Armonie cu patru voci > 7. Învăţătura lui Cristos


CAPITOLUL VII
Învăţătura lui Cristos

În ochii mulţimii, Isus era mai ales Cel ce vorbeşte şi învaţă (Matei 5:2). Oamenii I se adresau numindu-L "Învăţătorule", "Rabbi".

În sensul general al cuvântului există mai multe moduri de a învăţa pe alţii. Se poate învăţa cu vorba, cu fapta, cu exemplul caracterului; poţi să înveţi şi punând pe alţii la lucru, încredinţându-le o lucrare. Isus S-a folosit de toate aceste metode. Trebuie să ne amintim mereu că viaţa Lui a fost tot atât de instructivă ca şi cuvintele Sale. Fiinţa şi faptele Lui nu se pot disocia de cuvintele Sale.

Desigur că ucenicii au beneficiat de învăţătura cea mai completă. Cristos i-a format prin influenţa caracteru­lui Său şi a exemplului dat, pe care ei le-au putut urmări zi de zi trăind în intimitatea Lui. Ei au putut observa atitudinea Lui în fel de fel de împrejurări concrete, pri­mind lecţii din smerenia, autoritatea, dragostea şi răbdarea, credinţa, felul Lui de a lucra cu ei împreună, precum şi din viaţa Lui de rugăciune. Domnul i-a mai instruit şi încredinţându-le câte o misiune prin care i-a învăţat să se încreadă în puterea Numelui pe care-L propovăduiau. Apoi puteau să-I pună oricând întrebări Învăţătorului lor; astfel ei au primit în intimitate numeroase explicaţii suplimentare după cuvântările adresate mulţimilor sau vrăjmaşilor Lui. Ei au fost martori la descoperiri deosebi­te, ca Schimbarea la Faţă sau ultimele cuvântări ale Dom­nului cu ei în odaia de sus.

CARACTERUL ÎNVĂŢĂTURII LUI CRISTOS

Autoritatea

Primul caracter izbitor al învăţăturii lui Isus este auto­ritatea ei. Cele patru evanghelii mărturisesc despre pute­rea cuvintelor Sale şi despre puternica impresie pe care o produceau ascultătorilor Lui: „Noroadele au rămas uimi­te de învăţătura Lui; căci El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor" (Matei 7:28-29). "De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înţelepciune este aceasta, care I-a fost dată?" se miră oamenii din Nazaret (Marcu 6:2). Un fruntaş al iudeilor mărturiseşte cu respect: „Învăţătorule, ştim că eşti un învăţător ve­nit de la Dumnezeu" (Ioan 3:2). Până şi cei care fuseseră trimişi ca să-L prindă pe Isus sunt aşa de subjugaţi de cuvântul Său încât se întorc cu mâinile goale, declarând: „Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta" (Ioan 7:46).

Ce spune Isus de propria Sa învăţătură

Afirmaţiile lui Cristos despre învăţătura Lui sunt tot atât de absolute ca cele privitoare la Persoana Lui:

1. El pune autoritatea cuvintelor Sale mai presus decât Legea Vechiului Legământ: „S-a zis celor din vechime... dar Eu vă spun", repetă El de mai multe ori în predica de pe munte, subliniind totuşi că n-a venit să desfiinţeze Legea, ci s-o împlinească. El are în faţa sabatului şi a tra­diţiilor evreieşti o atitudine de Stăpân. Isus depăşeşte învăţătura rabinilor şi cărturarilor din vremea Lui, pre­cum şi cea din toate vremurile.

2. Autoritatea cuvintelor Sale este divină. Când vorbeş­te, El rosteşte cuvintele lui Dumnezeu: „Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El Însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc... De aceea, lucrurile pe care le spun, le spun cum Mi le-a spus Tatăl" (Ioan 12:49-50). Acest adevăr important este subliniat şi de discuţiile separate cu ucenicii (Ioan 14:10, 24). Izvorul cuvintelor Sale şi al autorităţii lor este acelaşi ca cel al minunilor Sale, adică Însuşi Dumnezeu.

3. Cristos oferă oamenilor un criteriu infailibil de a recunoaşte dacă cuvintele Lui sunt de la Dumnezeu sau nu. Acest criteriu este ascultarea: „Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu său dacă Eu vorbesc de la Mine" (Ioan 7:17). Aceasta completează şi criteriul pe care l-am menţionat cu privire la miracole.

4. Cuvintele Sale, când sunt crezute, şi împlinite, conduc la Dumnezeu şi aduc viaţa veşnică (Ioan 5:24; 8:51). Ele sunt duh şi viaţă (Ioan 6:63).

5. Domnul afirmă că învăţătura Lui este singura temelie solidă pe care oamenii pot clădi ca să scape de pierza­re în ziua de strâmtorare şi de judecată (Matei 7:24-27).

6. Cuvintele lui Cristos sunt legea divină prin care oame­nii vor fi judecaţi (Ioan 12:47-48). Cine le primeşte intră în familia lui Dumnezeu şi nu va fi respins în cer (Luca 8:21; 9:26).

7. În sfârşit, Isus atribuie mesajului Său o autoritate supremă şi veşnică: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece" (Luca 21:33).

Cel care vorbeşte astfel, a cărui valoare este recunos­cută de toţi şi a cărui învăţătură a transformat cursul istoriei, este ceea ce pretindea că este: Fiul lui Dumnezeu Întrupat, care dă lumii cuvintele lui Dumnezeu şi viaţa veşnică.

Stilul

Isus S-a folosit de forme de limbaj extrem de variate. Calităţile cele mai izbitoare ale stilului Său sunt simplitatea şi concizia (precizia).

El S-a folosit mereu de imagini concrete luate din viaţa de toate zilele. Natura, animalele, plantele, agricultura, treburile casnice, comerţul, întâmplările, lumea socială, politică sau religioasă I-au furnizat numeroase ilustrări.

