi greco-catolici aveau oameni până sus în Guvern - şi la caz de nevoie nu era uşor de luptat cu ei. În afară de asta, el nu mai era sub îndrumarea lui Bălan.

Preotul Chindriş din colaborarea cu noi avea un avantaj şi mai mare, întâi material, apoi moral, fiindcă întreprinderea lui mergea din plin. Era adevărat că tipografia lui era doar o maşină veche, acţionată manual de o roată mare la care învârtea uriaşul Ion, servitorul parohiei, ca un adevărat motor.

La caz de nevoie însuşi părintele Chindriş învârtea cu succes, fiind şi el destul de puternic şi tânăr pe atunci.

În Ardeal era ştiut că pe atunci aproape jumătate de populaţie era de confesiune greco-catolică, iar Lucrarea Oastei Domnului încă de la început s-a răspândit într-o mare măsură şi printre credincioşii acestei confesiuni. Părintele Iosif i-a îmbrăţişat cu mare dragoste şi pe fraţii greco-catolici, simţind de la început că mesajul Oastei Domnului, fiind adresat întregului nostru popor, undeva în final prin această Lucrare evanghelică s-ar fi realizat în chipul cel mai fericit şi reunificarea adevărată a celor două confesiuni româneşti.

Deci de la început s-a făcut o puternică sudură sufletească între toţi membrii Oastei din ambele confesiuni.

Superiorii confesiunii greco-catolice de la Blaj, care se ridicaseră în primii ani contra Oastei Domnului, socotind-o şi pe aceasta ca pe un nou instrument al rivalilor lor ortodocşi de la Sibiu, cu care erau în nesfârşite lupte şi certuri, văzând noul curs evanghelic pe care i-l da Oastei părintele Trifa, ei şi-au schimbat întreg acel fel rău şi bănuitor de vedere, începând acum să vadă chiar cu simpatie lupta părintelui Iosif, care detesta orice confesionalism - şi n-au mai împiedecat cu nimic înrolarea credincioşilor lor în Oastea Domnului. Ci, dimpotrivă, au binecuvântat-o.

Cu timpul, întreagă atmosfera din confesiunea greco-catolică devenise chiar favorabilă Oastei Domnului, întrucât între conducătorii lor spirituali erau mulţi oameni luminaţi, de o mare corectitudine şi valoare morală - care vedeau în perspectivă marele rost al acestei cereşti Lucrări în mântuirea şi luminarea întregului nostru popor.

Unul dintre aceştia, Dumitru Neda, profesor, consilier mitropolitan şi redactorul organului oficial al Blajului, Unirea, fusese chiar delegat al Bisericii Greco-Catolice, să aducă salutul lor la sicriul părintelui Iosif, considerat şi de către ei ca un mare sol al lui Cristos în poporul şi în credinţa noastră. El l-a sărutat atunci pe frunte şi a rostit cu ochii plini de lacrimi unul dintre cele mai frumoase şi înălţătoare cuvinte şi cea mai mişcătoare apreciere pentru munca şi jertfa lui.

Ce contrast uriaş între felul cum s-au comportat faţă de acest mare profet al lui Dumnezeu una şi cum cealaltă dintre aceste două confesiuni! Ce frumos s-a comportat cea considerată străină - şi ce urât cea care profitase de toată avuţia lui sufletească şi de cea pământească!

În aceste condiţii am început lucrul la Cluj în toamna anului 1939. Foaia Viaţa Creştină apărea săptămânal în 4-6 şi chiar 8 pagini mari. De sărbători chiar şi 10-12 pagini. Se mai angajară lucrători la tipografie şi încă un ajutor lui Ion cel care învârtea roata tipografiei. Întreagă familia preotului Chindriş avea acum de lucru.

Noi - fratele Marini şi eu - ne aşezasem cu chirie într-o casă de pe strada Războieni nr. 12, nu departe de biserica Iris şi de tipografia părintelui Chindriş.

Îndată ce foaia începu să apară cu regularitate, fraţii prinseră încredere şi avânt, iar legătura noastră se refăcu deplin. Începurăm iarăşi să primim zilnic zeci de scrisori cu veşti despre mersul lucrului sfânt, cu invitaţii la adunări, la nunţi, la consfătuiri frăţeşti în toată ţara, pentru rezolvarea feluritelor probleme în marea noastră familie duhovnicească.

Noi ne organizasem munca în aşa fel încât să putem face faţă la toate, atât aici la redacţie cât şi la misiune prin ţară. Aceste treburi le împlineam la început mai greu, până ce am putut pune lucrurile la punct în ceea ce privea mersul redacţiei.

