Armonie cu patru voci > 1. Caracterele generale şi compunerea celor patru evanghelii


CAPITOLUL I
Caracterele generale şi compunerea celor patru evanghelii

Evangheliile, care se află chiar în miezul Bibliei, sunt cele mai preţioase scrieri din lume, mai importante decât toate celelalte părţi ale Scripturii şi decât toate cărţile din lumea întreagă. Asta deoarece ele ne descriu pe Cel prevestit de tot Vechiul Testament, propovăduit şi prezentat de întreg Noul Testament, pe Cel care a schimbat cursul istoriei şi viaţa a milioane de persoane: pe Isus Cristos. A-L cunoaşte înseamnă a primi viaţa veşnică, după însăşi cuvintele Sale: „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Cristos, pe care L-ai trimes Tu" (Ioan 17:3). Să studiem evangheliile cu respect, cu o inimă deschisă şi cu dorinţa de a întâlni Persoana admirabilă care este centrul lor, şi care a spus: „Veniţi la Mine... şi învăţaţi de la Mine" (Matei 11:28-29).

Înainte de a studia viaţa şi învăţăturile lui Isus, să aruncăm o privire peste ansamblul celor patru evanghelii şi peste caracteristicile lor principale.

EVANGHELIE înseamnă "Veste Bună", vestea cea bună a lui Isus. Faptele şi Persoana lui Isus alcătuiesc Evanghelia. Deci, Evanghelia nu este în primul rând o scriere, ci viaţa şi mesajul unei Persoane. De-abia pe parcurs şi-a extins acest termen semnificaţia cuprinzând cele patru povestiri canonice care, din originea Bisericii, au fost primite de ea drept singurele lucrări cu autoritate.

Există deci o singură Evanghelie, în sensul cel dintâi al cuvântului; ea ne-a venit însă scrisă sub patru forme diferite. Una din caracteristicile cele mai izbitoare ale acestor texte este locul dominant pe care îl deţine povestirea răstignirii şi învierii Mântuitorului. Moartea lui Isus Cristos, urmată de învierea Sa, este tema Evanghe­liei, şi prin urmare şi tema propovăduirii creştine.

Se deosebesc două feluri principale de evanghelii:

1) cele trei evanghelii, după Matei, Marcu şi Luca;

2) Evanghelia după Ioan.

Primele trei evanghelii sunt numite evanghelii sinoptice (sau pe scurt: sinopticele, din cuvântul grecesc "syn" şi "opsis" care înseamnă "a vedea împreună") pentru că ele descriu viaţa lui Cristos din puncte de vedere foarte ase­mănătoare. Întrebările pe care le provoacă compararea acestor trei evanghelii între ele şi cea a izvoarelor lor comune sau particulare constituie aşa-numita "problemă sinoptică". Noi nu putem să o studiem aici în detaliu; sunt cărţi care se dedică acestui studiu.

A patra evanghelie, Evanghelia după Ioan, diferă în mod frapant de celelalte trei. Ea expune mai ales lucrarea lui Isus în Iudea, pe când sinopticele descriu îndeosebi pe cea din Galilea. Afară de patimile Domnului, învierea, înmulţirea pâinilor şi de umblarea pe mare a lui Isus, Ioan mai aduce şi povestiri şi cuvântări pe care primele trei evanghelii nu le pomenesc. Aceste trei evanghelii îl pre­zintă pe Cristos în viaţa activă, ocupat cu alţii. Evanghe­lia după Ioan exprimă o altă atmosferă, mai intimă; stilul ei este diferit; ea redă cuvântări lungi ale lui Isus, unde El vorbeşte despre relaţiile Sale cu Dumnezeu.

Cele patru aspecte ale Evangheliei

Faptul că Dumnezeu, în înţelepciunea Lui nemărginită, ne-a dat Evanghelia sub patru forme diferite, reprezintă o foarte mare bogăţie. Sunt patru portrete ale lui Cristos care contribuie, fiecare în parte, la o mare frescă comună.

Nici una dintre ele însă, luată singură, nu este o biogra­fie în sensul modern al acestui termen. Mai multe întâmplări sunt omise, însuşi evanghelistul Ioan, al cărui text completează cele trei evanghelii precedente, ne spune că multe semne nu sunt relatate în cartea lui şi că nici chiar în lumea întreagă n-ar fi putut încăpea cărţile care s-ar fi putut scrie despre semnele Domnului (Ioan 20:30; 21:25).

Sunt necesare două imagini foarte asemănătoare, luate însă din unghiuri diferite, pentru a da într-un stereoscop o impresie de adâncime; tot aşa este cu diferitele portrete ale lui Cristos, dacă le privim în ansamblu: ele creează o impresie de relief, de viaţă puternică şi de mişcare (reda­tă mai ales de evanghelistul Marcu), tot tabloul fiind învăluit în atmosfera spirituală lăuntrică a celei de a patra evanghelii.

„În aceste patru mari portrete care se completează în mod reciproc, găsim însăşi Persoana lui Isus Cristos".

