Biblia în familie > Conţinut

 <<< Coperta

Biblia în familie

de dr. teolog J. Rice
 Un îndrumător practic pentru creştini

Acolo unde Biblia va fi tratată cu profund respect, învăţată, crezută şi urmată, ea va deveni cea mai puter­nică influenţă etică din lume. Influenţa ei asupra mora­lei cât şi asupra fericirii omului este de neîntrecut. Nu numai simpla prezenţă a comunităţilor creştine în lume este ceea ce influenţează societatea, ci, mai mult decât atât, învăţătura lor, vestirea lor şi trăirea lor conform Bibliei, toate acestea fiind aspecte care promovează neprihănirea lui Dumnezeu în lume.

Creştinătatea se bazează pe o carte numită Biblie. O familie în care bărbatul şi tatăl afirmă ca Iosua: „Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului" (Iosua 24:15), formează probabil un cămin în care Biblia este crezută, iubită, trăită şi învăţată.

Instruirea biblică oferită în cadrul familiei, este cel mai puternic izvor al formării caracterului. Familiile în care Biblia este comunicată copiilor cu persistenţă şi în care Isus este considerat Domn şi Mântuitor, n-o să aibă parte de probleme legate de criminalitate infantilă sau în rândul adolescenţilor. Obiceiurile bune, conştiinţa socială şi răspunderea morală vor fi consecinţele luminii Cuvântului lui Dumnezeu în inima copiilor.

Ai dori tu ca şi copiii tăi să obţină o educaţie bună? Cunoaşterea Bibliei este mult mai valoroasă decât o pre­gătire universitară, atât în privinţa fericirii interioare cât şi în privinţa utilităţii ei de mai târziu în viaţa copiilor tăi. „Începutul înţelepciunii este frica de Domnul" (Proverbe 9:10). Biblia este baza oricărei educaţii corecte, cea mai bună dintre toate învăţăturile găsite în literatură, etică, filozofie, istorie, umanistică sau reli­gie.

Este deosebit de important ca şi copilul tău să cuno­ască Biblia, cel mai însemnat lucru pentru el fiind recu­noaşterea Domnului Isus ca Mântuitor personal. „Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus" (2 Timotei 3:15). În continuare scrie tânărului Timotei: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrep­te, să dea înţelepciune în neprihănire" (l Timotei 3:16).

Printr-o instruire plină de interes, părin­ţii îşi pot câştiga copiii pentru Domnul, le pot corecta greşelile, îi pot îndruma spre o reală transformare în viaţă.

Dumnezeu porunceşte ca în familie să se înveţe Cuvântul Său


Locul cel mai bun pentru studierea Bibliei este fami­lia. Dumnezeu a dat acesteia o mare răspundere. Deu­teronom 6:6-7 ne spune: „Şi poruncile acestea pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula". Ţine minte această formă limpede de exprimare: „copiilor tăi". Ei să fie învăţaţi „când stai tu în casa ta, când eşti pe drum, când te culci şi când te scoli". Aceasta este o imagine concretă a părinţilor, care trebuie să-şi iniţieze copiii în Cuvântul lui Dumnezeu.

Dumnezeu porunceşte foarte clar, ca în familie să fie învăţat Cuvântul Său. În acelaşi mod găsim scrise cuvin­tele din Efeseni 6:4: „Şi voi părinţilor nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învă­ţătura lui Dumnezeu". Prin urmare părinţii au obligaţia de a-şi creşte copiii în învăţăturile Cuvântului Domnu­lui.

Trebuie să luăm aminte faptul că atunci când Dumne­zeu se referă la instruirea biblică din căminele părinteşti foloseşte termenul „voi taţilor". În primul rând taţii sunt răspunzători pentru viaţa creştină a familiei, având deci şi obligaţia de a-şi familiariza copiii cu Cuvântul lui Dumnezeu. În l Corinteni 14:35 se porunceşte femeilor să tacă în adunare, fapt care se referă şi la o vorbire în public, deci înaintea unui public mixt. „Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe băr­baţii lor acasă". Vedem că soţii sunt aceia care trebuie să cunoască Biblia, ei trebuie să preia conducerea instrui­rii Bibliei în familie, pentru ca soţiile lor să poată veni încrezătoare la ei în vederea unui ajutor spiritual bazat pe o înţelepciune biblică. Bărbaţii şi taţii creştini tre­buie să deţină în casele lor răspunderea instruirii bibliei.

