De ce cred în Isus > 6. Ce am găsit în Isus


6. Ce am găsit în Isus

În Isus este adevărul

Lumea în care trăim cunoaşte o dezvoltare tehnică extraordinară şi o explozie a cunoştinţelor ştiinţifice. Dar prin aceasta viaţa noastră, convieţuirea oamenilor, societa­tea noastră nu s-au simplificat. Dimpotrivă, astăzi, viaţa noastră a devenit mai complexă, mai complicată, mai imprevizibilă şi mai nesigură. Şi nu există nimic statornic. Totul este pus sub semnul întrebării. Cele mai multe luc­ruri sunt în scurt timp depăşite, multe teorii se dovedesc neadevărate. Aceasta este valabil pentru toate domeniile în care omul caută adevărul: ştiinţă, filozofie, ideologie, religie. Întregul adevăr este relativizat. Realitatea este adevărată numai în graniţele, mereu mai înguste, ale spa­ţiului şi timpului. Nimic nu este definitiv. Nu ar trebuie să resemnăm în faţa unor chinuitoare întrebări ca: Ce mai e încă valabil? Unde e punctul stabil? Ce este într-adevăr adevărat? Există adevărul absolut? Ce este bine şi corect? De ce ne putem lega oriunde şi oricând, în orice condiţii? Suntem dezorientaţi.

Spiritul vremii este supus unor rapide schimbări. Numai în secolul nostru într-o singură generaţie chiar, s-au schimbat opiniile şi concepţiile aşa de radical - tot ce a fost corect şi acceptat de toţi este astăzi negat şi condamnat.

În această nesiguranţă şi schimbare permanentă, Isus rămâne neschimbat. Ceea ce ne învaţă El este un adevăr care nu se schimbă, rămâne definitiv. De aceea cred în El. El îmi arată ce e adevărat şi bine, mereu valabil. Mă pot încrede în adevărul Lui, pentru că este adevărul lui Dumnezeu. Adevărul acesta a fost verificat în viaţa multor oameni care-mi sunt o pildă chiar şi în viaţa mea de zi cu zi. În contradicţie cu ceea ce propagă lumea drept ultim adevăr - multe adevăruri manipulate ne sunt prezentate - Isus nu ascunde şi nu idealizează nimic. El nu foloseşte metode sugestive şi nu ne consolează, simplu, promiţându-ne o viaţă după moarte. El nu promite o utopie, ci, realist fără menajamente, sincer, ne descoperă adevărul. Dar El nu ne lasă în resemnare şi în lipsa de speranţă. Spre deosebire de alte ideologii, concepţii despre lume şi viaţă, filozofii şi religii, care mai devreme sau mai târziu se dove­desc false, pentru că nu pot oferi oamenilor răspunsurile pe care le aşteaptă, Isus ne arată calea, El este singura soluţie pentru o viaţă cu sens. Prin cuvântul Său, Isus ne arată ţinta şi calea. El nu ne lasă să ne confruntăm cu diferite concepte, închipuiri filozofice sau reţete şi metode neconturate. El vrea să-mi schimb atitudinea şi modul de gândire, dându-mi şansa de a lua hotărârea cea dreaptă şi de a învăţa de la El cum să trăiesc fericit şi sigur.

Isus îmi spune adevărul despre mine însumi. În felul acesta El mă ajută. El îmi deschide ochii, ca să-mi pot vedea greşelile, slăbiciunile şi lipsurile. Dar în acelaşi timp mă ajută să schimb, să vreau să mă schimb: aspiraţiile, atitudinea şi gândirea: „... să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită" ne spune apostolul Pavel (Romani 12:2).

Isus mă face să recunosc că nu-mi foloseşte la nimic dacă contez pe performanţele mele, că încercarea mea de eliberare de povara mea este zadarnică şi tot aşa de nefolo­sitoare este şi străduinţa mea să obţin salvarea făcând fapte bune şi să scap de păcatele mele, ispăşindu-le. Astfel de soluţii găsesc în filozofie şi religie, dar nu la Isus.

El mă face să înţeleg că noi nu de aceea suntem pierduţi pentru că suntem responsabili pentru păcatul lui Adam sau pentru păcatele strămoşilor, sau ale copiilor noştri. El îmi arată, în acelaşi timp, că nu putem scăpa de vina noastră transferând-o asupra societăţii sau a mediului înconjurător. Isus nu lasă nici o îndoială asupra faptului că eu însumi sunt răspunzător pentru modul meu de gândire, simţire şi trăire. Eu însumi port vina pentru păcatele mele. Fără El nu pot scăpa de această povară.