Simboluri antice

Din primele veacuri, mai mulţi creştini au căutat o cauză a faptului că evangheliile există în număr de patru. S-a imaginat o relaţie între cele patru evanghelii şi cele patru puncte cardinale, sau cele patru vânturi ale pământului. Alţii au comparat evangheliile cu râul care ieşea din Eden şi uda grădina, râu care se împărţea apoi în patru braţe (Geneza 2:10). S-a mai căutat o corespondenţă între evanghelii şi cele patru făpturi vii din Ezechiel sau din Apocalipsa (Ezechiel 1:5; Apocalipsa 4:6-7).

Fără a reţine aceste presupuneri cam fanteziste, putem observa că fiecare din evanghelii a fost scrisă cu un scop diferit. Condus de o intenţie morală şi spirituală precisă, autorul scoate în evidenţă anumite fapte, cu dorinţa de a atinge o categorie specială de cititori.

Scopul şi caracteristicile fiecărei evanghelii s-au definit în deosebi astfel:

MATEI: prezintă pe Isus ca împărat. Este evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu. Caracterul acestei evanghelii este profetic şi mesianic sub simbolul leului (Apocalipsa 4:7). Cuvântul cheie este „împlinit”.

MARCU: arată pe Isus "Cel ce slujeşte" în mod activ şi puternic sub simbolul taurului. Cuvântul cheie este „îndată".

LUCA: prezintă pe Isus ca pe Omul ideal. Caracterul acestei evanghelii este istoric şi uman, sub simbolul omului. Cuvântul cheie este „milă”.

IOAN: prezintă pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, jertfa adusă pentru păcat. Caracterul acestei evanghelii este spiritual şi veşnic. Simbolul ei este vulturul. Cuvântul cheie este „credeţi”.

Cititorul atent nu se va mulţumi cu aceste generalizări, căci etichetele prea simplificate pot fi artificiale şi arbi­trare. Să ne uităm mai degrabă la fiecare evanghelie propriu-zisă. Vom găsi anumite trăsături evidente care ne sugerează singure punctul de vedere şi intenţia autorului.

Scopul lui Matei

Matei pledează o cauză. El prezintă viaţa istorică a lui Cristos în aşa fel încât să elimine prejudecăţile iudeilor şi să le înlesnească credinţa. Matei demonstrează că Isus este Mesia cel prevestit şi aşteptat, că El împlineşte proo­rociile din Vechiul Testament. El foloseşte fiecare prilej favorabil ca să arate cum o prevestire sau alta îşi găseşte împlinirea în Cristos. Această evanghelie a fost scrisă, fără îndoială, pentru nişte cititori evrei care aşteptau venirea împărăţiei mesianice. În numeroase pasaje se asociază mesajul Evangheliei cu "Împărăţia lui Dumne­zeu".

Scopul lui Marcu

La Marcu se observă un punct de vedere cu totul diferit. Aici se vede că ne aflăm în faţa unei scrieri care se adresează "neamurilor", adică ne-evreilor, şi mai ales cititorilor romani. Găsim explicate obiceiurile şi convingerile evreieşti în (7:1-5; 12:18; 14:12; 15:42). Cuvintele şi numele din limba aramaică sunt traduse în 3:17; 5:41; 7:34; 10:46. Anumite cuvinte latineşti se strecoară în povestire (6:27; 12:42; 15:16). Alu­ziile la Legea lui Moise şi referinţele la Vechiul Testament sunt mai rare. Activitatea "cam năvalnică" a acestei evanghelii este în mod precis ceea ce convenea cititorilor din ginta romană care, prin spiritul ei de cucerire, îşi întinsese stăpânirea şi realizările ei practice peste toată lumea me­diteraneană, în Europa, Africa şi Orientul apropiat.

Scopul lui Luca

Luca, de asemenea, prezintă o formă de gândire ne-evreiască. Evanghelia este dedicată unui creştin cu numele Teofil (1:3), un om dintre "neamuri" şi pare scrisă pentru "neamuri". În timp ce Matei merge cu cartea neamului lui Isus până la Avraam, tatăl poporului evreu, Luca indică originea Sa de la Adam, tatăl neamului ome­nesc. Ca şi Marcu, Luca traduce pe greceşte termenii, în mod special ebraici, al căror sens ar fi scăpat cititorilor săi. El situează evenimentele după perioadele de mandat ale guvernatorilor romani (2:1-2; 3:1-2), în paralel cu datele evreieşti.

Luca a scris şi o prefaţă în care indică două scopuri: în primul rând, intenţia de a reda o istorie cronologică a vieţii lui Cristos; în al doilea rând, intenţia de a oferi lui Teofil şi lumii greceşti un document exact, bazat pe izvoare demne de încredere, aşa încât fiecare să poată recunoaşte autenticitatea învăţăturilor deja primite (1:1-4).

Scopul lui Ioan

Ioan nu lasă nici o îndoială despre scopului său. Cartea lui începe cu cuvintele uimitoare şi adânci ale "prologu­lui" (1:1-18), apoi el îşi desfăşoară planul său desăvârşit, spre a ajunge la următoarea concluzie: „Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui" (20:30-31).

Acelaşi scop îl urmăresc primele trei evanghelii, însă el apare în mod deosebit în a patra. Ioan doreşte să prezinte divinitatea lui Cristos şi să aducă pe cititorii săi la credin­ţa în Isus. Evanghelia lui Ioan pune în evidenţă realităţile eterne şi spirituale cuprinse în Cristos. El se adresează în acelaşi timp Bisericii, spre a conduce pe creştini la o cre­dinţă mai adâncă, şi oamenilor din toată lumea care iubesc şi caută pe Dumnezeul cel adevărat şi viaţa veş­nică.