Aceasta nu înseamnă ca bărbatul să desfăşoare singur întreaga activitate de cercetare biblică cu copiii. Mama fiind de regulă mai des împreună cu copiii are adesea mai mult timp la dispoziţie pentru ei. În afară de aceasta, o femeie este cea mai potrivită de a povesti copiilor mici despre dragostea lui Dumnezeu, de preferat sub forma unor istorisiri, aceasta alcătuind un mod activ de contact cu copiii. Adevărata răspundere a iniţierii în domeniul Scripturii revine oricum bărbatului şi implicit tatălui.

Instruirea biblică în afara casei părinteşti nu poate suplini o instruire dată în familie


Instruirea biblică, pe care trebuie s-o dea familia, nu poate fi înlocuită cu nici o altă învăţătură în afara casei părinteşti.

1. Serviciul divin pentru copii sau şcoala duminicală nu are destul timp la dispoziţie.

Şcoala duminicală, nu oferă unei lecţii mai mult de 30 de minute pe săptămână. Câtă matematică, ortogra­fie sau citit ar învăţa un copil într-o jumătate de oră săptămânal? De fapt copilul nu poate primi o instruire satis­făcătoare într-un timp atât de limitat. Aşa cum am amintit, şcoala de duminică nu dedică predării mai mult de 30 de minute. Restul timpului este petrecut cu cântece, povestiri, cuvinte introductive şi alte lucruri simila­re. Învăţământul bisericesc realizează în medie chiar o predare mai scurtă şi anume din următoarele motive:

a) Lecţia este de obicei luată dintr-o carte, care se ghidează mai mult sau mai puţin după Scriptură, uneori e posibil să fie eronată sau să nu redea conţinutul destul de clar.

b) Este folosită multă literatură ajutătoare care este fără valoare sau chiar periculoasă, în cazul în care ea învaţă că Biblia n-ar fi inspirată de Dumnezeu şi dacă tot ce spune Biblia despre iad, jertfa de ispăşire, naşte­rea din nou şi judecată nu ar fi realitate.

c) Adesea cei ce predau sunt foarte lumeşti sau ei înşişi neîntorşi la Dumnezeu, astfel fiind cu totul nepo­triviţi pentru munca de iniţiere a copilului în lucrările lui Dumnezeu. Adevărurile spirituale pot fi înţelese spi­ritual, iar cineva care nu are Duhul Sfânt, nu poate avea o înţelegere corectă şi nici nu poate învăţa pe alţii despre adevărul biblic.

d) Deseori se întâmplă ca cei care predau să nu fi stu­diat nici ei cu adevărat Biblia, neavând nici un fel de pregătire spirituală. Uneori, chiar unii întorşi la Dum­nezeu, fie ei profesori serioşi pierd o mare parte a orei, cu toate că au intenţiile cele mai bune. Sunt planificate adesea reuniuni, se desenează sau se pictează, se vorbe­şte despre rezultatele ştiinţei naturale sau se citesc dife­rite istorioare, irosindu-se astfel timpul scump al orei.

Eu cred că fiecărui cititor care cugetă la aceste lucruri va trebui să înţeleagă limpede că şcolile dumini­cale, cu toate că ar putea fi bune, în cazul în care învă­ţăturile lor ar sta alături de adevărurile biblice, totuşi nu sunt satisfăcătoare din motivul că nu pot oferi copii­lor explicarea întregii învăţături biblice, pe care ei ar trebui s-o cunoască conform intenţiei lui Dumnezeu. Pe baza unei îndelungi experienţe, am constatat că majori­tatea oamenilor care au frecventat în mod regulat o şcoală duminicală, nu au citit măcar o dată întreaga Scriptură sau că ei nu cunosc principalele învăţături ale Bibliei, adesea neputând reda pe de rost nici măcar un singur capitol din Biblie (ei oprindu-se în majoritatea cazurilor la memorarea Psalmului 23), cu atât mai puţin sunt ei în stare să citeze 25 de promisiuni din Biblie.

