Armonie cu patru voci > 2. Planul şi conţinutul celor patru evanghelii


CAPITOLUL II
Planul şi conţinutul celor patru evanghelii

Vom examina acum mai în detaliu materialul, caracteristicile şi planul particular al fiecărei evanghelii.

EVANGHELIA DUPĂ MATEI

Această Evanghelie este o selecţie din numeroasele cuvântări şi fapte ale lui Isus. Matei îşi rânduieşte textul mai degrabă după subiecte decât după succesiunea crono­logică. Anumite cuvinte ale lui Cristos se află grupate în jurul unei teme sau unei împrejurări, aparent, fără să se ţină seama de diferitele perioade sau locuri în care au fost efectiv rostite. Mai mulţi critici socotesc că "predica de pe munte" (cap. 5-7) ar fi principalul exemplu al acestei compilări. Dacă examinăm, în Evanghelia după Luca, împrejurările în care o învăţătură sau alta a fost dată, găsim diverse puncte ale acestei predici rostite sau repe­tate şi în altă ocazie. Totuşi, această predică de pe munte prezintă o unitate aşa de mare în versiunea lui Matei, încât pe bună dreptate se poate crede că Domnul a rostit-o chiar aşa, dar că adeseori a repetat predicile Sale.

Scopul

Cuvântul-cheie al lui Matei este "desăvârşit" sau "împli­nit". Autorul doreşte într-adevăr să dovedească evreilor că proorociile mesianice din Vechiul Testament îşi găsesc împlinirea lor în Isus din Nazaret. El utilizează în jurul a 40 versete-cheie din Scriptură pentru a susţine ceea ce expune. Pentru cititorii dintre "neamuri", care n-ar fi cunoscut Vechiul Testament, aceste citări n-ar fi avut nici un rost.

Şi alte indicii confirmă că Matei a scris Evanghelia sa pentru evrei. Stilul său reflectă adesea expresii idiomatice evreieşti; citatele din Vechiul Testament sunt redate din textul ebraic, şi nu din Septuaginta (versiunea greacă a Vechiului Testament, nota trad.). Matei merge cu genea­logia lui Isus, prin Iosif, până la Avraam, tatăl poporului evreu, pe când Luca o duce până la Adam. Fraza unde Isus îşi exprimă misiunea menită "oilor pierdute din casa lui Israel" (15:24) este redată doar de Matei.

Toate aceste indicii interne se armonizează perfect cu tradiţia textului zis "Logia" lui Matei în limba aramaică; tradiţie care mai spune că acest apostol a predicat mai întâi de toate propriului său popor.

Subiecte specifice lui Matei

Este foarte util să cunoaştem bine conţinutul fiecărei evanghelii, mai ales istorisirile sau cuvintele specifice numai ei. Matei tratează multe subiecte care nu se regă­sesc în celelalte evanghelii.

Povestirile redate numai de Matei privesc mai cu seamă naşterea Mântuitorului de care se leagă următoarele fapte:

1. Vizita magilor (2:1-12)

2. Masacrul pruncilor din Betleem (2:16-18).

3. Fuga pruncului Isus cu părinţii în Egipt (2:13-21).

Din pildele lui Isus, Matei redă zece care nu se repetă la ceilalţi evanghelişti:

1. Neghina din ţarină (13:24-30; 36-43).

2. Comoara ascunsă (13:44).

3. Mărgăritarul de mare preţ (13:45-46).

4. Năvodul (13:47-50).

5. Robul nemilostiv (18:23-35).

6. Lucrătorii din ceasul al unsprezecelea (20:1-16).

7. Cei doi fii (21:28-32).

8. Ospăţul de nuntă (22:1-14).

9. Cele zece fecioare (25:1-13).

10. Talanţii (25:14-30).

Următoarele trei minuni sunt pomenite numai de Matei:

1. Vindecarea a doi orbi (9:27-31).

2. Îndrăcitul cel mut (9:32-33).

3. Banul din gura peştelui (17:24-27).

Planul

Evanghelia lui Matei urmăreşte un plan bine stabilit care se poate rezuma prin înşiruirea subiectelor principale dezvoltate de autor. Acestea sunt:

1. Naşterea şi copilăria lui Isus (1:1 la 2:23).

2. Pregătirea venirii Lui prin propovăduirea lui Ioan Botezătorul (3:1 până la 4:11).

3. Începutul lucrării Domnului Isus la Capernaum (4:12-25).

4. Predica de pe munte (5 până la 7).

5. Lucrarea lui Isus la Capernaum şi pe malul lacului Ghenezaret (8:1 până la 15:20).

6. Retragerea în locuri îndepărtate şi lucrarea cu carac­ter intim (15:21 până la 18:35).

7. Lucrarea Domnului dincolo de Iordan (19 şi 20).

8. Ultimele zile petrecute de Isus în Ierusalim înainte de patimi (21 până la 25).

9. Pătimirea, moartea şi învierea lui Isus (26 până la 28).

Se subliniază încă odată că Matei îşi subordonează materialul metodei sale de grupare a cuvintelor lui Isus, şi că se pot deosebi astfel cinci mari cuvântări, fiecare terminându-se cu această expresie (sau cu un echivalent): „După ce a sfârşit Isus această cuvântare..." Aceste gru­pări se pot distinge în Matei 7:28; 11:1; 13:53; 19:1;26:1.