Credinţa şi evlavia părinţilor sau strămoşilor mei mă ajută tot aşa de puţin ca şi simpla apartenenţă la un po­por creştin, la apusul creştin, ori aşa numitei creştinătăţi. La fel „moştenirea culturală creştină", ori indiferent ce convingere religioasă, ori religie, oricât ar fi acestea verita­bile şi de bună credinţă.

Isus mă ajută să privesc lumea, pe aproapele meu şi pe mine lucid şi în mod realist. Prin El, eu recunosc că sunt: păcătos, individualist, egoist şi că exercit o influenţă negativă asupra aproapelui meu. Eu am nevoie de Isus, care prin cuvântul Său îmi arată greşelile şi slăbiciunile, dar mă şi ajută să mă schimb după voia Lui şi, ceea ce este mai important - El realizează acest lucru în mine.

În străduinţa mea să înfăptuiesc voia Lui în existen­ţa mea, Isus îmi dă ajutorul potrivit: „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte" (Filipeni 4:13) scrie apostolul Pavel creştinilor din Filipi: „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui şi voinţa şi înfăptuirea" (Filipeni 2:13) şi autorul Epistolei către Evrei scrie: „Dumnezeul păcii ... să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Cristos" (Evrei 13:20-21).

În Isus este pacea

Eu cred în Isus pentru că în El am găsit pacea - într-o lume a neliniştii, a urii, a violenţei, a terorii, a autodistrugerii, a războiului. Pot să fiu sigur că, deşi sunt înconjurat de nelinişte şi frică, în viaţa noastră Dumnezeu este „Dumnezeul Păcii".

Isus a luat asupra Lui păcatele mele şi a murit pentru ele. El s-a jertfit ca eu să am iertare şi m-a împăcat cu Dumnezeu, ca astfel să avem pacea cu El. Acelaşi lucru îl face Isus şi astăzi, dacă eu sunt hotărât să ascult de cuvintele Sale. În felul acesta pot avea pace cu semenii mei şi cu Dumnezeu. Isus mă curăţeşte în fiecare zi de vina mea, de răul pe care l-am făcut altora. Nu trebuie să mă chinuiesc din cauza vinei, slăbiciunilor şi greşelilor mele.

Adevărul pe care mi l-a descoperit Isus şi pacea care mi-o dă mă eliberează de orice încătuşare, chiar şi de dependenţa de circumstanţe şi de orgoliul meu de a fi cineva. Este de neînţeles cum omul încearcă să facă pace prin violenţă şi teroare. Acolo unde pacea şi adevărul lipsesc, libertatea este doar o iluzie. Dar pacea nu o obţin dacă neg vina mea. Pacea o găsesc doar în Isus şi în Cuvântul Său: „V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea" (Ioan 16:33). Din închisoarea de la Roma apostolul Pavel scrie creştinilor într-o lume calmă: „Şi pacea lui Dumnezeu, care trece orice pricepere vă va păzi inimile şi gândurile în Isus Cristos" (Filipeni 4:7).

În Isus găsesc linişte

Într-o lume plină de indiferenţă, nelinişte, hărţuială, patimă, spaimă şi teamă tânjim după calm şi linişte. Prin Isus sunt sigur că mă aflu în mâna lui Dumnezeu. Isus îmi ia spaimele, teama de viaţă, apăsătorul simţământ al neputinţei, al nesiguranţei, al neajutorării, pierzania şi singurătatea. Nimeni nu este scutit de toate acestea, noi toţi suntem ameninţaţi prin birocratizare, nivelare, ideologizare. Dar ştiu că Isus cunoaşte şi înţelege spaimele mele. În El găsesc mângâierea şi puterea ca să le pot suporta. „... dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea" (Ioan 16:33).

Nu trebuie să ne dăm şi să ne facem mereu drepta­te. Dar ştiu că Dumnezeu este drept şi va judeca drept (2 Tesaloniceni 4:8). În felul acesta va birui (Romani 2:16 şi 1 Petru 1:17). Această certitudine eliberează şi îmi dă o pace, pe care nimic nu o poate distruge.

Multe griji ne împovărează. Grija pentru ziua de azi: o să fac faţă, nu o să falimentez? Grija grea pentru ziua de mâine şi pentru viitor: ce o să fie mâine? O să trăiesc? Voi fi sănătos? Voi mai avea locul meu de muncă? Ce o să se aleagă de familia şi de copiii mei? Apoi grija pentru proprietatea şi existenţa mea. Nimeni nu mă poate feri de ele. Eu pot doar încerca să mă autoliniştesc, chiar şi prin metode psihologice şi să apelez la raţiunea mea, dar nici un om nu mă poate elibera de aceste griji.