După aceea începusem să putem face faţă la redacţie unul singur. Celălalt putea fi liber pentru partea cealaltă a misiunii prin ţară printre fraţi, unde era atâta nevoie şi atâtea cerinţe, pentru reorganizarea şi îmbărbătarea Lucrării Domnului.

Am convenit să facem cu rândul aceste două lucrări. Când eram eu la redacţie, pleca fr. Marini în misiune. Când venea el, plecam eu.

Toate acestea ne costau şi aici multe cheltuieli, cum ne costaseră şi la Sibiu. Împreună cu plătitorii buni prin care se susţinea lucrarea, veniseră şi plătitorii răi care ne creau aceleaşi neajunsuri. Dar eram fericiţi că totuşi puteam respira şi că puteam atâta cât să acoperim treburile imediate ale lucrului. Salariu n-am putut să încasăm nici aici, cum nu putusem nici la Sibiu. Nici nu ne mai gândeam la partea asta.

Ocazional ne vizitau zilnic mulţi fraţi şi colaboratori din ţară şi încăperea redacţiei noastre era mereu plină de fraţi şi surori, cu care petreceam fericite clipe de rugăciune şi consfătuiri. Uneori acestea deveneau frumoase şi fericite adunări frăţeşti, mai ales cu tineretul din loc sau împrejurimi. Una dintre grijile deosebite pe care le aveam fiind chemarea şi încadrarea tineretului în toate muncile Domnului. Tot sufletul meu era înflăcărat de dorinţa de a atrage pe cât mai mulţi tineri mai ales în munca scrisului sfânt. Ştiam câtă însemnătate are cuvântul scris şi vedeam ce puţini scriitori şi poeţi credincioşi avem.

Călăuzit de gândul acesta, publicam în gazetă sute de poezii pe care le primeam din ţară, pe cele mai multe refăcându-le aproape complet, în scopul de a-i încuraja pe toţi să scrie, în speranţa că poate câţiva dintre ei se vor alege şi se vor impune ca excepţii şi talente. Au şi fost unii, într-adevăr, care s-au ales, dar nici unul n-a devenit până la urmă ceea ce speram.

Îmi amintesc bine că în luna august 1939 eram eu de rând la redacţie; fratele Marini plecase pe câteva săptămâni în misiune prin Basarabia, pe la Orhei, unde erau atunci părintele Vladimir şi fratele Romaneco - doi harnici ostenitori ai Domnului care îl invitaseră pentru lucru şi pentru un timp de odihnă acolo.

Fratele Romaneco avea un conac şi o moşie frumoasă la Voinova, iar în jurul lui erau nişte sate cu mulţi fraţi. Luna aceea a fost ultima, pentru că peste câteva zile fratele Romaneco a trecut pe neaşteptate în veşnicie, apoi a început războiul pustiitor care a frânt multe gânduri frumoase, pe totdeauna.

Printre scrisorile pe care le-am primit în una din acele zile, îmi amintesc de o scrisoare care venea din partea unui tinerel, copil de trupă la muzica unui regiment din oraşul Sfântul Gheorghe, jud. Ciuc. Textul scrisorii îl reproduc aici, pentru că acest tinerel ne va da multe speranţe, dar ne va face şi mai multe necazuri:

"Mă numesc Moldoveanu Nicolae - scria el - în vârstă de 17 ani, orfan de tată, născut în comuna Movileni, jud. Tecuci şi sunt copil de trupă la o muzică militară din oraşul Sfântul Gheorghe, jud. Ciuc. Doresc foarte mult să citesc gazeta Dvs. pe care am văzut-o la cineva în comuna mea când am fost în concediu acasă. Dar eu nu am bani ca să plătesc abonamentul, însă voi vinde suplimentul de lapte pe care îl primesc aici şi voi achita preţul gazetei. Deci rog să-mi trimiteţi şi mie foaia Dvs."

Mi-a tresărit înduioşată inima la cele citite, gândindu-mă cât doream şi eu în urmă cu zece ani şi cât aş fi dat şi eu ca să pot primi o astfel de gazetă. M-am gândit că poate din acest tinerel va ieşi un om de mare folos pentru Lucrarea Domnului şi i-am scris de îndată chiar atunci:

"Dragă frate Niculiţă, am primit scrisoarea ta şi îţi vom îndeplini îndată dorinţa ta. Te rog să nu-ţi vinzi mâncarea ta, ci fii liniştit, căci de aici eu îţi voi trimite săptămânal din fiecare număr de foaie câte cinci exemplare gratuit ca să ai şi să mai dai şi la acei dintre colegii tăi care vor dori să o citească. Scrie-ne dacă vei primi foaia şi dacă mai ai vreo nevoie pe care ţi-am putea-o îndeplini..."