EVANGHELIA DUPĂ MARCU

"Ioan zis şi Marcu" este bine cunoscut în povestirile din Noul Testament. Ioan era numele lui evreiesc, iar Marcu, numele roman. Mama lui era o anumită Maria, în casa căreia s-a dus Petru când a scăpat din închisoare (Faptele apostolilor 12:12-17). Marcu, se poate să fi fost "tânărul" care a fugit din grădina Ghetsimani la arestarea lui Isus (Marcu 14:51-52). Înrudit cu Barnaba (Coloseni 4:10), el a fost adus la convertire, probabil, prin Petru (1 Petru 5:13). În prima lor călătorie misionară, el i-a însoţit pe Pavel şi pe Barnaba, dar pe drum s-a despărţit de ei (Faptele apostolilor 13:13). După toate aparenţele, Ioan, zis şi Marcu, se afla la Roma în timpul întemniţării finale a lui Pavel (2 Timotei 4:11).

După scrierile lui Papias, un creştin din biserica primi­tivă, Evanghelia lui Marcu a fost scrisă ca să se păstreze propovăduirea lui Petru. Principalele surse istorice ale primelor trei secole confirmă autenticitatea acestei informaţii, pe care nimic nu o contestă. Din mai multe aspecte ale Evangheliei însăşi se întrezăreşte influenţa lui Petru asupra redactării ei. De exemplu, din numeroasele amănunte atât de pline de viaţă redate de evanghelist suntem obligaţi să recunoaştem povestirea unui martor ocular. Nu s-a uitat nici iarba verde (6:39), nici căpătâiul pe care dor­mea Isus în corabie (4:38). Privirile lui Isus, chiar şi gesturile Sale sunt pomenite (7:34; 9:36; 10:16; vezi şi 10:32).

Anumite întâmplări care l-ar fi putut glorifica pe Petru sunt omise, de ex. umblarea lui pe mare (Matei 14:28-32) şi binecuvântarea rostită de Isus asupra lui (Matei 16:17-19). Pe de altă parte, fapte mai puţin demne de laudă pentru acest apostol sunt redate mai în detaliu:de ex. declaraţia sa necontrolată cu ocazia Schim­bării la Faţă (9:5-6), lepădarea sa (14:66-72) şi reproşul lui Isus (8:33). Toate acestea aduc povestirii acea nuanţă de modestie care se cuvine. În acelaşi mod se distrage atenţiei cititorului şi Ioan în cea de a patra Evanghelie.

Caracteristicile

La Marcu se disting şi anumite caracteristici specifice numai Evangheliei sale, care este cea mai animată din toate patru. Povestirea ei se distinge prin energie, descrieri agere şi printr-un stil concis şi realist; ca şi în Evanghelia lui Ioan, acţiunea se petrece în mod continuu, cu verbele la prezentul istoric. Cuvântul "îndată" revine mereu. Marcu povesteşte înainte de toate faptele lui Isus; pome­neşte adeseori şi învăţătura Sa, dar fără să transcrie un mare număr de cuvinte. El notează privirile învăţătoru­lui, gesturile şi emoţiile Lui, precum şi prilejurile în care Cristos se retrage după săvârşirea vreunei fapte uimitoare.

Scopul

Aşa cum declară în primul verset, Marcu a scris spre a povesti Evanghelia. Această carte este deci o simplă istorie a lui Isus, "care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dum­nezeu era cu El" (Faptele apostolilor 10:38).

Versetul 45 din capitolul 10 al lui Marcu poate fi dat ca o Evanghelie pe scurt: „Fiul omului... a venit să slujească (cap. 1 la 9), "şi să-Şi dea viaţa drept răscumpărare pen­tru mulţi" (cap. 10 la 16).

Scopul lui Marcu era simplu şi direct, bine potrivit cu mentalitatea şi puterea de înţelegere a credincioşilor romani.

Subiectele lui Marcu

Aproape tot textul lui Marcu se regăseşte fie la Matei, fie în Evanghelia după Luca, sau chiar la amândoi autori. Totuşi, două minuni şi o pildă sunt redate doar de Marcu:

1. Minuni: Vindecarea surdului mut (7:31-37).

Vindecarea orbului la Betsaida (8:22-26).

2. Pilda seminţei care creşte fără să se ştie cum (4:26-29).

Planul

Evanghelia după Marcu se poate împărţi în acelaşi mod ca şi Evanghelia lui Matei. Următorul plan subliniază deci asemănarea izbitoare între aceste două evanghelii:

1. Introducere (1:1-13).

2. Începutul lucrării Domnului (1:14-3:12).