În rezumat, Evanghelia, sub cele patru forme ale sale, se adresează:

1) mai întâi iudeilor, ca adepţi ai religiei care preves­teşte Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ;

2) apoi celor ne-evrei, adică "neamurilor", pe de-o parte romanilor care reprezintă autoritatea şi puterea activă, şi pe de altă parte grecilor, prietenii gândirii şi ai înţelepciunii umane;

3) în sfârşit, credincioşilor de orice rasă ca să le adâncească viziunea spirituală despre Cristos.

Cum au fost scrise evangheliile?


Propovăduirea orală precedând redactarea

Datele exacte şi împrejurările detaliate ale redactării celor patru evanghelii nu ne sunt cunoscute. Primele trei evanghelii trebuie să fi fost scrise înainte de anul 70, data distrugerii Ierusalimului, iar Evanghelia după Ioan cam în jurul anului 95.

Anumite fapte sunt însă clare. Înainte de a fi scriitori, cei patru evanghelişti au fost nişte propovădui­tori. Compunerea evangheliilor nu a fost cauza, ci rezul­tatul predicării lor. Ultima poruncă a Stăpânului nu era oare "Propovăduiţi Evanghelia!"? Marcu ne informează că ucenicii s-au dus şi au propovăduit pretutindeni, iar "Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele, care-l însoţeau" (Marcu 16:20).

Un amănunt foarte important este subliniat în textul din Faptele apostolilor 1:21-22. Apostolii au insistat asupra necesităţii de a numi, ca urmaş al lui Iuda, pe unul din cei care fuseseră cu Domnul "cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua în care S-a înălţat El de la noi". Din aceasta reiese că predicarea celor dintâi apostoli trebuia să fie bizuită pe mărturia oculară a lucrării lui Isus, de la începutul ei.

Aceasta scoate în relief autoritatea unică pe care o are pentru noi rezumatul acestei propovăduiri, aşa cum îl găsim în evanghelii şi în tot Noul Testament, scris de către ucenici ai lui Isus sau de contemporani în contact cu cercul lor. Când o tradiţie, având originea în secolele următoare, se află în contradicţie cu mărturia apostolilor sau a asociaţilor lor, este autoritar cuvântul martorilor contemporani cu Isus, nu tradiţia. Pentru a nu ne abate, este foarte important să revenim neîncetat la origine.

Care era conţinutul predicării acestor martori oculari? Nu ne este greu să ne dăm seama de aceasta. La început, apostolii au mărturisit despre înviere (Faptele apostolilor 1:21-22; 4:33). Faptele apostolilor 11:20 ne mai spune că creştinii împrăştiaţi "au propovăduit Evanghelia Domnului Isus". Alte pasaje din Faptele apostolilor 10:34-43 şi 13:16-41 şi din epistolele apostolului Pavel (ex. 1 Corinteni 15:3-8) redau în mod concis unele din aceste predici. Mesajul este centrat puternic pe cruce şi înviere, pomenind în acelaşi timp şi lucrarea publică a Domnului nostru. Analizând îndeosebi pasajul din Faptele apostolilor 10:34-43, se poate regăsi un fel de schemă a unei evanghelii ca a lui Marcu, Matei sau Luca; aceşti autori ar fi putut să-l ia drept plan pentru scrierile lor. Predica lui Pavel din Faptele apostolilor 13 este asemănătoare cu textele citate mai sus.

În general se distinge în predicarea apostolilor povesti­rea faptelor privitoare la Isus (în greceşte "kerygma") pe de-o parte, şi învăţătura Lui (în greceşte "didache”), pe de altă parte. Se crede că "kerygma", partea narativă a evangheliilor, era predată mai întâi, îndeosebi ascultători­lor încă necredincioşi spre a-i aduce la credinţă, pe când cuvintele sau discursurile lui Isus, "didache", probabil că se repetau celor care primiseră deja Vestea Bună şi cu­noşteau istoria Domnului.

Metoda catihetică evreiască a fost cu siguranţă aplicată de la început şi de către creştini: învăţătorul rostea po­vestirea, iar elevul i-o repeta până şi-o însuşea perfect. Fiind repetate de multe ori, întâmplările referitoare la viaţa lui Cristos, sau cuvintele Lui, s-au stabilit astfel sub anumite forme verbale definite, aprobate de apostoli şi de martorii oculari. Elevii le învăţau pe dinafară. Anumite variante secundare sau amănunte complementare i s-au adăugat lesne, mai ales când învăţământul, primit în dialectul ebraic pe care-l vorbeau Isus şi ucenicii (arama­ică), era redat în greceşte.

S-a încercat foarte devreme să se alcătuiască scrieri cu faptele sau cuvintele Domnului. Probabil anu­mite notiţe au fost scrise chiar din vremea lui Isus, de exemplu de către Matei, singurul "funcţionar al guvernului" dintre ucenici, care ştia desigur să scrie şi în limba ara­maică şi în cea greacă.

Luca (1:1) ne vorbeşte şi el de mai multe istorisiri scrise.

Sursele evangheliilor

Fără să intrăm în toate detaliile, vom menţiona cele mai importante surse ale evangheliilor, mai ales ale sinop­ticelor, cum le întrezărim din însuşi textul biblic, sau prin afirmaţiile conducătorilor Bisericii primare.