Adeseori El a vorbit în pilde, pe care le vom studia aparte. Acest fel de a învăţa îi ajuta pe cei slabi, pe cei înceţi la pricepere, nepregătiţi spiritual. Era şi în acelaşi timp o aplicaţie a principiului: „Să nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor" (Matei 7:6).

Cu iudeii şi cu fruntaşii poporului, mai învăţaţi şi împietriţi în prejudecăţile lor, Isus S-a folosit mai mult de o formă de discuţie şi de raţionament, diferită de cuvântările Sale către mulţimi.

Câteodată S-a exprimat şi într-un stil apocaliptic, de exemplu în prevestirile Sale adresate ucenicilor pe munte­le Măslinilor.

În sfârşit, Domnul a folosit mereu repetiţia, în public sau în particular, o metodă pe care o foloseşte orice bun pedagog chiar şi în zilele noastre. Am văzut că Luca redă în felurite ocazii anumite părţi din predica de pe munte, precum şi proorocii cu privire la întoarcerea lui Cristos.

Aceste repetiţii explică într-o mare măsura diferenţele neînsemnate care se pot observa între povestirile paralele din evanghelii.

ATITUDINEA LUI ISUS FAŢĂ DE VECHIUL TESTAMENT

Am observat deja că tot Vechiul Testament este o pre­gătire a venirii lui Cristos. Domnul urmează proorocilor şi Se bizuie în întregime pe Scripturi. El face continuu aluzii la ele, le citează şi Se foloseşte de imaginile lor oricând.

1. El afirmă că tot Vechiul Testament mărturiseşte despre El şi îşi găseşte împlinirea în El. "Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. Şi nu vreţi să veniţi la Mine ca să aveţi viaţa!" (Ioan 5:39-40; vezi şi Luca 4:21; 24:27, 44-47). Departe de a contrazice vechea Lege, prin noutatea învăţăturii Lui, punea la iveală esen­ţa profundă a Vechiului Legământ (Matei 5:17-48).

2. În ochii lui Isus, Vechiul Testament este Cuvântul lui Dumnezeu, inspirat de Duhul Sfânt, şi totodată autorita­tea supremă cu care El ţine piept ispitirilor lui Satan (Matei 4:4, 7, 10). Isus confirmă experienţa lui Iona, adeseori negată; ea a fost un eveniment istoric care va conta în ziua judecăţii (Matei 12:39-41). El declară (Marcu 12:36) că David era insuflat de Duhul Sfânt când a scris psalmul său. În sfârşit, gândul Domnului este rezu­mat în mod semnificativ în Ioan 10:35, unde El numeşte Vechiul Testament "Cuvântul lui Dumnezeu", adăugind că "Scriptura nu poate fi desfiinţată".

Aceasta fiind atitudinea Domnului nostru în faţa Ve­chiului Testament, noi nu putem face mai bine decât să-L imităm, respingând criticile negative care caută să submi­neze valoarea istorică, spirituală şi adevărul divin al Scripturilor. Fără să fie bazate pe fapte, unele critici caută să deformeze mărturia întregului Vechi Testament despre Isus Cristos, Cel care a revelat pe Dumnezeul Le­gământului şi al proorocilor în mod unic şi desăvârşit.

CE NE ÎNVAŢĂ ISUS

Persoana lui Dumnezeu

Isus nu ţine cuvântări abstracte despre Dumnezeu. El Se prezintă ca Acela care îl face cunoscut pe Tatăl. Persoana lui Isus, cuvintele Sale, ce se poate vedea şi auzi de la El, dezvăluie Persoana lui Dumnezeu. "Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl", spune El (Ioan 14:9). Iar Ioan, ucenicul Său, repetă: „Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut" (Ioan 1:18). Deci noi putem descoperi fiinţa şi caracterul lui Dumnezeu privindu-L pe Isus Cristos. Această descoperire se poate rezuma prin două cuvinte: „Dragoste" şi "sfinţenie".

Cu toate acestea, Domnul nostru mărturiseşte deseori că Dumnezeu poate totul (atotputernicia Lui, Matei 19:26) şi că El ştie totul (atotştiinţa Sa, Matei 10:29).

În Evanghelia după Ioan 4:24, Isus o învaţă pe femeia samariteană că "Dumnezeu este Duh". El nu este limitat de spaţiu, nici nu este legat de un loc sau de un templu oarecare. Cristos afirmă acest adevăr, care pare abstract, pentru că implică o consecinţă foarte importantă: Te poţi apropia şi închina lui Dumnezeu oriunde, dar nu cu jertfe şi ritualuri, ci El trebuie adorat prin duhul nostru (partea cea mai sensibilă a fiinţei noastre) în mod sincer, care să se traducă practic prin fapte adevărate: „Dumne­zeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi adevăr".

Isus a întrupat dragostea lui Dumnezeu în toată plină­tatea ei: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu" (Ioan 3:16). În privinţa aceasta, cea mai mare descoperire făcută oamenilor de Cristos este că Dumnezeu este Tatăl. Aşa numeşte El pe Dumnezeu, aşa I Se adresează. Numele divin al Tatălui, atât de personal, revine de 189 ori în evanghelii, dintre care 124 de ori în Evanghelia după Ioan; acest Nume reprezintă ceea ce a fost Iehova (Domnul Dumnezeu) În Vechiul Testament: Numele care rezumă toată revelaţia divină.

Cristos S-a folosit de acest termen de Tată în mai multe sensuri:

1. În relaţie cu Sine Însuşi. Relaţia care uneşte pe Dum­nezeu cu Isus este unică, în mai multe pasaje din evanghelii, Cristos distinge cu grijă pronumele: Tatăl "Meu" şi Tatăl "vostru" (Ioan 20:17; vezi şi Matei 11:27; 16:17; Luca 2:49; 22:29). Aceste pasaje arată că rela­ţia de Fiu cu Tatăl nu se mai poate aplica nimănui în acelaşi fel. Iudeii o înţeleseră bine: Isus Se declara de aceeaşi natură cu Dumnezeu. Numindu-L pe Dumnezeu Tatăl Lui, Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu (Ioan 5:17-18).