3. Lucrarea la Capernaum şi lângă lac (3:13-7:23).

4. Retragerea lui Isus în locuri depărtate şi lucrarea cu caracter privat (7:24-9:50).

5. Lucrarea lui Isus pe malul Estic al Iordanului (10).

6. Ultimele zile ale Domnului la Ierusalim (11-13).

7. Pătimirea, moartea şi învierea lui Isus (14-16).

EVANGHELIA DUPĂ LUCA

întreaga Evanghelie este impregnată cu o atmosferă ne-evreiască, fiind scrisă de către un om dintre "neamuri" pentru "neamuri".

Dintre cei patru evanghelişti, Luca a fost neîndoielnic cel mai înzestrat cu multe cunoştinţe în felurite domenii. De origine greacă, el avea mintea deschisă spre un orizont mai larg; era medic şi psiholog, călător învăţat, poet şi artist, om cu inima largă, prieten credincios precum şi un adevărat creştin. Stilul său este împodobit cu un vocabu­lar foarte bogat, pitoresc şi descriptiv, iar limba greacă pe care o întrebuinţează el, mai ales în prolog, este cea mai clasică din tot Noul Testament. Primele două capitole după prolog, dimpotrivă, poartă un accent mai ebraic, ceea ce ne dovedeşte amploarea talentului literar al aces­tui autor.

Sursele lui Luca sunt felurite. El însuşi vorbeşte despre surse orale şi scrise în prefaţa lui (1:1-4). A întrebuin­ţat, după toate aparenţele, Evanghelia lui Marcu, "Logia" lui Matei, povestirile Mariei, mama lui Isus, şi şi-a adunat informaţii, una câte una, şi de la curtea lui Irod sau de la oameni însemnaţi pe care i-a întâlnit mulţumită legăturii sale cu Pavel. Probabil că a primit anumite detalii şi de la Filip evanghelistul, care locuia în Cezarea, cetatea unde Pavel a stat închis timp de doi ani; acolo se pare că şi-a scris Luca Evanghelia.

Caracteristicile

Evanghelia după Luca îşi are caracteristicile ei proprii:

1. În ceea ce priveşte ordinea cronologică: opus lui Matei, Luca redă cuvintele lui Isus în relaţie cu împrejurările directe ale rostirii lor. De exemplu, el împarte predica de pe munte în două sau chiar trei părţi. Din cele patru evanghelii, cea a lui Luca alcătuieşte tabloul cel mai întins şi mai complet al vieţii lui Isus, de la naşterea Lui până la înviere (cu excepţia prologului lui Ioan). Înclina­ţia sa pentru istorie îl inspiră pe Luca să noteze datele şi chiar vârsta la care Isus Şi-a început lucrarea; această din urmă informaţie fiind unică şi preţioasă (3:1, 23).

2. Interesul universal: Genealogia lui Isus, după Luca, merge chiar până la Adam, tatăl întregului neam omenesc. Luca prezintă pe Isus ca pe Răscumpărătorul universal. Îngerii vestesc "pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui" (2:14). Simeon declară că pruncul ceresc va fi "lumina care să lumineze neamurile" (2:32); "orice făptură" va vedea mântuirea lui Dumnezeu (3:6); pocă­inţa şi iertarea păcatelor se vor propovădui "tuturor neamurilor"

Aici Luca se uneşte clar cu prietenul său Pavel, care a învăţat necurmat că mântuirea este oferită tuturor prin credinţă, păgânilor ca şi iudeilor.

3. Individualismul: Această Evanghelie, deşi univer­sală, este şi personală. Mântuirea este propusă în mod personal fiecărei fiinţe umane. Cele mai multe pilde des­criu câte un personaj (samariteanul cel milostiv, fiul risipi­tor, etc). În Evanghelia după Luca se află schiţate portre­tele personale ale: Elisabetei, Mariei, Martei şi Mariei; ale lui Simon, Levi, sutaşul roman, Zacheu, etc.

4. Problemele sociale: Lui Luca îi place să amintească cuvintele sau gesturile Domnului care dovedesc mila Lui duioasă pentru cei păcătoşi şi decăzuţi. El povesteşte pocăinţa lui Zacheu şi cea a tâlharului murind pe cruce; pilda samariteanului cel milostiv, a fiului risipitor, a fari­seului şi vameşului.

Cuvintele lui Cristos cu privire la problema bogăţiei şi sărăciei sunt redate de Luca. Vezi pilda bogatului cel nemilostiv şi Lazăr, precum şi cea a bogatului cu ţarina.

5. Viaţa privată a lui Isus: Luca descrie cu plăcere scene mai intime din viaţa lui Isus, care se petrec în case sau la prieteni. Pildele ating şi ele detalii precise ale vieţii de familie.

Evanghelia lui Luca este şi:

6. Evanghelia iertării: Isus iartă pe păcătoşi, pe bol­navi; El ne învaţă cum să iertăm (7:36-50; 6:37; 11:4; 17:3-4; 23:34).

7. Evanghelia rugăciunii: ea arată viaţa de rugăciune a Domnului, cum S-a rugat El în momentele importante şi ce ne învaţă El despre rugăciune.