1) Mai întâi, singurul izvor esenţial îl constituie viaţa şi învăţătura Domnului nostru.

2) Apoi, predicarea orală a apostolilor şi amintirile lor personale. Se presupune, de obicei, că anumite părţi din această propovăduire a lor au alcătuit o mică expunere de sine stătătoare, fiind predate sau recitate fiecare în parte. Se deosebesc, de exemplu: „kerygma şi didache" (istorisirea faptelor şi învăţăturii lui Isus); textele din Vechiul Testament care dovedesc că Isus este Mesia; anumite cântări (Luca 1 şi 2); cuvântările escatologice (privind evenimentele referitoare la sfârşitul vremurilor), anumite pilde, istorisirile controverselor cu Isus.

3) Felurite încercări scrise, consemnând anumite părţi din predicarea orală (Luca 1:1).

4) Textele lui Matei, aşa numite "LOGIA".

5) Învăţătura lui Petru (pusă în scris de Marcu).

6) O sursă comună a lui Matei şi a lui Luca, dar neîntre­buinţată de Marcu. Unii critici au denumit această sursă ipotetică cu litera Q (de la "Quelle" = izvor, în limba ger­mană). Alţii susţin că această sursă este inclusă în aşa zisele "Logia" ale lui Matei, sau adăugată după aceste "Logia".

7) O sursă particulară a lui Matei.

8) O sursă particulară a lui Luca.

Compunerea evangheliilor

Nu se poate trata temeinic această problemă în lucrarea de faţă. Ne vom mulţumi să rezumăm ceea ce pare mai plauzibil privind compunerea evangheliilor.

MATEI, după mai multe vechi mărturii patristice (ale bătrânilor din Biserica primitivă), a scris el cel dintâi, nişte "Cuvinte ale lui Isus", în limba arameică. Acestei culegeri i s-a pus numele "Logia" (discursuri în greceşte). Poate că apostolul a scris notiţe chiar de la început, din timpul vieţii lui Isus. Aceste "Logia" au fost, după toate aparenţele, însoţite de povestiri din viaţa lui Isus, chiar de la început. Mai târziu, se pare că însuşi Matei sau vreun însoţitor apropiat care-l ajuta, a redactat din nou, direct în limba greacă, un text adaptat evreilor după împrăştierea lor ("Diaspora"). Numai acest text grec a ajuns până la noi.

Se discerne uşor o bază alcătuită din cuvântări ale lui Isus în Evanghelia după Matei. Aceste ansambluri sunt adunate în cinci mari secţiuni, care se termină fiecare cu expresia: „După aceste cuvinte..." (Vezi Matei 7:28; 11:1; 13:53; 19:1; 26:1). Acest aranjament grupează cuvintele Domnului nostru pe subiecte, mai degrabă decât în func­ţie de împrejurările în care au fost rostite, ceea ce înte­meiază presupunerea că Isus a trebuit să-Şi repete, El Însuşi, învăţătura în numeroase ocazii.

Se pare că Evanghelia după Matei a fost scrisă în limba greacă înainte de anul 70, ca şi celelalte două sinoptice, deoarece distrugerea Ierusalimului apare ca fiind încă viitoare. Se poate sugera o dată între 50 şi 65. Primii părinţi ai Bisericii l-au privit întotdeauna pe Matei ca pe cel dintâi scriitor al unei evanghelii, dar astăzi, în general, se crede mai degrabă că Marcu a fost înaintea lui. Matei a rămas însă pe bună dreptate în cap de listă, fie pentru că reprezintă cu adevărat o ediţie greacă bazată pe docu­mentul zis "Logia", acesta fiind anterior lui Marcu, fie din cauza relaţiei sale cu Vechiul Testament. Evanghelia după Matei este continuarea marilor teme din Scriptura evreilor: Mesia, Israel, Legea, Împărăţia lui Dumnezeu, proorociile.

Evanghelia după MARCU s-ar putea numi şi Evanghelia după apostolul Petru. Probabil că, după tradiţie, ea a fost prima evanghelie scrisă în limba greacă, la cererea credincioşilor romani, între anii 50 şi 55.

Marcu redă, după mărturiile cele mai vechi, cuvântările lui Petru. Papias, un creştin care a trăit cam între anii 70 şi 130, şi care se pare că l-a cunoscut pe apostolul Ioan, spune că Marcu, "interpretul lui Petru, a scris cu exacti­tate tot ce zicea Petru, şi anume cuvintele şi faptele lui Isus. Marcu a avut grijă, înainte de toate, să nu omită nimic din ce auzise şi să nu includă nici o informaţie falsă" (citat de către istoricul Eusebiu, 260-340 d.Cr.). Eusebiu mai relatează mărturii că Petru, din exces de modestie, n-a redactat cu însăşi mâna lui o evanghelie, ci Marcu, colaboratorul său foarte apropiat, a scris amintiri­le apostolului despre Isus: „Deci Marcu a scris aceste lucruri, dar de fapt Petru este cel care mărturiseşte, căci toate câte se găsesc în textul lui Marcu sunt doar amintirile şi cuvântările lui Petru".