2. În relaţie cu ucenicii. Dumnezeu este Tatăl celor care cred în El prin Isus Cristos. Această revelaţie este uluitoare! Când Domnul i-a învăţat pe ucenici să spună "Tatăl nostru" (Matei 6:9 şi Luca 11:2), El i-a învăţat unul din adevărurile cele mai adânci privitoare la Dumne­zeu, în foarte numeroase pasaje, El repetă expresia "Tatăl vostru", (de exemplu în Matei 5:16, 45, 48; 6:9, 18, 26, 32; 7:11 şi Ioan 20:17). Întreg Noul Testament confirmă că oricine crede în Cristos şi primeşte Duhul Său devine un copil al Tatălui (vezi Romani 8:15-16).

3. În relaţie cu toţi oamenii, buni sau răi. S-a discutat mult dacă Isus a dat sau nu o învăţătură despre paternitatea universală a lui Dumnezeu. De fapt, El nu a vorbit despre Dumnezeu ca fiind Tatăl tuturor oamenilor; des­crie însă bunătatea şi mila Lui universală, grija Sa de Tată, de care beneficiază toţi oamenii, buni sau răi (Matei 5:45; Luca 6:35). Numai aceia care au intrat în legătură cu Dumnezeu prin credinţa în Fiul Său cei care sunt născuţi din El, au dreptul să se numească copiii Lui (Ioan 1:12). Astfel Domnul face deosebire între fiii Împărăţiei şi fiii celui rău (Matei 13:38; Ioan 8:41-44).

Omul

1. Valoarea omului. Isus a dat învăţătură despre valoa­rea inestimabilă a sufletului omenesc. Ea este fără preţ pentru fiecare individ (Matei 10:30-31; Luca 6:7, 9). Ea este cu mult superioară bunurilor materiale. "Viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui" (Luca 12:15). Chiar şi păcătoşii cei mai decăzuţi sunt de mare preţ în ochii lui Dumnezeu, pentru că Isus a venit "să caute şi să mântuiască ce era pierdut" (Luca 19:10).

2. Păcatul omului. Vorbind despre universalitatea păca­tului, Cristos afirmă că însăşi natura omului este "rea" (Matei 12:34; Luca 11:13). Din inima lui ies tot felul de păcate şi necuraţii (Marcu 7:20-23). Isus vorbeşte adeseori de păcătoşi şi de păcat. El Se foloseşte de mai multe imagini ca să descrie ravagiile răului în om: păcatul este o orbire, o boală, o înrobire, o greşeală (datorie), este întuneric. Omul este pierdut (Luca 15; 19:10). Dacă nu se pocăieşte şi nu crede în Cristos, va sfârşi prin a pieri (Matei 16:25; 18:3; Luca 13:1-5; Ioan 3:16).

3. Necesitatea pocăinţei pentru om. Toţi oamenii tre­buie să se pocăiască (Marcu 1:15). Singur acela care se roagă: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!" este justificat înaintea Domnului (Luca 18:13-14). Toţi trebuie să înveţe să spună: „Şi ne iartă nouă greşelile noastre" (Luca 11:4). Oricât de bun şi drept s-ar crede cineva, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu fără pocăinţă şi întoarcere la El (Matei 18:3). Nici practicile lui religioase, nici aparenţa lui evlavioasă şi morală nu îl pot salva (Matei 5:20). Când Isus vorbeşte de cei nepri­hăniţi sau de cei "sănătoşi" (Matei 9:12-13), El indică pe cei care au fost justificaţi prin pocăinţă, sau câteodată, pe cei care se cred fără prihană. Or, tocmai păcatul acelora care "se încred în ei înşişi că sunt neprihăniţi" rămâne (Ioan 9:41; Matei 5:20; Luca 16:15; 18:9, 14).

Mântuirea

Mântuirea este fie viaţa veşnică (Matei 19:29; 25:46; Ioan 10:28), fie apartenenţa la Împărăţia lui Dumnezeu (Marcu 10:15; Matei 25:l-13). Iar viaţa veşnică este a cunoaşte pe Dumnezeu şi pe Isus Cristos (Ioan 17:3).

Domnul a întrebuinţat adeseori cuvântul "a mântui" în contrast cu expresiile "pierzare, distrugere, a pieri, moarte". A mântui înseamnă literal: „a da viaţa".

Răspunderea omului constă în a se pocăi şi a crede. Pocăinţa, adică schimbarea radicală a duhului, care respinge păcatul şi se întoarce la Dumnezeu, este condiţia cea dintâi pentru a primi mântuirea (Marcu 1:15; Luca 24:47). Credinţa, şi anume cea care se traduce prin fapte, trebuie să o însoţească. Isus se prezintă El Însuşi ca obiect al credinţei (Matei 10:32; Ioan 3:14-18; 6:47; 7:37-38).

Rolul lui Dumnezeu este de a dărui mântuirea, adică a transmite viaţa lui Isus Cristos prin prezenţa Duhului Sfânt (Ioan 7:38-39). Dumnezeu este Acela care împli­neşte în întregime opera regenerării (Ioan 1:13). Omul trebuie să treacă printr-o nouă naştere: „Trebuie să vă naşteţi din nou" (Ioan 3:3-8).

Tot ce priveşte mântuirea omului se găseşte în Cristos, astfel încât El poate spune ca lui Toma: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa" (Ioan 14:6). Cu toate acestea, Isus subliniază în special valoarea morţii Sale; nu numai că o prevesteşte, ci anunţă semnificaţia ei: „Fiul omului a venit... să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi" (Marcu 10:45). Instituind Cina de amintire a jertfei Sale, El explică: „Acesta este sângele Meu, sângele legământu­lui celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor" (Matei 26:28). Aceste cuvinte, confirmate de toată învăţătura apostolilor, arată clar că moartea lui Cristos este cauza eficace a mântuirii oamenilor.

Împărăţia lui Dumnezeu

În sensul larg al termenului, această expresie indică domnia lui Dumnezeu printre oameni, sfera spirituală în care trăiesc toţi cei care împlinesc voia Tatălui.