8. Evanghelia bucuriei, a cântărilor: Această bucurie răsună din cântarea îngerilor (2:14), la naşterea lui Cristos. Luca, fiind desigur şi poet şi muzician, ne-a păstrat amintirea acestor cântări, ultimii psalmi evreieşti şi pri­mele cântări creştine (cap. 1 şi 2). Zacheu îl primeşte pe Domnul cu bucurie (19:6); în cer va fi multă bucurie pentru orice păcătos care se pocăieşte (15:7, 10, 29, 32); mai răsună o notă de mare bucurie când ucenicii înţeleg, în cele din urmă, că Isus a înviat (24:41, 52).

9. În sfârşit, să notăm şi locul însemnat pe care-l dă Luca femeilor şi copiilor. Dintre cei patru evanghelişti, Luca este cel care redă cele mai multe amănunte despre naşterea şi copilăria lui Cristos.

10. Slujba îngerilor este pomenită frecvent.

Scopul

Luca indică scopul Evangheliei sale chiar din prefaţă. El doreşte să expună o povestire ordonată despre viaţa şi lucrarea lui Isus. El caută să creeze astfel în Teofil, pre­cum şi la alţi greci chibzuiţi, o certitudine despre faptele privitoare la credinţă. Citind această Evanghelie, chiar şi în grabă, se vede cât de bine îndeplineşte ea această intenţie.

Subiectele specifice lui Luca

Mai mult de jumătate din Evanghelie îi aparţine numai lui Luca însuşi. Numeroase istorisiri, la începutul şi la sfârşitul cărţii sale, nu sunt amintite de nici unul dintre ceilalţi trei evanghelişti. Cu privire la naşterea lui Isus, lui îi datorăm, de exemplu, următoarele istorisiri:

1. Naşterea şi copilăria lui Ioan Botezătorul (1:5-25, 57-80);

2. Vizita lui Gavril la Maria şi vizita Mariei la Elisabeta (1:26-56);

3. Naşterea lui Isus într-un staul şi închinarea păstorilor (2:1-20);

4. Prezentarea lui Isus în Templu (2:22-39);

5. Isus în Templu la vârsta de 12 ani (2:41-52).

Desigur că Luca a auzit majoritatea acestor informaţii chiar din gura Mariei. Fiind fiica lui Eli, Maria descindea şi ea din familia regală, şi se crede că genealogia lui Cristos dată de Luca ar aparţine ei.

Luca ne păstrează un mare număr de fapte omise de ceilalţi evanghelişti, fapte privind sfârşitul lucrării publice a Domnului nostru. Această epocă începe când "Isus Şi-a îndreptat faţa hotărât să meargă la Ierusalim" (9:51). Atunci El a părăsit în mod definitiv Galilea şi a călătorit, prin Perea, înspre Ierusalim. Luca scrie deosebit de amă­nunţit despre această perioadă, aşa încât aproape tot materialul cuprins de la cap. 9:51 până la cap. 18:30 îi este specific lui. Şi întâmplarea cu cei doi ucenici din Emaus, (în cap. 24) o datorăm tot numai lui Luca.

În sfârşit, mai menţionăm că Luca, cu toate că s-a folosit din plin de textele Evangheliei lui Marcu, a omis pasaje însemnate, printre altele, istorisirile din Marcu cap. 6:45 până la cap. 8:26).

Luca redă însă numai el, un număr de 16 pilde:

1. Cei doi datornici (7:41-43).

2. Samariteanul cel bun (10:30-37).

3. Prietenul supărător (11:5-8).

4. Bogatul căruia i-a rodit ţarina (12:16-21).

5. Ispravnicul credincios (12:41-48).

6. Smochinul neroditor (13:6-9).

7. Cei poftiţi care aleg locurile dintâi (14:7-11).

8. Ospăţul cel mare (14:16-24).

9. Banul de argint pierdut (15:8-10).

10. Fiul risipitor (15:11-32).

11. Ispravnicul nedrept (16:1-13).

12. Lazăr şi bogatul nemilostiv (16:19-31).

13. Robul cel netrebnic (17:7-10).

14. Judecătorul nedrept (18:1-8).

15. Fariseul şi vameşul (18:9-14).

16. Pilda polilor (19:11-27).

Şase minuni care sunt redate doar de Luca:

1. Prima pescuire minunată (5:1-11).

2. Învierea fiului văduvei din Nain (7:11-17).

3. Femeia gârbovă de optsprezece ani (13:11-17).

4. Omul bolnav de dropică (14:1-6).

5. Cei zece leproşi (17:11-19).

6. Urechea lui Malhu (22:50-51).

Planul

Planul lui Luca scoate în evidenţă asemănarea izbitoare a acestei evanghelii cu cele două dintâi, Matei şi Marcu, tratând aceleaşi subiecte:

1. Prefaţa (1:1-4).

2. Naşterea şi copilăria lui Isus (1:5-2:52).

3. Pregătirea (3:1-4:13).

4. Principalele perioade de lucrare (4:14-9:50).

5. Ultimele călătorii ale lui Isus, mai ales în Perea (9:51-19:28).

6. Ultimele zile ale Domnului la Ierusalim (19:29-21:38).

7. Pătimirea, moartea şi învierea Domnului Isus Cristos (22:1-24:53).

EVANGHELIA DUPĂ IOAN

Evanghelia după Ioan este unică în genul ei. Ea se deosebeşte de celelalte trei atât prin stilul, data, planul, cât şi prin concepţia ei spirituală.