Menţionăm aici că ultimele douăsprezece versete ale lui Marcu (16:9-20) lipsesc din mai multe importante vechi manuscrise. Acest fapt ar putea însemna că Evan­ghelia primară se oprea la versetul 8, sau că sfârşitul ei s-ar fi pierdut. O foarte veche mărturie lasă să se înţelea­gă că finalul actual ar fi fost adăugat de către un colaborator apropiat al apostolului Ioan, numit Aristion. Deci aceste ultime versete îşi păstrează astfel toată autoritatea lor apostolică.

Evanghelia după LUCA a fost scrisă de către acelaşi autor care a scris şi Faptele apostolilor; aceasta reiese uşor când se compară prefaţa din Luca 1:1-4 şi cea din Faptele apostolilor 1:1. Părţile din Faptele apostolilor unde se întrebuin­ţează pronumele "noi" indică (de la capitolul 16 încolo), că autorul a fost un însoţitor al lui Pavel. În afară de aceasta, mai reiese şi faptul că autorul cunoştea termino­logia medicală, şi astfel s-a ajuns la concluzia că nu era altul decât Luca, "doctorul cel prea iubit", un fidel înso­ţitor în călătoriile misionare ale apostolului Pavel, men­ţionat de trei ori pe nume în Noul Testament (Coloseni 4:14; 2 Timotei 4:11; Filimon 24). Chiar din secolul al doilea ne-au ajuns numeroase mărturii antice, atestând că Luca este cu adevărat autorul celei de-a treia evanghelii.

Data acestei evanghelii este determinată de către cea a Faptelor apostolilor, căci evanghelia a fost scrisă mai întâi. Se pare că a fost redactată între anii 58 şi 60 la Cezarea, în timp ce Pavel era întemniţat acolo. Tot în acest oraş locuia evanghelistul Filip, de la care Luca a cules cu siguranţă informaţii utile (Faptele apostolilor 21:8).

Evanghelia după IOAN nu-şi denumeşte nici ea autorul, de fapt nici celelalte trei nu poartă nici o semnătură. Criticii au discutat foarte mult în această privinţă. Exis­tenţa celei de-a patra evanghelii însă este atestată de cele mai vechi mărturii. Scrisorile lui Ignat, episcopul din Antiohia (martirizat în 115 d.Cr.), adresate Bisericilor din Asia Mică, sunt saturate de influenţa acestei evanghelii şi a gândirii ioanice. Chiar de la începutul secolului al doilea, secta gnostică se foloseşte şi ea de această evanghelie.

Clement din Alexandria (150-215) scrie că apostolul Ioan, văzând că ceea ce privea lucrarea istorică a lui Isus fusese suficient istorisită, "îmbărbătat de prietenii săi şi insuflat de Duhul Sfânt, a scris o evanghelie spirituală". Istoricul Eusebiu relatează tradiţia conform căreia Ioan şi-a redactat evanghelia pentru a completa sinopticele, mai cu seamă în ce priveşte începutul lucrării lui Isus, pe care celelalte trei evanghelii nu-l prea descriu.

Tradiţia spune că Ioan şi-a scris evanghelia la o vârstă înaintată pentru a răspunde cererilor stăruitoare ale credin­cioşilor care trăiau în jurul lui în Efes; probabil că el a dictat-o unui secretar. La sfârşitul evangheliei (Ioan 21:24) găsim un fel de certificat de autenticitate dat de un grup de creştini, cu siguranţă cei care au avut misiunea să răspândească documentul. Respingerea zvonului greşit, cum că Ioan nu va muri, poate fi luată ca indiciu despre vârsta lui înaintată (vezi Ioan 21:23).

Ioan dă despre sine, în evanghelia sa, indicaţii discrete, anonime, ca "ucenicul pe care-l iubea Isus", sau "un alt ucenic" (1:37, 40; 18:15). Nici pe fratele său Iacov nu-l citează pe nume, pe când acesta ocupă un loc important în celelalte evanghelii. Pe alţi ucenici însă, Ioan îi numeşte cu grijă. Este clar că autorul celei de-a patra evanghelii se bucura de o intimitate deosebită cu Domnul şi făcea parte din cercul celor trei ucenici admişi la acest privilegiu. Petru se distingea totdeauna cu claritate de "ucenicul pe care-l iubea Isus", iar Iacov fusese ucis (vezi Faptele apostolilor 12:2) multă vreme înainte ca să se fi scris a patra evanghelie. Bazându-ne numai pe textul biblic, ajun­gem la aceeaşi concluzie cu tradiţia: autorul se poate identifica fără îndoială cu persoana apostolului Ioan. Se presupune că Ioan şi-a redactat evanghelia după exilul lui la Patmos (vezi Apocalipsa 1:9), sub Domiţian (81-96), ceea ce i-ar pune data aproximativă în jurul anului 95 d.Cr.

Concluzie

 

Locul unic pe care-l ocupă evangheliile în tradiţia Bisericii din primele secole este stabilit. Alte istorisiri au încercat să povestească viaţa lui Isus, dar evangheliile apocrife (= neautentice, suspecte, îndoielnice) şi târzii care au rezultat din aceste tentative abundă în născociri şi legende fantastice, aşa că nu pot fi luate în considerare. Măreţia, cumpătarea, veridicitatea şi autoritatea aposto­lică a celor patru evanghelii ale noastre reies cu atât mai strălucitor.