2. Multe alte activităţi bisericeşti sunt nesatisfăcătoare în ce priveşte instruirea copiilor.

Serviciile divine - predicile unei biserici - ar trebui să fie bazate pe o învăţătură biblică pentru ca ele să devină de un real folos. Ele sunt într-adevăr de o mare utilitate acolo unde este vorba de o adunare adevărată care crede Biblia. Frecvent copii mai mici nu sunt luaţi la serviciile pentru adulţi. Predicile nu sunt nici ele alcă­tuite, în majoritatea cazurilor, pe înţelesul copiilor şi au un infim înţeles biblic. Numai cea mai curată redare a Cuvântului lui Dumnezeu poate sluji ca predică copilu­lui. Metoda citirii predicii este total nepotrivită pentru copii. Încununate de succes sunt cursurile biblice organi­zate în tabere pentru copii şi adolescenţi, care sunt ţinute de colaboratori competenţi, spirituali şi când aceştia pun accentul pe o învăţătură biblică pură. Am observat întotdeauna că aceste tabere biblice, în care interesul copiilor a fost trezit prin diferite materiale didactice ca de exemplu decupaje, flanelograf, cântece ale Evangheliei sau alte mijloace, au putut aduce copii­lor mai multe cunoştinţe biblice, decât convenţionalele servicii divine pentru copii. Un copil poate să memo­reze în aceste tabere biblice o serie de versete biblice într-un timp record de numai câteva săptămâni. El poate fi informat despre cele mai importante evenimente biblice, întâmplări din Biblie, despre lucrarea de mântuire a Domnului, aceasta din urmă puţind fi expli­cată atât de clar şi concret, încât copilul să-L poată accepta pe Hristos ca Mântuitor personal şi să dezvăluie la rândul lui altora, modul în care poţi fi salvat.

Taberele biblice sunt şi rămân de fapt nişte cursuri de şcolarizare intensive, ele desfăşurându-se doar într-un număr limitat de zile pe an, nu au totuşi posibilitatea ca în lecţiile lor să sedimenteze atât de temeinic cunoştin­ţele în adâncul inimii copiilor, ca şi instruirile zilnice din cadrul familiei, a căror durată acoperă întreg anul. Ele pot fi cotate ca bune, dar totuşi limitate.

3. Cursul biblic în afara casei părinteşti nu poate satis­face cerinţele problemelor ivite în familie şi nici nu poate acoperi într-o măsură suficientă dificultăţile morale şi spirituale ale copilului.

Ca exemplu pot relata faptul cum una din fiicele mele se temea îngrozitor de furtună. În cazul în care vijelia o trezea noaptea, ea se căţăra tremurând şi plângând în patul nostru al părinţilor. Acest fapt mi-a dat un prilej nimerit ca să aduc la cunoştinţa copilului următoarele versete biblice: „Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine" (Psalmul 56:3) sau „Îngerul Domnu­lui tăbăreşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă de primejdie" (Psalmul 34:7). Noi am convins-o că Dom­nul păzeşte pretutindeni şi ochiul Său iubitor şi treaz se odihneşte mereu peste ai Săi. Astfel întărită prin Cuvântul acesta al Domnului, cuprins în Biblie, nu s-a mai temut niciodată de vifor sau furtună. Aceasta a fost învăţătură biblică tradusă în viaţa de zi cu zi, fiind ori­cum imposibil faptul ca în afara casei părinteşti să întâlneşti cu atâta succes asemenea situaţii şi nevoi zilni­ce.

Când eram copil de 5 ani, am minţit-o o dată pe mama, înainte de plecarea la biserică, când eu eram deja gătit de drum. Cu lacrimi în ochi şi buze tremurânde mama a căzut pe genunchi, rostindu-mi cuvinte prin care mi-a arătat cât de mult urăşte Dumne­zeu minciuna. Ea mi-a vorbit despre porunca: „Să nu mărturiseşti strâmb" (Exodul 20:16) şi despre aceea că Satana „este mincinos şi tatăl minciunii" (Ioan 8:44). Am fost atât de pătruns încât dintr-o dată m-am simţit înaintea Domnului ca un păcătos extrem de vinovat. Eu cred că din acea zi am devenit conştient de starea de păcătos înaintea Domnului. De atunci urăsc păcatul, mai mult decât orice pe lume.

În acest mod trebuie să-şi găsească aplicare Scriptura în toate problemele care apar în decursul zilelor şi mai ales prin acele persoane care cunosc copilul cel mai bine, adică tatăl şi mama. Şcoala, societatea şi biserica nu oferă copilului atâta încredere ca şi casa părintească.