Ioan însuşi, precum l-am şi văzut, se ascunde de cititor, înlăturându-şi numele ori de câte ori vorbeşte despre sine. El era un scriitor modest, un contemplativ, un mistic, nelipsit însă de zel şi de foc, deoarece Isus l-a poreclit, pe el şi pe fratele său Iacov, "Fiii tunetului" (Marcu 3:17, de comp. cu Luca 9:54). Memoria sa de martor ocular era deosebit de bună. El îşi aduce aminte foarte precis de locuri, zile, ceasuri, distanţe, numere. Toate descrierile lui indică ce intim cunoştea el multe locuri din Palestina, printre altele Ierusalimul; se vede că el avea trecere şi la personalităţi evreieşti însemnate (vezi istorisirile despre Nicodim (3 şi 7:50-52), Iosif din Arimatea (19:38), Gamaliel (Faptele apostolilor 5:34-40), precum şi la Marele Preot, când s-a făcut procesul lui Cristos (18:16, 19-28). Ioan probabil că era înrudit cu Isus, poate a fost vărul lui, dacă Salome, mama lui, a fost, cum mulţi o consideră, sora mamei lui Isus (vezi Matei 27:56; Ioan 19:25; Marcu 15:40).

Stilul

Stilul lui Ioan diferă de ceilalţi evanghelişti. Cuvintele lui Isus din a patra Evanghelie prezintă un contrast frapant cu stilul sinopticelor. Dar se poate amplifica această deosebire. În parte, ea îşi găseşte explicaţia prin tipul de ascultători cărora le vorbea Cristos. Aici El nu mai învaţă noroadele din Galilea, ci discută cu iudeii din sudul ţării care adeseori îi erau ostili. Şi invers, se regăsesc în sinop­tice texte cu stil în întregime ioanic. Comparaţi Marcu 9:37; Matei 10:40; Luca 9:48 cu Ioan 12:44 şi 13:20. Exemplul cel mai izbitor, zis şi "a patra Evanghelie pe scurt", se află în Matei 11:27.

Adeseori stilul lui Ioan este atât de apropiat de cuvintele lui Isus, încât amândouă se contopesc. În capitolul 3 nu se poate spune unde se termină cuvintele lui Isus şi unde încep cele ale evanghelistului. Relaţia lui intimă cu Dom­nul, supunerea faţă de învăţătorul său influenţează tot ceea ce făcea şi spunea ucenicul.

Potrivit cu ritmul poeziei ebraice, Ioan exprimă o idee cu predilecţie mai întâi sub o formă pozitivă, apoi negativă; el repetă adeseori o vorbă de mai multe ori în aceeaşi frază, pe măsură ce îşi dezvoltă gândul. Vezi de exemplu la începutul prologului (Ioan 1:1-5).

Scopul

Am mai observat că Ioan îşi expune scopul într-un mod foarte precis în capitolul 20, versetul 31. Planul cărţii, precum şi alegerea cuvântărilor lui Isus şi a minunilor săvârşite de El, totul este determinat de intenţia de a prezenta pe Cristos ca Fiul lui Dumnezeu şi de a trezi credinţa în El.

Caracteristicile

În mod deosebit putem nota câteva aspecte frapante din această Evanghelie:
a) Gândirea se dezvoltă în jurul unor puternice contras­te: lumina şi întunericul, viaţa şi moartea, adevărul şi minciuna, dragostea şi ura, credinţa şi îndoiala.
b) Minunile Domnului sunt numite în textul grec (ca şi în cel românesc, n.t.) "semne", adică simbolizări ale unor adevăruri divine puse în fapte, spre a atrage atenţia. După ce a înmulţit pâinile, Isus învaţă pe oameni că El este pâinea vieţii, coborâtă din cer (cap. 6). Această minune (împreună cu umblarea lui Isus pe apă) este singura pe care Ioan o are în comun cu celelalte evanghelii. El o povesteşte pentru că ilustrează în mod deosebit cuvintele lui Cristos. Mai departe, Isus declară că El este lumina lumii şi face semnul potrivit, deschizând ochii orbului din naştere (cap. 9). El vesteşte apoi că este învierea şi viaţa, şi îl învie pe Lazăr din morţi (cap. 11).
c) A patra Evanghelie nu conţine nici o pildă, ci nume­roase asemănări, ca pâinea (cap. 6), apa vie (cap. 4), lumi­na lumii (cap. 8 şi 9), păstorul cel bun (cap. 10), viţa şi mlădiţele (cap. 15), etc.
d) În sfârşit, vom observa că Ioan prezintă, în tablouri vii, diferite grupe de persoane al căror caracter se dezvăluie prin vorbele lor: ucenicii lui Ioan Botezătorul, samaritenii, noroadele nestatornice, iudeii, fariseii, preoţii cei mai de seamă.