După anul 100, aceste patru expuneri "canonice" (pri­mite de Biserică, autentice; din cuvântul "canon", adică regulă, normă) trebuie să fi alcătuit o singură culegere şi, la sfârşitul secolului al doilea, erau bunul de obşte al tutu­ror bisericilor sub numele pe care-l poartă şi astăzi. Ele se aflau în capul listei scrierilor creştine în fiecare comunita­te şi erau folosite şi de duşmanii şi de prietenii creştinis­mului. În epoca aceea, creştinii nu alcătuiau vreo mică sectă strânsă într-o localitate, ci se găseau împrăştiaţi în tot imperiul roman. Semnificaţia unanimităţii lor asupra evangheliilor este nespus de mare: autoritatea acestora, ca fiind dări de seamă autentic apostolice era indiscu­tabilă.

În sfârşit, în ciuda marilor diferenţe de caracter şi de profesiuni ale autorilor (funcţionar, pescar, medic) precum şi diversităţii centrelor importante unde ele au fost foarte probabil redactate (Ierusalim, Roma, Cezarea, Efes), ne izbeşte cu atât mai mult adânca lor unitate în a zugrăvi minunata Persoană a Salvatorului nostru.

CHESTIONARUL I

A. Întrebări despre materia cursului


1. Daţi o definiţie, pe scurt, a următorilor termeni:
a) Evanghelia,
b) evangheliile,

2. Evangheliile se împart în două categorii, care anume?
a)
b)

3. Indicaţi trei caracteristici deosebite ale Evangheliei după Ioan, comparată cu cele sinoptice:
a)
b)
c)

4. Recitiţi cu atenţie paragraful "Simboluri antice" şi enumeraţi, dacă se poate, fără a vă uita la textul cursului, caracterele principale ale evangheliilor, simbolul fiecăreia şi cuvântul cheie: Matei, Marcu, Luca, Ioan: caracter, simbol, cuvânt cheie.

5. Care este scopul lui Matei?

6. Care este scopul lui Marcu?

7. Care este scopul lui Luca?

8. Care este scopul lui Ioan? Cui se adresează fiecare dintre ei?

9. Care stadiu important al slujbei apostolilor s-a petrecut înainte ca să fie redactate evangheliile?

10. Ce importanţă are pentru noi istorisirea din Faptele apostolilor 1:21-22? Vezi şi Luca 1 şi 2.

11. Ce înseamnă "Logia" lui Matei?

12. A scris Petru însuşi o Evanghelie? Cum putem cunoaşte predicile şi amintirile lui cu privire la Isus?

13. Cine era Luca? Care altă carte din Noul Testament este scrisă tot de el?

14. Când şi-a scris Ioan evanghelia? Care evanghelie se crede că a fost scrisă cea dintâi? În ce an a avut loc distru­gerea Ierusalimului (prevestită de Isus în Matei 24, Marcu 13 şi Luca 21) şi împrăştierea iudeilor în toată lumea? Evangheliile sinoptice au fost scrise înainte sau după această dată?

15. Ce înseamnă următoarele cuvinte:
a) canonic?
b) apocrif?

16. Care este diferenţa între evangheliile canonice şi cele apocrife?

17. De când au fost primite cele patru evanghelii de Biserică? Unde erau ele răspândite la sfârşitul secolului al doilea?

18. După părerea dvs., este un avantaj să avem patru evanghelii şi nu una singură? De ce?

19. Care este persoana cea mai importantă din evanghelii? Care istorisire ocupă cel mai mare loc în cele patru evanghelii, în raport cu restul textului?

20. Ce indică primirea unanimă a celor patru evanghelii de către primii creştini?

B. Studiu biblic personal

 

Citire: Evanghelia după Ioan.

Căutaţi răspunsurile mai ales din textul evangheliilor.
1. În ce constă "vestea bună" a Evangheliei? Răspundeţi cu câteva versete-cheie din evanghelii. Când se găseşte prima dată expresia "veste bună" în Evanghelie? Dar ultima dată?

2. Căutaţi referinţele indicate în paragraful despre "Sco­pul lui Marcu" şi faceţi o listă de cuvinte sau obiceiuri pe care Marcu le explică romanilor. Pe două coloane, notaţi pe de-o parte cuvintele şi obiceiurile iudeilor, pe cealaltă explicaţia sau tălmăcirea lor.

3. Câte evanghelii au un prolog şi câte versete are fiecare prolog? Studiaţi prologul lui Luca. Ce metodă a ales el spre a-şi aduna materialul evangheliei sale? De unde îi veneau informaţiile? Le-a verificat, le-a completat Luca, şi până la ce epocă a cercetat el? Cum va expune el faptele?

4. Faceţi o listă din Evanghelia după Ioan:
a) cu evenimentele care s-au petrecut altundeva decât în Iudea (capitolul 2; 4; 6; 7 la 9; 10:40 la 11:6).
b) cu cuvântările principale ale lui Isus; puneţi-le şi câte un titlu pe scurt şi indicaţi unde se găsesc (capitolul, versetele).

C. Aplicaţie practică


1. Din evangheliile, de-o parte, şi tradiţiile creştine care s-au format în secolele următoare, pe de altă parte, care este pentru mine învăţătura care deţine autoritatea? Şi de ce?