De aceea urmează ca părinţii să-i dea copilului o ade­vărată instruire biblică, pentru ca din inima lui cuvin­tele Sfintelor Scripturi să se poată răsfrânge într-un mod real creativ, atunci când acesta va trebui să înfrunte sin­gur viaţa.

Cum trebuie să se desfăşoare instruirea biblică în familie?


Vă pot trasa aici doar câteva căi de desfăşurare a instruirii biblice în familie privind modul cel mai efica­ce.

1. În cadrul citirii zilnice a Bibliei în familie.

Aş propune ca la serviciul divin familiar să fie citit în comun cel puţin un capitol din Biblie, exceptându-se cazul în care este vorba de un capitol neobişnuit de lung. Aş recomanda ca să se citească cu continuitate un capitol după celălalt până când se termină o întreagă carte din Biblie. Abia atunci să se treacă la următoarea carte şi aşa mai departe, până când se citeşte Biblia în întregime. Aceasta va dura bineînţeles ani în şir. Citirea comună la care să participe toţi membrii familiei care să fie la curent cu ea, va oferi o minunată cunoştinţă biblică şi va trezi o profundă înţelegere pentru realită­ţile spirituale.

Pentru ca instruirea biblică să fie prezentată cât mai eficace, trebuie ca tatăl sau mama să facă următoarele:

a) Să citească pasajul biblic în prealabil şi să se pre­gătească meditând asupra unor aspecte neclare iar în caz de nevoie să cerceteze completările necesare pentru o mai bună înţelegere.

b) Să acorde o atenţie deosebită trimiterilor şi unele dintre acestea să le explice. Să nu intre în amănunte plictisitoare ci să trezească interesul şi să caute ca acesta să fie păstrat, de asemenea versetele pe cât posibil să fie clarificate prin explicaţii simple.

c) Să propună unele versete pentru memorat. Cititul poate fi întrerupt atunci când urmează versetele memo­rate deja şi este bine ca acestea să fie repetate astfel educându-se şi memoria.

d) O pauză de gândire trebuie inclusă neapărat, pen­tru ca textul biblic să fie corelat de viaţa de zi cu zi, să se poată accentua eventual o greşeală, să se poată include un îndemn sau să se poată avertiza în vederea prevenirii vreunei ispite.

e) Să se roage pentru neajunsuri şi greşeli, care prin citirea Scripturii vor putea fi trezite în conştiinţa celor care ascultă.

Cititul zilnic cu aprofundare meditativă, se va dovedi eficient în cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu în vederea aplicării în mod practic a învăţăturilor Sale asu­pra inimii copilului cât şi asupra vieţii cotidiene.

2. Predarea Bibliei prin povestirea unor întâmplări nu este un lucru greu.

„Tată, povesteşte-mi încă o întâmplare", aşa mă rugau cele 6 fiice ale mele, unele chiar înainte de a putea vorbi corect. Copiilor le plac întâmplările. Ei iubesc faptele biblice mai mult decât altele, pentru că ele sunt „întâmplări reale". Atunci când copiii află că au fost minţiţi, ca în cazul obiceiului cu Moş Nicolae sau istorisirii unor poveşti, atunci când ei recunosc că această lume tristă nu poate oferi în realitate nici un fel de zâne, bastoane fermecate, lămpi ale lui Aladin sau covoare fermecate, aceştia rămân decepţionaţi. Mulţu­miri fie aduse lui Dumnezeu, că noi le putem povesti întâmplări biblice, care sunt în mod precis tot atât de cap­tivante şi în cazul cărora avem certitudinea că nu vor aduce decepţii ci, dimpotrivă, vor sluji copiilor întreaga viaţă ca o bucurie. Biblia este cea mai interesantă carte din lume. Deşi există unii oameni neinteresaţi, în ea nu există totuşi nici o parte care nu ar fi interesantă. Fie­care familie cu copii ar trebui să se ocupe cu întâmplările bogate în conţinut ale Cuvântului lui Dumnezeu. V-aş recomanda ca şi dumneavoastră să vă propuneţi măcar o dată următoarele teme:

- Adam şi Eva în grădina Edenului şi primul păcat.

- Cain şi Abel.

- Noe, corabia şi potopul.