Isus vrea să-mi ia grijile, el singurul este gata pentru aceasta şi este în stare să o înfăptuiască. Dacă înţelegem aceasta, cu atât mai uşoară şi mai plină de bucurie va fi viaţa noastră. „Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: ‘Ce vom mânca?’ sau: ‘Ce vom bea?’ sau: ‘Cu ce ne vom îmbrăca?’ Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra" (Matei 6:31-33). Creştinilor din Filipi Pavel le scrie: „Nu vă îngrijoraţi de nimic" (Filipeni 4:6). Iar creştinilor din Asia Mică Petru le scrie următoarele cuvinte de mângâiere: „Smeriţi-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe, şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre căci El însuşi îngrijeşte de voi" (1 Petru 5:6-7).

Eu cred în Isus fiindcă am certitudinea - şi aceasta am trăit-o mereu - că El se îngrijeşte de mine. Cu spaimele mele şi la strâmtoare mă pot adresa Lui, rugându-l să-mi dea consolare, putere şi sprijin. El îmi dăruie astfel ajutor şi linişte. „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina mea este uşoară" (Matei 11:28-30).

În Isus este speranţă

Realitatea existenţei noastre duce la deznădejde. Faţă de atâta foamete, boli, mizerie, vărsări de sânge şi războaie, pe care omenirea le suportă cu sau fără vină ne dăm seama de neputinţa noastră de a schimba ceva. Bătrâ­neţea şi moartea, de care nimeni nu poate scăpa, marchea­ză situaţia noastră fără de ieşire. Nu ne rămâne decât adânca resemnare, deznădejde, îndoială şi întrebarea paralizantă: Mai există vreun sens în toate acestea? Are viaţa un rost?

Această deznădejde se reflectă şi-n artă, literatură, filozofie, în modul de gândire şi trăire a oamenilor din societatea noastră. Când omul în secolul iluminismului s-a eliberat de autoritatea bisericii şi, dându-şi seama de reli­gia lui falsă şi restrictivă, nu a folosit această ocazie ca să se întoarcă la Dumnezeul cel viu, aşa cum ni-L face cunos­cut Isus, el a căzut în braţele ateismului şi ale nihilismului. Filozofia epocii noastre stă la baza modului nostru de gân­dire şi ea este caracterizată de pesimism, pierzare şi dispe­rare. Omul „eliberat" de dumnezeu este fără speranţă. Şi atunci caută plăcerile vieţii, ocolind realitatea. Şi unii reuşesc să facă acest lucru o viaţă întreagă. Unor astfel de oameni, care au trăit într-o societate „liberă" asemănătoa­re cu a noastră, le scrie apostolul Pavel şi îl citează pe profetul Isaia din secolul 8 înainte de Cristos: „Dacă nu înviază morţii, atunci ‘să mâncăm şi să bem căci mâine vom muri’" (1 Corinteni 15:32).

Dar dacă omul nu reuşeşte să „uite" această realita­te, atunci îl cuprinde deznădejdea. Aceasta conduce - li se întâmplă foarte des şi celor tineri - la tristeţe. Ultimul lor refugiu este băutura şi drogurile. Sfârşitul înseamnă disperare totală sau sinucidere.

Dar omul care se răzvrăteşte împotriva lui Dumne­zeu şi se plasează în centrul universului, autonom, se poate supune şi unei ideologii care îi promite speranţă şi un viitor. Privirile lui sunt fixate în exclusivitate la această viaţă şi la componentele ei ce trebuie schimbate ca să-şi ajungă ţinta propusă. Conform acestei ideologii, omul în sine este bun şi poate fi fericit în măsura în care se elibe­rează de orice autoritate şi transformă împrejurările în favoarea sa. Realitatea că noi trăim într-o lume decăzută şi plină de păcat nu este luată în considerare. Din această gândire utopică emană euforia reformelor şi a progresului din epoca noastră. Omul a pus mâna pe frâiele destinului şi, fără speranţă fiind, inventează una.

Filozofia caută o soluţie condiţiei existenţei, în mij­locul unei lumi fără nădejde, în care recunoaştem că viaţa nu are nici un sens, nici un scop şi că omul este născut numai ca să sufere, existenţialismul se întreabă asupra sensului vieţii şi - cinic, ori covârşit de tristeţe - ori nu-l găseşte, ori îl neagă (J. P. Sartre, Albert Camus). Raţional privind, lumea este absurdă, iar omul trebuie să încerce să-şi facă un rost în ea. Realizarea depinde de actul de voinţă (Sartre). Problematic este faptul că aici toate inten­ţiile acestor acte de voinţă sunt de aceeaşi valoare.