Şi am semnat scrisoarea cu numele meu şi adresa redacţiei.

A răspuns îndată foarte fericit şi recunoscător.

Pe urmă a avut nevoie imediat de toate cărţile noastre, apoi de altele şi altele. Mi-a tot scris, iar eu i-am tot răspuns tot anul acela.

De Crăciun îmi amintesc că-mi scria dorinţa lui să vină o dată la Cluj că n-a fost niciodată şi doreşte să ne vadă.

Va primi permisie până la Anul Nou. Să-i scriu dacă poate să ne afle.

I-am scris să vină. Şi îndată după Crăciun am văzut intrând, într-o zi, în redacţie, un tinerel subţire şi năltuţ, îmbrăcat în haine militare şi cu o trompetă sub braţ.

A salutat respectuos şi stătea în picioare la uşă, timid şi cu şapca în mână.

— Tu eşti Niculiţă Moldoveanu, am sărit eu bucuros, văzând încurcătura lui? Vino mai aproape şi fii mai curajos. Apoi, arătându-l fratelui Marini i-am zis: acesta este tânărul de care ţi-am spus.

Iar lui i-am zis:

— Hai, dă mâna cu fratele Marini, să te cunoască şi el. Acum vei rămâne la noi, iar mâine vom merge cu toţii la nişte adunări frăţeşti pe aici, nu departe: la Ciubanca, Ciubăncuţa şi poate şi în alte părţi.

Îmi amintesc că a plecat cu noi la adunările de care vorbeam. Dar încă de la plecare, am avut cu el un necaz. El ne-a spus să nu-i scoatem bilet de tren, fiindcă el era militar, are bilet de voie şi nu plăteşte trenul. Dar îndată după pornirea trenului, conductorul voia să-l dea jos, fiindcă biletul lui de voie nu era valabil pe ruta asta. A trebuit să plătesc pentru el o amendă în tren.

După două zile, la întoarcere, veneam pe jos şi era noapte.

Treceam tocmai prin satul Olpret şi mergeam cu grijă, pentru că acolo jandarmul ne pândea să ne facă rău. Mergând, fratele Marini era înainte cu încă cineva, iar Niculiţă în urmă cu mine. Îmi amintesc că tot provoca la discuţii despre Împărăţia de o mie de ani, despre rai, despre iad, despre suflet... toate întrebări puse nu ca să afle, ci ca să afirme. Am înţeles îndată şi supărat că lucrurile astea erau nu numai citite de el prin cărţile mileniste, ci chiar şi pătrunseră în inima lui.

Argumentele pentru ele vedeam nu numai că le cunoaşte bine, dar ştie să le şi folosească chiar pe un oarecare ton de contrazicere.

După ce un timp destul de lung am căutat cu răbdare şi cu dragoste să-l conving, iar el tot nu se da bătut, i-am zis o dată supărat, retezându-i-o scurt:

— Auzi, Niculiţă, tu lasă rătăcirile astea cui n-are altceva mai bun de făcut şi ocupă-te de cântare. Cântarea este chemarea ta. Iar dacă nu înţelegi, să ştii că mă supăr pe tine.

Am avut o clipă impresia izbitoare că acest copil este un suflet nesincer, stăpânit de un duh străin. Am avut chiar îndemnul să mă scap de el chiar mâine, trimiţându-l la locul lui, de unde venise, şi să-l las acolo în pace pentru totdeauna...

El, presimţind probabil că va urma ruperea noastră, văzând că m-am supărat, s-a prefăcut că îi pare rău şi pe urmă n-a mai deschis vorba asta deloc, ca să-mi lase impresia că l-am convins.

Un foarte înseninat învăţământ ar fi trebuit să trag eu încă de atunci - şi anume: întâi că nu trebuia să-mi pun cu atâta grabă mâinile peste nimeni, iar în al doilea rând că nu trebuie să neglijez prima impresie, prima înştiinţare pe care mi-o făcusem în inima mea despre acest suflet de om.

În Sfânta Evanghelie se spune cum Mântuitorul a respins odată pe nişte oameni pentru că prima Lui impresie despre ei (din felul cum i-a văzut venind la El) era că ei sunt nesinceri şi nu vin din convingere şi din dragoste, ci vin din anumite interese fireşti (Luca 9:57-62).