- Avraam, prietenul lui Dumnezeu şi Sara, cum a fost născut Isaac, ca răspuns la rugăciunea lor, când au fost deja bătrâni.

- Lot, care a pus avuţia pe primul loc şi întâmplarea Sodomei.

- Cum a ajuns Isaac să aibă o mireasă.

- Întâmplarea cu Iacov şi Esau.

- Întâmplarea lui Iosif.

- Copilul Moise.

- Cum a fost Israel scos din Egipt, plăgile şi minunea Mării Roşii.

- Mana din cer, cârtirea lui Israel şi şarpele înfocat.

- Trecerea Iordanului şi cucerirea Ierihonului.

- David şi Goliat.

- Samson, cel mai puternic om care a trăit vreodată.

- Povestea de dragoste a lui Rut.

- Estera, fata evreică, care devine regină.

- Întâmplarea lui Ilie.

- Cum a fost învinsă oştirea lui Sanherib de îngerii lui Dumnezeu.

- Întâmplarea lui Daniel în groapa cu lei.

- Cei trei tineri evrei în cuptor.

- Semnul scris de o mână pe perete şi căderea Babilonu­lui.

- Întâmplarea lui Ioan Botezătorul.

- Naşterea lui Isus.

- Fiul risipitor.

- Învierea lui Lazăr.

- Crucificarea lui Isus.

- Convertirea lui Saul.

- Naufragiul lui Pavel.

Acestea sunt doar câteva exemple, Biblia fiind plină de întâmplări palpitante.

Există diferite modalităţi de explicare a întâmplărilor biblică.

a) Părinţii pot citi copiilor întâmplarea biblică din Biblie. Cea mai des cumpărată este „Biblia povestită copiilor" de Anne de Vries, care este folosită atât în rândul catolicilor cât şi al protestanţilor. Copiii savu­rează lectura citită din această Biblie. Este un lucru minunat când copiii vor să audă mereu, mereu aceleaşi întâmplări. Mai târziu, când ei vor creşte, vor citi ace­leaşi povestiri cu o mai mare bucurie.

b) Părinţii pot reda cu propriile lor cuvinte întâmplările biblice, acest lucru nefiind dificil. Dacă tatăl sau mama vor citi de două sau trei ori întâmplarea lui Iosif vor constata că au înţeles destul de mult ca să poată repovesti cu satisfacţie copiilor, copiii nu vor critica, ci vor fi entuziasmaţi. Părinţii vor putea citi din nou întâmplarea, chiar de două ori pentru a şi-o reîmpros­păta în memorie şi a o povesti din nou. Să nu fiţi sur­prinşi când copiii vor pune o serie de întrebări, care-i interesează, ca de exemplu: cum se desfăşoară acest eveniment sau altul în continuare, ce însemnătate au anumite cuvinte şi altele. O mare parte a Bibliei este potrivită pentru a fi istorisită copiilor, dovedindu-şi utilitatea, dar şi trezind interesul. În orice caz trebuie ca morala întâmplării să fie prezentată limpede. Biblia fiind o carte care instruieşte, pe care însuşi Atotputernicul Dumnezeu ne-a oferit-o, nimeni nu trebuie să se ruşineze sau să aibă reţineri, ci să lase ca Biblia să-i vor­bească lui şi să înveţe ceea ce ea vrea să-l înveţe. Dacă întâmplările biblice vor fi prezentate în continuare copii­lor cu scopul pentru care au fost ele concepute şi vor fi aplicate conform intenţiei dumnezeieşti, vor exercita o acţiune enormă în dezvoltarea caracterului. În afară de aceasta, tatăl şi mama vor fi înşişi încredinţaţi, prin predarea Bibliei, de marea ei valoare şi vor putea beneficia de harul şi cunoaşterea lui Dumnezeu. Această cale este chiar mai simplă decât ne-am putea închipui.

c) Citiţi întâmplările direct din Biblie. Faceţi de exemplu o încercare cu întâmplarea lui Iosif. Parcurgeţi câte o întâmplare, citind zilnic cu continuitate câte un capitol înainte de culcare. Întâmplarea lui Iona este şi ea potrivită şi de asemenea cursivă. Acest lucru este valabil şi pentru Evanghelia după Marcu, Luca, cât şi Faptele Apostolilor. Copiii vor putea înţelege pilda celor 10 fecioare din Matei 25, întâmplarea fiului risipi­tor, cea cu oaia pierdută, cu toate că ei nu dispun de înţelegerea întregii Biblii.