Isus vorbeşte de Împărăţia lui Dumnezeu sub un aspect dublu, când prezent, când viitor. Cristos întruchipa împă­răţia prezentă, "Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru" (Luca 17:21), sau "Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi" (Matei 12:28). Ucenicii însă trebuia să aştepte o manifestare nouă a împărăţiei de Rusalii, şi stabilirea ei definitivă la sfârşitul vremurilor (Matei 13:40-43; Ioan 7:39).

Proorocii din Vechiul Testament doar întrezăriseră aspectul spiritual şi universal al Împărăţiei. Cristos o aduce la lumină pe deplin. "Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta" declară El lui Pilat (Ioan 18:36), indicând astfel calitatea spirituală a domniei pe care a venit s-o întemeieze. Acolo barierele rasiale şi naţionale sunt desfiinţate: „Vor veni de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi" (Luca 13:29). Deosebirile sociale cad; numai calităţile spirituale permit accesul la Împărăţie: „Adevărat vă spun că vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu" (Matei 21:31). Păcătoşii intră în Împărăţie ca justificaţi prin credinţă şi pocăinţă.

În sfârşit, Împărăţia lui Dumnezeu se apropie în măsura în care voia lui Dumnezeu se face pe pământ. Vezi dubla cerere din rugăciunea Domnului: „Vie Împărăţia Ta! Facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ!" (Matei 6:10).

În timpul lui Cristos se concepea curent Împărăţia lui Dumnezeu ca o domnie politică, temporară. Isus a tre­buit mereu să lupte împotriva acestei idei, fie public, fie chiar în cercul intim al ucenicilor Săi. Şi tocmai din pri­cina noţiunii Sale cu totul opusă părerilor iudeilor despre Împărăţie şi despre modul de a o institui a fost ucis. Chiar după înviere, El a trebuit să-i lămurească pe uce­nicii din Emaus, cum că suferinţele crucii erau preceden­te slavei promise (Luca 24:26).

Duhul Sfânt

Isus nu caută să dea o învăţătură sistematică despre Duhul Sfânt. El îl descrie, nu ca pe o simplă influenţă sau ca o putere, ci ca pe o Persoană, un alt Sine-Însuşi, care vorbeşte, învaţă şi acţionează. Atribuţiile Duhului sunt acelea ale Sfântului Dumnezeu. Numit Duhul lui Dumne­zeu, Duhul Tatălui, El este unit cu Tatăl şi cu Fiul în Sfânta Treime (Matei 28:19) într-un chip care depăşeşte înţelegerea noastră naturală limitată.

Cu Duh Sfânt S-a umplut Isus când S-a botezat; prin El scotea El dracii (Matei 12:28). Domnul Se foloseşte de mai multe imagini ca să descrie Duhul Sfânt: El este fo­cul, simbol al judecăţii şi al purificării, pe care Cristos a venit să-l arunce pe pământ (Luca 12:49), despre care a vorbit şi Ioan Botezătorul. El este apa vie care satisface total inima omenească, dându-i viaţa veşnică (Ioan 4:14; 7:37-39), El seamănă cu vântul, plin de putere dar nevăzut şi misterios (Ioan 3:8). Isus L-a văzut coborându-Se asupra Lui ca un porumbel, simbol de puritate, de blândeţe şi de dragoste.

Duhul Sfânt face o lucrare de regenerare (Ioan 3:3-11. El este dat celor care-L cer (Luca 11:13, remarcăm că această făgăduinţă s-a făcut înainte de Rusalii) şi dă­ruit celor care cred în Cristos (Ioan 7:39). Cei care nu vor să recunoască acţiunea Duhului Sfânt, care o defăi­mează şi o declară mincinoasă, comit un păcat care nu va fi şters. Acesta constă în refuzul de a se lăsa convins şi regenerat, refuzul eliberării şi al iertării (Matei 12:31-37).

În învăţătura dată numai apostolilor Săi chiar înaintea morţii Sale, Isus le mai anunţă următoarele:

1. La cererea Fiului, Duhul va fi dat de Tatăl şi va rămâne de atunci încolo veşnic cu ei; influenţa Sa nu va mai fi momentană sau exterioară ca în Vechiul Testa­ment (Ioan 14:16).

2. Duhul Sfânt va fi "Un alt Mângâietor" (literal: Cel care se ţine aproape de); Isus Se numeşte astfel întâiul Mângâietor şi dă Sfântului Duh acelaşi titlu. Acesta va fi un alt Sine-Însuşi, având însă avantajul de a nu fi limitat la un trup omenesc sau la o ţară mică.

3. El va fi Duhul adevărului. Misiunea Lui fiind de a instrui ucenicii, aducându-le aminte de învăţătura Domnului şi întregind-o (Ioan 14:26; 16:13). Opera Lui are totdeauna în centru pe Isus. Duhul mărturiseşte despre El, îl descoperă ucenicilor şi îl slăveşte în ei. Duhul Sfânt nu vorbeşte de la El Însuşi, ci despre Cristos.

Cât despre lume, El face o lucrare de convingere, scoţând în evidenţă păcatul necredinţei, lucrarea de mântuire şi dreptate, săvârşită de Domnul suindu-Se biruitor la Tatăl Său, precum şi judecata Satanei, învins de Cristos (vezi Ioan 16:8-11).

Morala

Învăţătura morală a lui Isus a câştigat admiraţia întregii lumi, chiar şi a ne-creştinilor. Ea se găseşte în toate Evangheliile, pasajul clasic fiind însă predica de pe munte.

Lăsând la o parte morala exterioară, Cristos scoate în evidenţă gândurile ascunse ale inimii omeneşti, dorinţele care conţin, ca şi faptele, germenele păcatului. El scoate în relief ceea ce este veşnic şi spiritul în poruncile Legii, pe care El a împlinit-o perfect (Matei 5:17-48).