Conţinutul şi planul Evangheliei

Cea mai mare parte a Evangheliei după Ioan îi este pro­prie: minunatul prolog (cap. 1:1-18), cuvântările des­pre naşterea din nou (cap. 3), apa vie (cap. 4), pâinea vieţii (cap. 6), lumina lumii (cap. 8 şi 9), păstorul cel bun (cap. 10), marea discuţie despre Persoana Domnului şi despre Sabat (5:17-47; 7:14-52; 8:12-59).

În părţile narative, Ioan zugrăveşte câteva evenimente ale perioadei iniţiale a lucrării lui Isus (cap. 2-4). El singur pomeneşte detaliile ultimei cine (cap. 13), învăţătura şi mângâierile pe care Cristos le lasă atunci ucenicilor Săi (cap. 14-16) şi rugăciunea Lui către Dumnezeu Tatăl în această oră solemnă (cap. 17).

Apostolul Ioan povesteşte şase minuni omise de sinop­tici:

1. Apa schimbată în vin (2:1-11).

2. Vindecarea fiului slujbaşului împărătesc (4:46-54).

3. Bolnavul din Betesda (5:1-9).

4. Orbul din naştere (9:1-7).

5. Învierea lui Lazăr (11:38-44).

6. A doua pescuire minunată (21:1-14).

În schimb, Ioan trece sub tăcere cea mai mare parte din lucrarea Domnului în Galilea şi Perea. El nu prezintă nici o genealogie şi nici nu vorbeşte despre naşterea lui Isus, ispitirea, schimbarea la faţă sau instituirea sfintei cine. Acestea toate fuseseră scrise mai înainte îndeajuns şi erau cunoscute suficient din toată tradiţia comună.

Planul Evangheliei se poate înţelege, pe de o parte prin creşterea opoziţiei necredincioşilor răzbunători, iar pe de altă parte, biruinţa credinţei, culminând în declaraţia lui Toma: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!" (20:28).

Iată cum se pot înşirui părţile principale:

1. Prologul (1:1-18).

2. Cristos se arată lumii. Convorbiri, minuni şi cuvântări (1:19-12:50).

3. Cristos se arată alor Săi (13-17).

4. Cristos este respins şi răstignit (18-19).

5. Manifestările lui Cristos cel înviat şi biruitor (20).

6. Epilog (21).

CHESTIONARUL II.

A. Întrebări despre materia cursului

1. Ce metodă specială întrebuinţează Matei pentru a prezenta materialul Evangheliei sale?

2. Ce fel de istorisiri ne-a păstrat numai Matei cu privire la viaţa lui Isus?

3. Al cui însoţitor a fost Ioan zis şi Marcu?

4. Cercetând următoarele pasaje, daţi amănunte asupra atitudinii lui Isus, pe care le-a reţinut Petru:
a) Marcu 7:34
b) Marcu 9:36
c) Marcu 10:16
d) Marcu 10:32
e) Marcu 6:34

5. Care este aspectul vieţii lui Isus pe care-l subliniază mai ales Marcu?

6. a) Ce proporţie din Evanghelia după Marcu se regăseş­te şi la Matei şi la Luca?
b) Care este singura pildă pe care o scrie numai Marcu?

7. Cum dovedesc primele două capitole ale lui Luca anvergura sa literară?

8. Ce informaţie unică ne dă Luca despre datele privi­toare la Isus?

9. Enumeraţi şapte din caracteristicile Evangheliei după Luca, cele pe care le preferaţi dvs. a), b), c), d), e),
f),
g).

10. Despre care două perioade din viaţa lui Isus scrie numai Luca detaliat?
a), b)

11. Ce pasaj important din Marcu nu este redat în Evan­ghelia după Luca? Daţi referinţa şi înşiruiţi pe scurt evenimentele trecute sub tăcere.

12. Enumeraţi opt din pildele care se găsesc numai la Luca şi care vă par mai izbitoare: a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

13. Din ce perioadă a lucrării lui Isus fac parte cele mai multe pilde specifice lui Luca, şi de ce? (Comparaţi referinţele pildelor cu cele ale planului Evangheliei).

14. Care povestire despre Isus cel înviat o scrie numai Luca?

15. În care Evanghelie se găsesc cele mai multe pilde rostite în ultima săptămână a lui Isus în Ierusalim?

16. Comparaţi cele trei planuri ale Evangheliei după Matei, după Marcu şi după Luca; puteţi spune de ce aceste evanghelii sunt denumite "sinoptice"?

17. Citaţi întreg versetul din Evanghelia după Matei, căruia i s-a pus numele: „A patra Evanghelie pe scurt".

18. Ne-a păstrat Ioan pilde de ale lui Isus? Ce a evidenţiat el în mod special?

19. Două minuni sunt redate şi de sinoptici şi de Ioan; care anume?
a)
b)
c) În care capitol al lui Ioan se găseşte minunea care ilustrează cuvântul lui Isus: „Eu sunt pâinea vieţii?"