Pentru cei mici, ar fi recomandată repovestirea Bibliei într-un limbaj simplu al mamei sau tatălui. În general limbajul Sfintelor Scripturi, ca şi Cuvânt insuflat de Dumnezeu, este cel preferat pentru folosire, „Cuvântul Domnului este viu şi lucrător" (Evrei 4:12). Dumnezeu spune: „Nu este Cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul, şi ca un ciocan care sfărâmă stânca?" (Ieremia 23:29). Iar Domnul Isus spunea: „Cerul şi pământul vor trece, dar Cuvintele Mele nu vor trece" (Matei 24:35). În fiecare din aceste cuvinte este viaţă de aceea ar trebui ca aceste cuvinte minunate să fie citite copiilor mai des din însăşi Cartea lui Dumnezeu. Ei bineînţeles nu vor înţelege totul, dar oricum vor pri­cepe mult, va încolţi şi chiar va creşte în ei un sfânt şi adânc respect faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vor pune o serie de întrebări se pot citi aceleaşi pasaje de mai multe ori. Luaţi-vă timp ca să explicaţi cuvintele care sunt mai greu de înţeles, în cazul în care e nevoie. Citiţi încet şi cu o adevărată dăruire şi Dumnezeu va binecuvânta pasajul redat.

Îmi amintesc că am fost plecat odată într-un serviciu de evanghelizare, iar soţia mea rămasă acasă a citit în fiecare seară copiilor un capitol din Evanghelia după Matei. Cei 3 prichindei stăteau pe taburetele şi scăune­lele lor în jurul soţiei mele în timp ce ea le citea. Seară de seară ascultau cu mare interes, în timp ce soţia mea le citea unul sau chiar două capitole. Într-o seară, când a fost citită întâmplarea cu crucificarea, Maria, fetiţa cea mai mică care avea 5 anişori, a început să plângă şi să spună: „Mamă, eu aş vrea să fiu salvată!" Ea fusese familiarizată cu aceste cuvinte pentru că în casă ne rugam şi vorbeam mult despre salvare şi nevoia tuturor oamenilor de a avea un Mântuitor. Atunci când auzise în schimb întâmplarea cu moartea pe cruce a Domnului prin mâna păcătoşilor şi faptul că El murise în locul nostru, inima ei n-a mai putut amâna o predare faţă de El. Acţiunea citită din seara aceea a avut ecou în inima şi fiinţa ei unde a rămas întipărită adânc şi de neşters. Mamelor şi taţilor, citiţi copiilor voştri Cuvântul lui Dumnezeu!

Biblia poate deveni pentru cei mici chiar din cea mai frageda vârstă a copilăriei, de o valoare foarte mare. Părinţii care citesc copiilor din Biblie, pot constata, cum Cuvântul devine atât de viu şi lucrător în fiii şi fii­cele lor, precum ne relatează Scriptura în Timotei: „Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus" (2 Timotei 3:15).

3. Învăţătura biblică pentru memorat.

„Strâng Cuvântul Tău, în inima mea, ca să nu păcă­tuiesc împotriva Ta" (Psalmul 119:11). Este important ca fiecare copil şi adult să memoreze mult din Biblie. Este mult mai uşor să se reţină cele învăţate în perioada copilăriei. Cea mai favorabilă perioadă pentru memo­rare este cea între vârsta de 8 până la 12 sau 13 ani, care pe bună dreptate este denumită „perioada unei bune memorări". Copiii nu numai că sunt capabili să memore­ze, dar ei o şi fac cu drag, îndeosebi când li se oferă această ocazie într-un mod atractiv. Ei iubesc înainte de toate momentul palpitant al concurenţei sârguinţei, iar dacă învăţatul pe de rost este legat şi de mici stimulen­te, ca premii, aceste lucruri sunt bine venite.

În familia noastră am învăţat pe de rost atât noi adul­ţii cât şi copiii, următorii Psalmi: l, 8, 15, 19, 23, 24, 34, 37, 51, 100, 103, 121 şi 126. Atât cât îmi amintesc, am memorat şi o parte din Psalmul 27 şi 91. Unii dintre Psalmi i-am recitat adesea şi mi s-au întipărit puternic în minte. Poate copiii nu ar putea azi să-i redea pe toţi, fără să se uite ici şi colo în Biblie, de asemenea nici eu nu pot să-i înşir din memorie.