2. Dacă privesc la diversitatea caracterului, profesiunii şi instruiriii celor patru evanghelişti, dându-mi seama cum s-a folosit Dumnezeu de fiecare în parte ca să transmită Evanghelia, ce îmbărbătare trag eu pentru mine însumi? Şi ce învăţ eu despre Dumnezeu?

3. Învăţaţi pe dinafară şi copiaţi aceste versete:
a) "Îi vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale" (Matei 1:21).
b) "Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui" (Ioan 20:31).

4. Care gând, care adevăr, m-a izbit cel mai mult în acest studiu? Am eu oare o hotărâre de luat, o atitudine de schimbat, o poruncă de îndeplinit de azi încolo, o rugă­ciune de adus lui Dumnezeu (fie de smerire, de laudă sau de cerere)?

Cât timp v-a trebuit pentru studiul acestei lecţii? Pentru a răspunde la seria de întrebări A? dar seria B? seria C?

N. B. Întrebarea Nr. 4 este de repetat după fiecare ches­tionar. Scrieţi-vă răspunsul numai pentru dvs. singur, dacă vreţi; acest răspuns, dat lui Dumnezeu, poate va fi partea cea mai folositoare a întregului studiu.

RĂSPUNSURI LA CHESTIONARUL I

A. Despre materia cursului


1. a) Viaţa şi mesajul lui Isus Cristos: El este "Vestea cea bună". Evanghelia nu este în primul rând o scriere, ci viaţa şi mesajul unei persoane.
b) Cele patru istorisiri scrise care redau această viaţă. Ele expun în patru forme diferite viaţa şi învăţăturile lui Isus Cristos.

2. a) Sinopticele: Matei, Marcu şi Luca se grupează în categoria evangheliilor numite sinoptice, cuvânt compus din două cuvinte greceşti: „syn” şi „opsis”, care înseamnă a vedea împreună. Ele prezintă viaţa şi învăţătura lui Cristos din puncte de vedere foarte asemănătoare.
b) A patra Evanghelie, cea după Ioan prezintă lucrarea şi viaţa lui Isus dintr-un unghi diferit de primele trei.

3. Evanghelia după Ioan:
a) Lucrarea lui Isus Cristos se desfăşoară mai ales în Iudea.
b) Istorisiri şi semne particulare, atmosferă spirituală.
c) Isus ţine cuvântări despre propria Sa Persoană şi despre relaţiile Sale cu Dumnezeu-Tatăl.

Sinopticele:
a) Lucrarea lui Isus Cristos se desfăşoară mai ales în Galilea.
b) Istorisiri şi semne care se regăsesc în toate trei; atmosferă activă.
c) Isus se ocupă de alţii şi vorbeşte despre Împărăţia lui Dumnezeu.

4.
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Caracter:
profetic
activ
istoric
spiritual

împărătesc
puternic
omenesc
veşnic
Simbol:
leul
boul
omul
vulturul
Cuvântul-cheie:
împlinit
îndată
milă
credeţi


5. Scopul lui
El se adresează:
MATEI: a dovedi că Isus este Mesia
iudeilor
6. MARCU: a prezenta neamurilor Evanghelia
romanilor
7. LUCA: a reda despre viaţa lui Cristos o istorisire continuă, exactă, bazată pe fapte verificate de la origini
grecilor
8. IOAN: a dovedi că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu
credincioşilor


9. Predicarea orală a Evangheliei.

10. Faptele apostolilor 1:21-22 dă un criteriu esenţial care defineşte autoritatea unică a mărturiei celor 12 ucenici:
a) de a fi fost martor ocular al vieţii lui Isus;
b) tot timpul, de la botezul lui Cristos până la învierea Sa. Nu putem să recurgem la surse de informaţii mai vechi, nici la o mărturie mai autentică (comp. şi cu Ioan 15:27).

11. O culegere de cuvinte ale lui Isus care ar fi fost scrisă de către Matei în limba aramaică. Acest text în aramaică n-a ajuns până la noi; se pare că el constituie însă baza Evangheliei după Matei, scrisă în greceşte.

12. El însuşi, nu. Prin Evanghelia după Marcu, secretarul şi interpretul lui Petru, care a notat cu grijă amintirile şi propovăduirea lui Petru.

13. Un grec învăţat, medic, un însoţitor de călătorie al apostolului Pavel. Faptele apostolilor.

14. În jurul anului 95. - Evanghelia după Marcu. - În anul 70 d.Cr. Înainte de anul 70.

15. a) Canonic: primit, "măsurat" de către Biserică, autentic, b) Apocrif: suspect, dubios, neautentic.

16. Evangheliile apocrife sunt mai târzii decât cele patru evanghelii canonice; ele au fost scrise de către oameni care nu corespund cu criteriile din Faptele apostolilor 1:21-22. Ele sunt pline cu invenţii, poveşti fictive şi legende fan­tastice.

17. Îndată după apariţia lor; iar cele patru împreună, de la sfârşitul secolului I. d.Cr., numaidecât după redactarea Evangheliei după Ioan în toate bisericile din imperiul roman.

18. Da. Istorisirile, sesizate fiecare prin intermediul unei personalităţi diferite, se completează, se confirmă una pe alta şi ne redau astfel un portret mai viu la lui Cristos.