El predică dragostea, care nu este un sentiment, ci ma­rele principiu al Împărăţiei lui Dumnezeu. Însăşi natura lui Dumnezeu este iubirea, iar marca distinctivă a robilor Săi va fi să iubească şi ei la rândul lor, să răspundă cu bine pentru rău, chiar şi duşmanilor lor. Iubirea este rezuma­tul Legii; numai prin iubire de Dumnezeu şi de aproapele tău o poţi practica cu adevărat (Matei 22:36-40).

Isus condamnă orice fel de făţărnicie, de orgoliu şi de lipsă de sinceritate, cerând o viaţă în concordanţă cu vorba în a practica binele. El Se ridică împotriva oricărei tradiţii care desfiinţează, sub aparenţa evlaviei, esenţa poruncii lui Dumnezeu (Matei 15:6; 23:2-36).

El ne învaţă să practicăm iertarea. Numai El poate ierta păcatele; oamenii însă trebuie să-şi ierte greşelile unii altora. Iertarea devine efectivă când cel ce a greşit s-a căit şi şi-a mărturisit greşeala. În acest caz, ea se poate repeta în mod nelimitat (Matei 6:12; 18:21-35).

Printre calităţile esenţiale pe care le-a predicat Isus prin viaţa şi cuvintele Lui, să relevăm umilinţa şi credinţa, indispensabile pentru a place lui Dumnezeu şi a primi Cuvântul Său (Matei 18:4; Ioan 5:24); stăruinţa şi vigilenţa (Matei 13:21; Luca 12:36) şi lepădarea de sine (Matei 16:24).

Cristos a dezaprobat divorţul şi a afirmat indisolubilitatea legăturii conjugale (Matei 19:3-9).

În ce priveşte bunurile materiale şi banii, omul trebuie să bage de seamă să nu-şi lege inima de ei, căci ei devin un stăpân căruia nu-i poţi sluji alături de Dumnezeu (Matei 6:24). Trebuie să fii bogat pentru Dumnezeu; iar fiecare va trebui să dea socoteală într-o zi pentru tot ce va fi primit (Luca 12:21; vezi şi pilda talanţilor).

Unor critici, morala lui Isus le pare prea înaltă, irealiza­bilă. Să observăm în această privinţă că învăţătura Lui prezintă principiile veşnice ale Împărăţiei lui Dumnezeu şi că trebuie să intri spiritual în această Împărăţie prin naşterea din nou ca să le poţi practica. Este bine ca po­poarele să caute să se apropie de acest ideal; numai cei care posedă în inima lor viaţa lui Isus vor putea însă îm­plini voia divină. Pentru toţi cei care n-au primit această putere (Ioan 1:12), morala creştină rămâne un ideal exterior, de neatins pe deplin.

Lumea viitoare

Isus a vorbit în mod categoric despre viaţa viitoare, în care bunurile materiale nu vor mai avea nici o valoare (Matei 6:19-20).

În această lume viitoare vor fi date răsplătiri şi pedep­se. Va fi o judecată finală, când oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit (Matei 12:36). Oamenii vor fi judecaţi după legătura lor cu Cristos (Matei 25:31-46). Toţi vor avea parte de o înviere (Ioan 5:28-29), însă cu două posibilităţi în ce priveşte soarta lor veşnică: va fi "învierea pentru viaţă" sau "învierea pentru judecată".

Chiar de la moartea lui fizică, soarta omului este fixată (Luca 16:26). Există un cer plin de binecuvântări (Matei 5:12; Ioan 14:1-3; şi comp. cu Luca 23:43) şi un iad în care trupul şi sufletul vor cunoaşte moartea spirituală (Matei 10:28). Cei care neagă iadul uită că Domnul nos­tru a vorbit în termenii cei mai solemni despre pierzarea celor răi: ei suferă în locul "unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge" (Marcu 9:48). Tocmai pentru ca omul să scape de ruina aceasta conştientă şi eternă, de­parte de Dumnezeu, a dat Tatăl pe singurul Lui Fiu.

Învăţătura lui Isus în cadrul Noului Testament

Învăţătura lui Isus rămâne în centrul doctrinei noastre creştine; la ea trebuie să se revină mereu ca să se păstreze învăţătura pură de orice adaos străin.

Totuşi ea nu poate fi despărţită de restul Noului Testa­ment. Domnul nostru n-a putut să spună totul ucenicilor Săi, ci El le-a promis că Duhul Sfânt îi va călăuzi în tot adevărul, le va descoperi pe Cristos încă mai mult şi le va aduce aminte cuvintele Sale (Ioan 16:12-14; 14:26). Astfel, învăţătura lui Isus constituie temelia şi cheia de boltă a Noului Testament, în întregime.

CHESTIONARUL VII

A. Întrebări despre materia cursului

1. În ce moduri a obişnuit Isus să dea învăţătură?

2. Care era principalul comentariu al ascultătorilor lui Cristos când îi învăţa El?

3. Din cuvintele lui Isus, cum se poate recunoaşte dacă ele sunt de la Dumnezeu sau nu? (Ioan 7:17).

4. Citaţi trei făgăduinţe ale Domnului către cel ce crede şi care rămâne în cuvântul Său (de ex. Ioan 5:24; 6:35; 8:30-36, 51):
a)
b)
c)

5. Citaţi câte un cuvânt al lui Isus al cărui stil este un exemplu:
a) de simplitate, b) de concizie, c) de veghere.

6. În Marcu 7:8-13, subliniaţi două expresii prin care Isus specifică învăţătura lui Moise:
a)
b)

7. În ce fel principal a revelat Isus cine este Dumnezeu?

8. Rezumaţi în propriile dvs. cuvinte ce implică declara­ţia din Ioan 4:24.

9. Reflectaţi despre revelaţia conţinută în numele "Tată" şi indicaţi pe scurt aspectele ei principale (în ce priveşte credinciosul).

10. Găsiţi un cuvânt al lui Cristos care arată că păcatul nu este numai în fapte, ci şi în inima şi în gândurile omu­lui.

11. a) Trebuie să fii drept sau să te faci bun ca să fii mântuit? Răspundeţi cu citate din cuvintele lui Isus.
b) Care este partea omului în mântuire?