Din Noul Testament am învăţat Fericirile şi Tatăl nostru, iar din Vechiul Testament cele 10 Porunci. În continuare am memorat capitolul al 3-lea din Evanghe­lia după Ioan, cât şi capitolul al 14-lea iar apoi capitolul al 8-lea şi al 12-lea din Romani, capitolul al 15-lea din Evanghelia după Luca, capitolul al 28-lea din Evanghe­lia după Matei şi capitolul al 13-lea din 1 Corinteni. În afară de acestea am mai învăţat sute de alte versete. O parte a acestei munci de memorare a fost făcută dimineaţa la rugăciunea făcută pentru micul dejun, o altă parte în timpul călătoriilor noastre de concediu sau alte călătorii făcute cu toţii cu maşina. Unele versete le învăţa fiecare pentru el însuşi, în timpul studierii Bibliei. La unele memorări care cereau eforturi, ca de exemplu învăţarea pe de rost a unui capitol, au fost împărţite premii. Soţia mea şi cu mine încercam mereu să ţinem pasul cu copiii noştri în învăţarea versetelor, cu toate că pentru noi acest lucru era mai greu, îndeo­sebi pentru mine care primisem în ultimii ani în încre­dinţare multe sarcini şi slujbe. Uneori mi-am stimulat copiii prin afirmaţia că voi cunoaşte şi eu un Psalm pe de rost la fel de repede ca ei. Îmi amintesc faptul când Psalmul 34, l-au ştiut cu toţii mult înaintea mea, eu nereuşind să-l cunosc niciodată fără greşeală. Noi ne­-am încurajat copiii şi cu privire la memorarea versetelor legate de lecţiile de la şcolile duminicale sau cele din timpul taberelor biblice. Cât de fericit şi binecuvântat este un copil al cărui gânduri sunt umplute de minunatul Cuvânt al Domnului întipărit în mintea lui de vreme ce realitatea divină e capabilă să pătrundă atât de adânc în inimă - încât să nu fie uitată niciodată!

Din partea părinţilor se va pretinde bineînţeles un efort susţinut, dar Cuvântul Domnului le va aduce atât lor cât şi copiilor cu atât mai multă binecuvântare. Este bine ca să se stimuleze copiii pentru învăţarea pe de rost a versetelor, să se caute pasaje biblice potrivite şi să se găsească şi cuvinte care să încurajeze munca lor. Ici şi colo se pot împărţi premii, uneori se pot aduce şi apre­cieri care în cazul învăţării unor versete mai grele, pot fi de folos copiilor. Adevărul conţinut în versetele memorate e bine să fie aplicat vieţii interioare a copiilor, ca apoi să se poată ajunge la o desăvârşire. (Am dori aici să recomandăm cursurile biblice „Bibel-Memory" - cur­suri, care ajută creştinilor de toate vârstele ca să memo­reze pasaje alese din Sfintele Scripturi).

4. Scriptura să fie utilizată îndeosebi pentru predarea lecţiilor, indispensabile în conformitate cu ceea ce este necesar la un moment dat.

Acest adevăr ne este relatat în Deuteronom 6:6-7 prin următoarele cuvinte: „Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele, când vei fi aca­să, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula". Ca taţii şi mamele să vorbească cuvintele Sfintelor Scripturi mereu „când vor fi acasă, când vor pleca în călătorie, când se vor culca şi când se vor scu­la", rezultă că învăţătura biblică trebuie să fie inclusă în întregul context al vieţii şi toate acţiunile.

Eu eram încă un tânăr robust destul de nerăbdător şi uşor iritabil (cu toate că eram deja credincios) când am primit de la tatăl meu o lecţie bună din Scriptură. M-am plimbat într-o zi nemilos cu calul meu prin fermă, când l-am zărit pe tata apropiindu-se şi adresându-mi-se foarte calm: „Fiule, Biblia ne spune: cel neprihănit se îndura de vite, dar inima celui rău este fără milă" (Pro­verbe 12:10). Acest cuvânt simplu m-a nimerit atât de puternic în inimă, încât s-a implantat şi a devenit de neşters din mintea mea. Eu nu l-am învăţat în mod con­ştient niciodată pe de rost, cu toate acestea mi-l amin­tesc din acel moment mereu. Am recunoscut atunci fap­tul cum ar fi trebuit să se manifeste prin mine adevărata bunătate a inimii şi în ce mod de fapt tratam eu anima­lele lipsite de orice apărare, pe care Dumnezeu mi l-a încredinţat spre îngrijire. Cât de puternic a fost ecoul acelor puţine cuvinte din Sfintele Scripturi ale Domnu­lui.