20. Care din evanghelii:
a) nu redă nici un amănunt despre naşterea lui Isus?
b) nu redă genealogia lui Isus?
c) descrie în deosebi faptele lui Isus?
d) povesteşte minunea banului găsit în gura unui peşte? Daţi şi referinţa.

B. Studiu biblic personal

Citiţi Evanghelia după Luca.

1. Faceţi o listă cu împrejurările importante în care Isus S-a rugat, conform prezentării Evangheliei după Luca.

2. Găsiţi în Evanghelia după Ioan versetele unde se află următoarele contraste, şi citaţi cel puţin un verset pentru fiecare contrast:
a) lumina şi întunericul;
b) viaţa şi moartea;
c) credinţa şi necredinţa.

3. Puneţi câte un titlu fiecărei dintre cele cinci mari cuvântări din Evanghelia după Matei.

4. Notaţi în Evanghelia după Luca împrejurările în care:
a) se regăsesc părţi din predica de pe munte, aşa cum o redă şi Matei;
b) cuvântarea escatologică a lui Isus (comp. cu Matei 24) este redată în trei părţi diferite.

C. Aplicaţie practică

1. Privind la pilda lăsată de Isus, ce pot eu să învăţ pen­tru viaţa mea de rugăciune?

2. Fiecare din evanghelii are istorisiri specifice, dar toate patru dau morţii şi învierii lui Isus un loc central. Ce loc ocupă această moarte - sau trebuie să ocupe de acum încolo în viaţa mea?

3. Memoraţi şi recopiaţi: Marcu 10:45 şi Matei 11:27.

RĂSPUNSURI LA CHESTIONARUL II.

A. Despre materia cursului

1. Pe lângă povestiri, el grupează cuvinte de ale lui Isus în câteva secţiuni mari.

2. Istorisiri cu privire la naşterea Mântuitorului (magii, fuga în Egipt, etc).

3. Al lui Pavel şi Barnaba (Faptele apostolilor 12:25, apoi al lui Petru (1 Petru 5:13).

4. a) Isus ridicându-Şi ochii şi suspinând;
b) luând un copilaş în braţe;
c) Isus punându-Şi mâinile peste copilaşii luaţi în braţe;
d) Isus mergând înaintea ucenicilor Săi;
e) lui Isus făcându-I-se milă de norod.

5. Faptele lui Isus, viaţa Lui activă.

6. a) aproape în întregime;
b) sămânţa care creşte fără să se ştie cum (Marcu 4:26-29).

7. Versetele 1-4 din capitolul 1 dovedesc că Luca stăpânea bine limba greacă clasică; restul capitolelor 1 şi 2, care trădează o atmosferă evreiască, îndeosebi cântarea Mariei, a lui Zaharia, a lui Simeon şi a îngerilor, arată că autorul pătrunsese limba ebraică şi poezia ei.

8. El situează viaţa lui Isus în contextul ei istoric (în jurul anului 27:Luca 3:1) numaidecât după propovăduirea lui Ioan Botezătorul şi indică şi vârsta Domnului nostru la începutul lucrării Sale (aproape 30 ani: Luca 3:23).

9. De ex.: a) interesul universal;
b) individualismul;
c) problemele sociale;
d) viaţa particulară a lui Isus; Evanghelia după Luca este şi Evanghelia: e) iertării;
f) rugăciunii;
g) bucuriei şi cântărilor, etc.

10. a) naşterea şi copilăria lui Isus
b) ultimele călătorii ale lui Isus în drum spre Ierusa­lim, mai ales în Perea, dincolo de Iordan (aproximativ ultimele şase luni).

11. Marcu 6:45 la 8:26 este trecut sub tăcere: Isus umblând pe apă; Isus în ţinutul Tirului şi al Sidonului; femeia canaaneancă; a doua înmulţire a pâinilor; diverse tămăduiri şi mai multe cuvinte ale Domnului despre farisei. Această "mare omisiune", cum i s-a zis, ar putea să se situeze după Luca 9:17, între versetele 17 şi 18.

12. De exemplu: a) cei doi datornici (7:41-43);
b) samariteanul cel bun (10:25-37);
c) prietenul supărător (11:5-8);
d) smochinul neroditor (13:6-9);
e) fiul risipitor (15:11-32);
f) Lazăr şi bogatul nemilostiv (16:19-31);
g) judecătorul nedrept (18:1-8);
h) fariseul şi vameşul (18:9-14).

13. Din perioada cea din urmă a lucrării, adică a ultime­lor călătorii ale lui Isus spre Ierusalim, într-adevăr, Luca este acela care ne-a păstrat cele mai numeroase povestiri şi pilde din vremea aceea.

14. Episodul cu ucenicii din Emaus, în capitolul 24.

15. În Evanghelia după Matei.

16. Toate trei prezintă ansamblul lucrării lui Isus într-un mod asemănător: începutul, apogeul în Galilea, perioada din urmă în districtele cele mai îndepărtate şi în Perea (dincolo de Iordan), şi ultima săptămână la Ierusalim.

17. "Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere" (Matei 11:27).