12. Daţi o definiţie a pocăinţei. Care sunt cele două as­pecte principale ale ei?

13. Citaţi câte un cuvânt al lui Cristos exprimând:
a) aspectul prezent al Împărăţiei lui Dumnezeu.
b) aspectul ei viitor.

14. Indicaţi trei diferenţe între concepţia evreiască a Împărăţiei şi cea a lui Isus (vezi pildele):
a)
b)
c)

15. Care titlu este dat de Isus Duhului Sfânt precum şi Lui însuşi? Ce caracteristici ale Duhului Sfânt sunt simbo­lizate prin:
a) focul?b) porumbelul? c) apa vie? d) vântul?

16. De ce era mai de folos să plece Cristos şi să trimită Duhul Sfânt ucenicilor Săi? (Ioan 16:7).

17. a) Care atitudine a fost, după părerea dvs., denunţată de Isus cu cea mai mare vigoare?
b) Pentru ce păcat vom fi condamnaţi? (Ioan 16:9).

18. Citaţi cuvântul lui Cristos care vă izbeşte cel mai mult cu privire la bani şi la bunurile materiale.

19. a) Trebuie omul să practice morala lui Cristos ca să fie salvat sau pentru că este salvat?
b) Cum poate să o practice?

20. Care sunt, după Isus, cele două posibilităţi ale soartei omeneşti după moarte?
a)
b)

B. Studiu biblic personal

1. Mântuirea:
a) Citaţi un cuvânt al lui Isus care vorbeşte despre păcat ca fiind 1) o orbire, 2) o boală, 3) o înrobi­re, 4) o îndatorare, 5) întuneric (daţi şi câte o referinţă).
b) Din capitolul 3 al Evangheliei după Ioan, citaţi verse­tele (subliniind cuvintele cele mai importante) care indică 1) partea lui Dumnezeu în opera mântuirii (inclusiv cea a lui Cristos şi a Duhului Sfânt), 2) partea omului.
c) În acelaşi capitol, găsiţi cele trei "trebuie ca", ce pot rezuma credinţa creştină.
d) Ce înseamnă expresia "a se naşte din apă" din verse­tul 5? (Vedeţi Ezechiel 36:25; Efeseni 5:26; 1 Petru 3:21; Evrei 9:22).

2. a) Faceţi un plan al predicii de pe munte (Matei 5-7, enumerând principalele subiecte tratate de Isus.
b) Daţi câteva exemple de modul în care Cristos a îm­plinit ceea ce învăţa.

3. În Ioan cap. 13-17, a) enumeraţi verbele care descriu slujirea Duhului Sfânt cu privire la ucenici.
b) Când Duhul vine în noi, cine vine în acelaşi timp? Citaţi versete care să sprijine răspunsurile.
c) Enumeraţi în două coloane relaţiile normale ale lui Cristos cu ucenicul Său. (Ele devin efective şi sunt săvârşite în noi prin prezenţa Duhului Sfânt în noi). De exem­plu, Cristos: viţa care dă seva; ucenicul: mlădiţă care aduce roadă.

4. Rezumaţi pe scurt învăţătura lui Isus despre rugă­ciune.

C. Aplicaţie practică

1. Să-mi cercetez viaţa, căutând unde se furişează făţăr­nicie, lipsă de sinceritate sau proprie dreptate. Cum să fiu eliberat de acestea? (Evrei 4:13).

2. După Ioan 7:37, care sunt cele trei condiţii ca să primesc Duhul Sfânt? Oare le-am împlinit eu?

3. a) Meditaţi despre valoarea pe care o avem în ochii lui Dumnezeu.
b) Despre valoarea aproapelui meu, a fiecărui om pen­tru Dumnezeu. Ce consecinţă să trag pentru mărturia mea în faţa lumii?

4. A se învăţa pe dinafară şi a se recopia Matei 7:12 şi 22:37-40.

RĂSPUNSURI LA CHESTIONARUL VII

A. Despre materia cursului

1. Prin viaţa Lui, exemplul Lui; prin cuvintele Sale; punând pe alţii la lucru.

2. El învăţa "ca unul care avea putere" (Matei 7:29).

3. Fiind hotărâţi să ascultăm de Dumnezeu şi de Cuvântul Său.

4. a) De exemplu: Nu-i va mai fi sete niciodată (spiritual).
b) Va cunoaşte adevărul şi va fi eliberat de păcat.
c) Nu vine la judecată, ci are viaţa veşnică.

5. a) De exemplu: Unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.
b) Cereţi şi vi se va da.
c) Vegheaţi şi rugaţi-vă! etc.

6. a) "Porunca lui Dumnezeu" (repetat de două ori). b) "Cuvântul lui Dumnezeu".

7. Prin întreaga Lui viaţă, prin tot ce era şi făcea El. (Evrei 1:3).

8. Dumnezeu nu este limitat prin spaţiu şi materie, nici legat de obiecte materiale, templu sau idol. El este o reali­tate invizibilă, la care trebuie să te închini în mod spiri­tual şi cu toată practica vieţii.

9. Cuvântul "Tată" indică o relaţie personală intimă între credincios şi Dumnezeu. Din partea lui Dumnezeu, înseamnă că a avut loc o naştere, îngrijiri pricepute, că El are puterea să ocrotească, să conducă, să hrănească şi să crească pe copilul Său. Din partea credinciosului, o rela­ţie de respect fără frică, dar mai ales de dragoste şi de încredere, o relaţie de ascultare; dreptul moştenitorului. Vezi Ioan 1:12-13.

10. De exemplu: Marcu 7:21-23; vedeţi şi Matei 5:22, 28. "Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!" va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule!" va cădea sub pedeapsa focului Gheenei". "Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui".

11. a) Nu, căci Isus a spus că mântuieşte pe cei păcătoşi, oameni pierduţi (Marcu 10:45). Că a venit să vindece bolnavii (Marcu 2:17).
b) Pocăinţa şi credinţa în Isus Cristos.