19. Isus Cristos. - Povestirea morţii Sale (ultima săptămână).

20. Cum că autoritatea lor, ca dări de seamă autentice provenind de la apostoli, era netăgăduită.

B. Studiu biblic personal

1. Isus Însuşi este Evanghelia. El este o veste bună, căci: Isus mântuieşte pe om de păcat, de pierzarea veşnică. Matei 1:21; Ioan 3:16

Îşi dă viaţa drept răscumpărare pentru mulţi. Marcu 10:45

Potoleşte orice sete, orice foame. Ioan 6:35; 7:37-39

Salvează pe om de judecată. Ioan 5:24

Vindecă trupul, dar şi sufletul. Matei 11:5; Marcu 2:10-12

Dă odihnă şi pacea sufletească. Matei 11:28-29

Învie morţii şi dă viaţa veşnică. Ioan 11:25

Prima pomenire a "bunei vestiri" în Evanghelie: îngerii o vestesc oamenilor. Luca 2:10

Ultima pomenire: Isus porunceşte ucenicilor Săi să o vestească şi ei întregii făpturi. Marcu 16:15

2. Marcu (cuvinte sau obiceiuri explicate pentru romani): Mâinile necurate, mini nespălate înainte de a prânzi. Marcu 7:1-5

Saduchei, cei care zic că nu este înviere. Marcu 12:18

Ziua dintâi a praznicului Azimilor, când se jertfea mielul de Paşti. Marcu 14:12

Ziua Pregătirii, ziua dinaintea Sabatului. Marcu 15:42

Boanerghes, fiii tunetului. Marcu 3:17

"Talita cumi!" "Fetiţo, scoală-te îţi zic!" Marcu 5:41

"Efata!" - "Deschide-te!" Marcu 7:34

Bartimeu, Fiul lui Timeu. Marcu 10:46

Ostaş de pază. (Cuvânt latinesc întrebuinţat în textul grec). Marcu 6:27

Doi bănuţi, un gologan. (Sau sfert de ban). Marcu 12:42

În curte, adică în palat. (Pretoriul lui Pilat). Marcu 15:16

3. Luca şi Ioan au câte un prolog (introducere) de respec­tiv 4 şi 18 versete. Matei, drept prefaţă, dă cartea neamu­lui lui Isus. Marcu, izbitorul său verset întâi: „Începutul Evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu".

Prologul lui Luca: Metoda sa este "modernă", adică obiectivă, ordonată. Nu numai că Luca a cules istorisiri orale sau scrise de la surse sigure, şi anume de la martori oculari care au luat parte la evenimente de la început şi care pe urmă şi-au dedicat viaţa ca să propovăduiască ce văzuseră, auziseră şi pipăiseră (comp. cu 1 Ioan 1:1-2), ci el însuşi a şi verificat cu grijă toate aceste lucruri de la originea lor, prin cercetări amănunţite. El vrea să expu­nă faptele într-un mod ordonat şi în întregime.

4. Evanghelia după Ioan:
a) Evenimente care s-au petrecut în afară de Iudea: Nunta din Cana. Ioan 2

Convorbirea cu femeia samariteană. Ioan 4:1-42

Vindecarea fiului unui slujbaş împărătesc. Ioan 4:46-54

Prima înmulţire a pâinilor. Ioan 6:1-13

Isus umblând pe mare. Ioan 6:16-21

Cuvântarea despre pâinea vieţii şi mărturisirea lui Petru. Ioan 6:32-69

Necredinţa fraţilor lui Isus. Ioan 7:3-9

Retragerea dincolo de Iordan, în Perea. Ioan 10:40-42

Vezi şi arătarea Sa ucenicilor Lui la Marea Tiberiadei. Ioan 21
b) Cuvântările principale ale lui Isus:

Naşterea din nou. Ioan 3:1-21

Lucrarea Fiului şi relaţia Sa cu Tatăl. Ioan 5:17-47

Pâinea vieţii. Ioan 6:26-58

Mărturia lui Isus despre Sine Însuşi şi despre misiunea Sa. Ioan 8:12-59

Păstorul cel bun. Ioan 10:1-38

Grăuntele de grâu. Ioan 12:23-36

Ultimele cuvântări intime, adresate ucenicilor, despre dragoste, credinţă, ascultare de porunci, despre viţă şi mlădiţe, despre Duhul Sfânt, etc. Ioan 13 la 16

C. Aplicaţie practică

1. Evangheliile sunt dări de seamă autentice (verificate şi de Luca) ale unor martori oculari care au trăit intim cu Domnul Isus timp de peste trei ani. Nu se poate găsi sursă mai neîndoielnică, nici mai autorizată (comp. cu răspunsul la întrebarea 10 din seria A).

2. Dumnezeu nu se uită la ceea ce omul ia în considerare (diplome, capacităţi intelectuale, tehnică, etc.), ci la inima omului. 1 Samuel 16:7

El se foloseşte de darurile cele mai diferite, chiar de ale unor oameni "necărturari şi de rând" ca Petru şi Ioan. Faptele apostolilor 4:13

Oricât de limitat aş fi eu, dacă urmez pe Domnul Isus de aproape, El poate înmulţi şi roada mărturiei mele, precum a făcut cu primii ucenici; "a fi cu Isus" dă cu adevărat înţelepciune, instrucţie şi autoritate.Persoane interesate