Noi, când eram copii la casa părintească, aveam ade­sea dorinţa de a vizita o anumită familie vecină, familie mult îndrăgită şi la care ţineam mult. Tatăl meu a fost acela care ne-a povăţuit într-o zi: „Nu, Biblia ne spune: ‚Calcă mai rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine şi să te urască’". (Proverbe 25:17). Ori de câte ori m-am confruntat cu o asemenea problemă personală legată de viaţa de zi cu zi, Cuvântul lui Dumnezeu refe­ritor la acea situaţie mi-a rămas de neuitat.

Toţi copiii mei au putut fi liniştiţi prin cuvintele Scripturii atunci când s-au temut de furtuni: „Când mă tem tu eşti mângâierea mea". O colegă de birou mi-a povestit cum Psalmul 97:4 i-a fost de mare folos când a fost cuprinsă de frică în faţa unei furtuni groaznice: „Fulgerele Lui luminează lumea; pământul Îl vede şi se cutremură". Aceste cuvinte împreună cu altele din Scriptură, mărturisesc că Dumnezeu ţine sub controlul Său toate aceste fenomene şi fără voia Lui nimic nu poate atinge pe ai Săi. Psalmul 91 a înlăturat orice îngri­jorare din inima fiicei mele în faţa poliomielitei, atunci când una din colegele ei s-a îmbolnăvit subit şi a murit în scurtă vreme. Cuvintele „Domnul este locul tău de adăpost - şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău" sunt folosite pentru mângâierea copiilor Domnului şi pentru asigurarea lor cu privire la ajutorul Său. Părinţii credincioşi nu trebuie să îngăduie ca odraslele lor să crească în temere, să fie nişte fricoşi, de vreme ce există atâtea versete în Biblie care pot mângâia şi întări inimile.

Explicaţiile date copiilor din învăţăturile Bibliei, în concordanţă cu nevoile de moment sunt lucruri binecuvântate pentru că astfel copiii vor fi învăţaţi şi deprinşi să se încreadă în Hristos Mântuitorul lor: Se demon­strează pe baza Scripturii că toţi oamenii sunt păcătoşi, Hristos a murit pentru păcatele noastre şi fiecare poate avea viaţa veşnică, dacă se predă şi-şi deschide sufletul său Domnului.

5. Versetele biblice pe pereţi vor fi, poate, fără să-şi dea seama, o parte a vieţii celor care le citesc zilnic.

În Deuteronom 6:8-9 ni se spune ce ne cere Dum­nezeu prin cuvintele poruncilor şi promisiunilor Sale: „Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi. Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale". Nu este greu, ca în acest mod să se plaseze Cuvântul lui Dumnezeu în faţa ochilor tutu­ror membrilor casei. Banderole, citate şi tăbliţe înră­mate se pot găsi în librăriile creştine. Unele dintre ele sunt deosebit de reuşite. Casa omului care crede în Hristos ar trebui să şi arate asemenea unei case creştineşti. Versetele de pe pereţi, inscripţiile, toate ar trebui să dovedească faptul că e vorba de o casă în care oamenii slujesc lui Dumnezeu şi îşi găsesc bucuria în El, o casă în care Cuvântul Domnului este stimat foarte mult, iubit şi urmat. În orice caz, v-aş recomanda ca locuinţa s-o decoraţi cu citate biblice. Atunci când taţii şi mamele vorbesc într-adevăr despre Cuvântul lui Dumnezeu în timp ce stau în casa lor, când călătoresc, când se culcă şi când se scoală, aşa cum ordonă Cuvântul în Deuterono­m 6:7, Cuvântul Domnului va găsi teren prielnic la fel ca sămânţa semănată într-un pământ bun şi astfel el va fi îmbibat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu şi va scoate la iveală în inimile copiilor un fruct pentru eternitate.


 <<< Coperta


Persoane interesate