12. O schimbare radicală a spiritului şi a voinţei care:
a) regretă şi părăseşte păcatul.
b) se întoarce la Dumnezeu.

13. a) De exemplu: „Împărăţia lui Dumnezeu este în mijlocul vostru" (Luca 17:21).
b) "Ei vor şedea la masă în Împărăţia lui Dumnezeu" (Luca 13:29).

14. Concepţia evreiască
Învăţătura lui Isus
a) o împărăţie politică
b) o împărăţie materială
c) stabilirea Împărăţiei prin forţă şi succes.

Împărăţia Lui "nu este din lumea aceasta"
Împărăţia Lui este spirituală.
stabilirea Împărăţiei Sale prin cruce, prin moarte.

15. "Mângâietorul" (Apărătorul, Avocatul).
a) Slujirea Sa de purificare, de judecată, precum şi de putere pentru mărturie.
b) Puritatea Lui, blândeţea Sa.
c) Darul Său de viaţă veşnică.
d) Natura Sa invizibilă, misterioasă, şi forţa Lui, ase­mănătoare unui suflu puternic.

16. Pentru că Duhul Sfânt va putea atunci să-L înlocu­iască pe Cristos şi va permite prezenţa Sfintei Treimi în inima credincioşilor din întreaga lume. Ea nu va mai fi limitată, ca în vremea lui Isus, la un trup omenesc şi o ţară mică.

17. a) Cea a făţărniciei, a propriei dreptăţi, a orgoliului, care sunt opusul dragostei.
b) Din pricina păcatului de a nu crede în Isus, căci în cazul acesta ne excludem singuri din mântuirea oferită păcătoşilor.

18. De exemplu: „Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona" (idolul banilor, Matei 6:24).

19. a) El trebuie s-o practice pentru că este mântuit.
b) El poate s-o practice dacă a primit în sine, prin cre­dinţă, viaţa nouă a lui Cristos, care dă, ea singură, forţa de a asculta de Legea lui Dumnezeu.

20. a) Viaţa veşnică cu Dumnezeu, în afara judecăţii.
b) Moartea veşnică, departe de Dumnezeu, în focul şi chinurile judecăţii.

B. Studiu biblic personal

1. a) Păcatul asemuit 1) Unei orbiri (Ioan 9:41). 2) Unei boli (Marcu 2:17). 3) Unei înrobiri (Ioan 8:34). 4) Unei îndatorări (Matei 18:34-35). 5) Întunericului (Ioan 3:20).
b) Partea lui Dumnezeu în mântuire: din dragoste a luat El iniţiativa! "Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu... L-a trimis... pen­tru ca lumea să fie mântuită prin El (v. 16-17).

Partea lui Isus Cristos: „El mărturiseşte ce a văzut şi auzit... rosteşte cuvintele lui Dumnezeu" (v. 32, v. 34). "Trebuie ca Fiul lui Dumnezeu să fie înălţat" = Crucea, (v. 14).

Partea Duhului Sfânt: El face pe om să se nască din nou şi să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. "Dacă cineva nu se naşte din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu" (v. 5).

Partea omului: a primi mărturia lui Cristos (v. 11). A veni la lumină (v. 21). A se pocăi, a accepta să te naşti din apă (v.5). A crede în Isus Cristos (v. 12, 15, 18, 36).
c) "Trebuie" să te naşti din nou, ca să intri în Împărăţie (v. 7). "Trebuie" crucea, mântuirea pe care Cristos a împlinit-o perfect pentru noi (v. 14). "Trebuie" creşterea în viaţa creştină, creşterea vieţii lui Isus în mine (v. 30).
d) "A se naşte din apă": apa este simbolul purificării, un simbol al botezului, unul din aspectele acestuia fiind moartea, crucea, (îngroparea sub apă). În acest sens apa este asociată cu ideea căirii, morţii către vechea mea viaţă. Pe de altă parte, apa poate să reprezinte Cuvântul lui Dumnezeu, cu puterea lui de adevăr care purifică, sfinţeşte şi care, unit cu Duhul Sfânt, regenerează (Ioan 15:3; 17:17; 1 Petru 1:22-23; Efeseni 5:26).

2. a) Un plan al predicii de pe munte (Matei 5 la 7). Se pot concepe şi altele.

I. Ucenicii Împărăţiei.

Fericirile (caracterul şi moştenirea ucenicilor) 5:1-12. Natura şi chemarea ucenicilor (sarea, lumina lumii) 5:13-16.

II. Legile Împărăţiei.
a) Legea şi profeţii: împliniţi prin Cristos (a compara cu propria dreptate a oamenilor) 5:17-20.

Principiile lor adânci puse în lumină (a şasea, a şaptea, a treia şi suprema poruncă) 5:21-48.
b) Religia exterioară şi religia după Dumnezeu (milos­tenia, rugăciunea, postul) 6:1-18.
c) Banii şi grijirile materiale 6:19-34.
d) Atitudinea faţă de aproapele său 7:1-6, 12, 15-20. Judecata altuia, priceperea în mărturie v. 6, şi faţă de proorocii mincinoşi, legea împărătească v. 12.
e) O dublă invitaţie ca să iei parte la Împărăţie (făgă­duinţele lui Dumnezeu, partea omului) 7:7-11, 13, 14.

III. Concluzie sau "aşteptarea judecăţii" 7:21-27.
a) Importanţa de a face voia lui Dumnezeu şi de a prac­tica Cuvântul Lui. Pilda celor două case.
b) Această predică se adresează mai întâi ucenicilor (Matei 5:1-2; Luca 6:20) şi apoi noroadelor venite de peste tot (Matei 5:1;7:28; Luca 6:17; 7:1).
c) De exemplu: Isus Se roagă pentru călăii Săi (Matei 5:44 şi Luca 23:34). El Se retrage în pustie ca să Se roage singur la o parte (Matei 6:6 şi Marcu 1:35). Nici­odată nu-L vedem pe Isus îngrijorat pentru probleme materiale: El cerea lui Dumnezeu şi căpăta (Matei 7:7 şi Ioan 11:41). Cristos a împlinit perfect legile Împărăţiei în toate. Este buna Vestire prin excelenţă pentru noi, deoarece viaţa Lui perfectă ne este oferită, şi El vrea să locuiască în noi prin Duhul Lui cel Sfânt.