18. Pilde propriu-zise, nu. El ne-a păstrat mai curând nişte asemănări frumoase: pâinea (6:35-59); apa vie (4:10-14); păstorul cel bun (10:11-30) etc.

19. a) Prima înmulţire a plinilor (singura minune poves­tită în toate patru evanghelii);
b) Isus umblând pe mare (Matei 14:24-32; Marcu 6:47-52 şi Ioan 6:16-21);
c) Prima înmulţire a pâinilor ilustrează cuvântul lui Isus: „Eu sunt pâinea vieţii" (Ioan 6).

20. a) Marcu şi Ioan;
b) Marcu şi Ioan;
c) Marcu;
d) Matei (17:24-27).

B. Studiu biblic personal

1. Împrejurările în care S-a rugat Isus: Când S-a botezat (Luca 3:21).

A doua zi, dis-de-dimineaţă, după o zi trudnică (Luca 4:40-42; comp. cu Marcu 1:32-35).

Când noroadele îl caută (Luca 5:15-16).

Toată noaptea, înainte de a alege pe cei 12 ucenici (Luca 6:12).

Înainte de a pune ucenicilor Săi o întrebare importantă (Luca 9:18-22).

În timpul schimbării la faţă (Luca 9:28-29).

Când s-au întors cei 70 ucenici, El L-a lăudat pe Tatăl Său (Luca 10:21).

Înainte de a-i învăţa pe ucenici să se roage "Tatăl Nostru" (Luca 11:1-4).

Pentru Petru, înainte de lepădarea sa (Luca 22:32).

În grădina Ghetsimani (muntele Măslinilor) chiar înain­te de a fi prins (Luca 22:40-46).

El Se roagă pentru călăii Săi, pe când ei îl răstignesc (Luca 23:34).

Chiar înainte de a muri (Luca 23:46).

Spre a rosti binecuvântarea la masă (Luca 24:30; comp. cu 9:16; 22:17 şi 19; Matei 14:19; Marcu 6:41).

Noaptea după apogeul succesului Său, după ce au vrut oamenii să-L proclame rege (Marcu 6:46; comp. cu 6:15; Matei 14:23).

Înainte de a Se despărţi de ucenici, rugăciunea zisă sacerdotală (Ioan 17; comp. cu Ioan 11:41).

N.B. Într-un răspuns care implică un verset, scrieţi verse­tul întreg, nu numai referinţa.

2. a) Lumina şi întunericul (Ioan 1:5; 3:19; 8:12; 11:10; comp. cu 9:39; 12:35).
b) Viaţa şi moartea (Ioan 3:16; 5:21 şi 24; 11:25; vezi şi 8:51; 12:24).
c) Credinţa şi necredinţa (Ioan 3:18; 3:36; 20:27).

3. MATEI. Cinci mari secţiuni:
a) Predica de pe Munte - carta Împărăţiei (5:1 la 7:27).
b) Instrucţie pentru trimeterea celor 12 apostoli - ambasadorii Împărăţiei (10:5-42).
c) Pildele Împărăţiei - natura Împărăţiei (13:3-52).
d) Câteva din legile Împărăţiei - urmarea cartei (18:1-35).
e) Orânduirea finală a Împărăţiei (24:1 la 25:46; cap. 23 mustrări).

4. a) Conţinutul predicii de pe munte este repetat cu diferite prilejuri în Luca 6:20-49; 8:16; 11:2-4, 9-13, 33-36; 12:22-24, 57-59; 13:24, 27; 14:34-35; 16:13, 17, 18.
b) Cuvântarea escatologică a lui Isus (Matei 24) în diferite capitole ale lui Luca 21:5-36; 17:22-37; 12:35-48.

C. Aplicaţie practică

1. Ca şi Isus, să dau rugăciunii un loc primordial, luând în această privinţă o hotărâre practică pentru viaţa mea zilnică. Dacă El, Fiul lui Dumnezeu, trebuia să Se roage, cu cât mai mult am eu trebuinţă de rugăciune? Să mă rog, ca şi El, înaintea hotărârilor sau evenimentelor im­portante şi după un succes; să mulţumesc lui Dumnezeu înainte de masă (chiar şi după înviere El a făcut aşa). Să mă rog pentru prietenii mei, pentru credincioşi (vezi Ioan 17), dar şi pentru duşmanii mei. În timpul rugăciunii, Dumnezeu poate să deschidă cerurile pentru mine (Luca 3:21) şi poate să transforme totul (Luca 9:29).

2. Moartea şi învierea lui Cristos trebuie să fie centrul credinţei, al meditării şi al mărturiei mele. Crucea (şi nu o morală, nici un ideal sau o biserică), trebuie vestită oamenilor prin viaţa şi prin cuvintele mele.

PROBĂ: Anturajul meu, prietenii mei, ar putea ei oare să mărturisească că Isus Cristos cel răstignit şi înviat este centrul vieţii mele? Citiţi 1 Corinteni 1:18, 22-24; 2:2; Galateni 6:14; 1 Petru 1:17-21 şi consideraţi şi valoarea cosmică a Crucii, pentru universul întreg, după Coloseni 1:20.Persoane interesate