O, dacă am asculta şi noi mai cu multă grijă de inima noastră, când Duhul Sfânt din ea ne înştiinţează despre anumiţi oameni şi anumite adevăruri cu care ne întâlnim!

Când am ascultat de primul meu îndemn venit din inimă, de înştiinţarea primei impresii despre un om sau despre o lucrare - nu m-am înşelat niciodată.

Dar când am ascultat de celelalte îndemnuri care au venit apoi îndată să justifice, să lămurească, să argumenteze - atunci totdeauna m-am înşelat.

Cu privire la lucruri te convingi mai repede, fiindcă ele n-au cuvântul cu care să te mintă, ca oamenii. Dar cu privire la oameni trebuiesc uneori treizeci de ani până te încredinţezi că într-adevăr cel cu care ai întins pâinea ta atâţia ani în acelaşi blid, era de fapt un vânzător şi un vrăjmaş, nu un frate.

Sfătuiesc deci pe toţi cei care vor mai vrea să înveţe ceva din tot ce am păţit eu, să ia bine seama la toate aceste amare experienţe.

Nu vă puneţi mâinile cu grabă peste nimeni! Când Sfântul Pavel spune asta lui Timotei, cred că şi el fusese ars destul de usturător de mulţi... Nu toţi cei care vin în mreaja Evangheliei sunt peşti nevinovaţi - mulţi sunt şerpi veninoşi.

Nu credeţi chiar toate văicărelile celor care se prea tânguiesc, nici dragostea celor care vă prea laudă, nici râvna şi prietenia celor care se arată prea zeloşi pentru voi şi pentru Domnul. Aceştia adesea sunt vicleni.

Ţineţi seama bine de prima impresie şi ascultaţi cu atenţie de înştiinţarea inimii, când vă întâlniţi cu cineva.

Şi când vi se înfăţişează ceva.

Fiindcă lumina şi îndemnul care vă vine prima dată în inimă, sunt totdeauna de la Dumnezeu... Eu aşa le-am aflat.

Când asculţi de primul îndemn nu te înşeli niciodată.

Dar când n-am ascultat de acestea, eu am avut să mă căiesc adeseori amar.

Unii - fiindcă nu ascultă de prima impresie - când vine o a doua stau la îndoială. Apoi trag la sorţi, târguindu-se cu încredinţările lor.

Nimic bun nu iese nici din asta. Sorţul niciodată n-a lămurit bine nimic, ci numai a încurcat şi mai rău adeseori.

Dacă umbli prin credinţă, cu un cuget curat, fiind atent şi ascultător la înştiinţările Duhului - atunci nu vei avea nevoie niciodată să tragi nehotărât la sorţi. Duhul te va încredinţa limpede ce ai de făcut.

Când ai mereu nevoie să tragi la sorţi, asta înseamnă că n-ai niciodată o încredinţare adevărată, ci eşti un om nehotărât.

Când ai o adevărată încredere în Dumnezeu, nu mai ai nici nevoie şi nici voie niciodată de tragerea la sorţ, care este un obicei al celor puţin credincioşi (Iacov 1:22-25).

Când asculţi de primul îndemn, n-o să mai faci nici experienţe amare urmate apoi de zadarnice păreri de rău.

Slăvit să fie Domnul.

Să nu-ţi uiţi legământul!

Să nu-ţi uiţi legământul, să nu ţi-l uiţi - îţi spun,
Că-ai să-l regreţi odată plângând ca un nebun
Şi-ai să străbaţi pustiuri topindu-ţi ochii goi;
Dar dragostea zdrobită în veci n-o-nvii ‘napoi.

Să nu-ţi uiţi datoria spre Sfântul Dumnezeu,
Că nu-i o altă vină s-o ispăşeşti mai greu
Şi-ai să boceşti odată cu sufletul arzând;
Dar vremea ta trecută n-o mai întorci nicicând.

Să nu-ţi uiţi aşteptarea acelor ce te plâng,
Că ai s-o simţi ca jarul arzându-ţi sânul stâng
Şi-ai ocoli pământul să poţi mai da de-acel
Ce ţi-ar ierta păcatul, să poţi scăpa de el.

Să nu uiţi niciodată ce-i unic şi divin,
Că toată viaţa-n urmă ţi-o vei ‘neca-n venin,
Dorindu-ţi orice moarte, pe zi de mii de ori –
Nici suportând viaţa - şi nici putând să mori.

...Ci ţine-ţi legământul şi dragostea frumos;
Aşa să mergi cu ele în faţa lui Cristos.
Când mulţi se duc la iadul amarelor mustrări,
Tu ‘nalţă-ţi legământul spre veşnice cântări.Persoane interesate