3. a) Duhul Sfânt rămâne veşnic cu ucenicii, şi în ei, 14:16-17. El învaţă, 14:26. El aduce aminte tot ce a spus Isus, 14:26. El mărturiseşte despre Cristos, 15:26. Conduce în tot adevărul; spune tot ce aude de la Dumne­zeu şi tot ce ia de la Cristos; vesteşte lucrurile viitoare, 16:13-14. Numele Lui, "Mângâietorul", indică în plus slujirea Lui (El va veni la voi, 16:7) de sprijin, de apără­tor, de avocat, de vicar al lui Cristos.
b) Toată Sfânta Treime vine în noi: „Noi vom veni (Tatăl Meu cu Mine) la el, şi vom locui împreună cu el", 14:23. Comparaţi cu 14:11, Tatăl este în Mine. 14:19-20, Eu voi veni la voi şi veţi cunoaşte că Eu sunt în voi. 14:17, Duhul va fi în voi.
c) Cristos
Cristos în el
 „Eu voi face", El ascultă
obiect al credinţei
dă Duhul Sfânt, vine să locuiască
Se face cunoscut
viţa care dă seva
iubeşte cum L-a iubit Tatăl
Prietenul care îşi dă viaţa
Învăţătorul şi Domnul
drumul spre Tatăl
adevărul
viaţa
dă pacea Sa
Îşi pune bucuria în inima ucenicului
etc.

Ucenicul
în Cristos, 14:20
cere în Numele lui Cristos, 14:14
crede în Cristos, 14:12
este locuinţa Duhului, 14:17, 23
păzeşte poruncile lui Cristos, 14:21
mlădiţă care aduce multă roadă, 15:1, 8
rămâne în iubirea Lui, iubeşte pe fraţi, 15:9
prietenul care ascultă, 15:14
robul, ucenicul, 15:20
cel care merge pe acest drum, 14:6
martorul adevărului, 15:27
"trăieşte şi el", 14:19
crede, inima netulburată, 14:1
cunoaşte gândul lui Cristos, 15:11
este ascultat de El, 16:24. Îl vede înviat şi la Tatăl, 16:22; 14:28 etc.

4. Rezumat al învăţăturii lui Isus despre rugăciune:

Cum să nu te rogi: ca să fii văzut, aprobat de oameni, Matei 6:5. Cu aceleaşi vorbe repetate în zadar, fără ca inima să fie prezentă, Matei 6:7-8.

Cum să te rogi: în taină; importanţa vieţii personale de rugăciune, care are întâietate faţă de rugăciunea publi­că, Matei 6:6.

Pe cine să rogi: pe Tatăl, "Tatăl nostru", Matei 6:9; Ioan 16:23. Tatăl care este în ceruri, care cunoaşte toate nevoile noastre dinainte, dar vrea să le mărturisim şi să-L chemăm în ajutorul nostru. El ne dă lucruri bune, ne invită să cerem, să batem, să căutăm, Matei 6:8-9, 32; 7:11, 7.

Condiţii ca să fim ascultaţi: a cere, a căuta, a bate la uşă, Matei 7:7. A se ruga în Numele lui Isus, adică după voia Sa, Ioan 14:13. Pentru rugăciunea în comun; să ne învoim, să fim adunaţi în Numele lui Cristos, Matei 18:19. Cu credinţă, Matei 21:22. Cu stăruinţă, Luca 18:1-8. Cu umilinţă, Luca 18:13-14. Iertând mai întâi pe alţii, Matei 6:14-15; Marcu 11:25. Cât timp se mai poate (într-o zi va fi prea târziu ca să baţi la uşă şi să ceri), Luca 13:25. .

Pentru ce să ne rugăm: Modelul este "Tatăl nostru". Cele trei dintâi cereri li privesc pe Dumnezeu, apoi ultimele patru pe ucenic. Lauda şi încrederea se exprimă în binecuvântare, Matei 6:9-13. Pentru a cere Duhul Sfânt, Luca 11:13 (vezi şi mai jos, chestionarul C, 2). Pentru ca să fie trimişi la seceriş lucrători, Matei 9:38. Pentru revenirea lui Cristos, Luca 18:1-8. Pentru a veghea cu stăruinţă; a rezista ispitei, Marcu 13:33; Luca 22:40.

Rezultatele ascultării rugăciunilor: Pentru partea divi­nă, Tatăl este glorificat în Fiul, Ioan 14:13. Pentru credincios, bucuria sa se face deplină, Ioan 16:24.

C. Aplicaţie practică

1. Eu pot să fiu eliberat de făţărnicia mea, ca de orice alt păcat care revine în mine, mărturisindu-I lui Dumnezeu - şi oamenilor, dacă trebuie - ori de câte ori am căzut în ea, privind la cruce unde Isus poartă acest păcat. Orice fel de orgoliu cade la cruce. Mă văd aşa cum sunt, cel dintâi din­tre păcătoşi. De fiecare dată, căinţă şi credinţă în Isus.

2. a) A înseta: a nu fi mulţumit cu mine însumi; a recu­noaşte tot ce-mi lipseşte, neputinţa mea; a dori viaţa lui Dumnezeu.
b) A veni la Isus: nu prin eforturi proprii, prin cercul meu limitat de gândire, sau de prieteni. A mă apropia de Cristos citind Cuvântul Său şi prin rugăciune.
c) A bea: a-mi însuşi această Viaţă oferită; a crede; a mă încredinţa ei; a o lăsa să mă pătrundă.

3. Pentru Dumnezeu, eu am o valoare nelimitată şi la fel, orice om. Dacă aş fi fost eu singura oaie pierdută, Cristos ar fi coborât pe pământ ca să mă salveze. La rândul meu, eu trebuie să caut suflete; să le vestesc Evanghelia.Persoane interesate