Omul nu este altceva decât produsul incidental al naturii. Biologul francez Jaques Monod care a trecut de la ştiinţele naturii la existenţialism a ajuns la următoarea concluzie: Omul a fost aruncat într-un univers străin, mut şi indiferent, fără ca să existe cineva care l-a aruncat. Aşa, omul a fost lăsat singur pe această planetă şi contemplă distrugerea şi dispariţia sa. Nu-i ajută la nimic să închidă ochii în faţa acestei realităţi crude. Păstrarea idealurilor: bunătatea, frumuseţea e doar o iluzie. Pentru acceptarea acestui fapt, omul are nevoie de demnitate şi sinceritate, chiar şi împotriva spiritului lui, care caută explicaţii şi salvare. Este nevoie de mult curaj, dar omul trebuie să privească adevărul în faţă. Şi aici se descoperă umanitatea, valoarea şi eroismul lui. Monod este cel mai consecvent, el recunoaşte: nu există nici o nădejde, existenţa noastră este caracterizată de deznădejde - şi cine nu-l cunoaşte pe Dumnezeu nu are nici o scăpare - restul este o minciună. El cere un singur lucru: curaj. Dar cine-l are, cine poate trăi conştient fără nădejde?

Cantitatea speranţei disponibile este hotărâtoare în destinul omenirii. Teologul Emil Brunner ne-a atras aten­ţia în modul cel mai serios că viitorul nostru depinde de nădejdea pe care o avem în viitor. Frica este fundamentală în teoria lui Heidegger. Dar el spune: „Uitaţi-vă la poeţi". Pentru că în univers răsună cuvinte înseamnă că a fi şi existenţa ar putea avea un sens. Este doar o încercare timidă oferită oamenilor care-şi ţin destinul în mână.

Dar filozofia existenţialismului a dovedit că şi această teorie este deficitară. Filozofii au fost întotdeauna preocupaţi să găsească esenţa lucrurilor şi rostul omului în univers. O credinţă optimistă în progres, stă întotdeauna în contradicţie cu o îndoială pesimistă. Dar, ca un filozof să se refere la viitor şi să pună la baza gândirii lui speranţa, este într-adevăr ceva nou. Un astfel de filozof este Ernst Bloch care a transformat nădejdea într-o cheie a filozofiei sale: dacă viaţa noastră nu are nici un sens atunci fiecare om este chemat să-şi inventeze unul. Datorită faptului că, pentru el nu există nici o speranţă - şi fără Dumnezeu este imposibil ca omul să o aibă - atunci trebuie, dacă vrea să trăiască, să se bazeze pe principiul nădejde.

Karl Jaspers vorbeşte despre „situaţie limită". Aceasta înseamnă o experienţă atât de puternică, încât ne garantează certitudinea existenţei proprii, dându-ne spe­ranţa unei vieţi cu sens, chiar dacă nu există nici o motiva­re raţională. Deci sensul vieţii se bazează pe o experienţă pe care nu o sesizăm, doar trebuie să ne-o băgăm în cap. Cel târziu în ceasul morţii, toate aceste teorii se năruie, în faţa realităţii vieţii - sau a morţii - aceste teorii cad.

În Isus însă găsesc o nădejde adevărată şi trainică şi de care nu mă voi ruşina niciodată. În El văd această viaţă prin prisma veşniciei şi astfel capătă un sens. În Isus găsesc scopul şi calea. Prin El îmi dau seama de ce m-a creat Dumnezeu: ca să fiu întotdeauna în prezenţa lui Dumne­zeu, asemeni copiilor în jurul tatălui lor. Isus mă eliberează de frica morţii, comună tuturor oamenilor. Frica de a muri şi moartea în sine. Nu cred că există cineva care a cunoscut spaima morţii mai bine ca Isus. De aceea numai El mă poate ajuta. El ne dă o nădejde care trece dincolo de moar­te. El împlineşte dorul uman de a trăi veşnic şi de a fi unit cu Dumnezeu, dar în acelaşi timp şi dorinţa după dreptate, odihnă şi pace. Iar în veşnicie, în oraşul ceresc, în prezenţa lui Dumnezeu nu va mai fi nimic întinat, spurcat, nici minciună (Apocalipsa 21:27), vor lipsi lacrimile, moartea, tânguire, ţipăt, durere, noapte, zi (Apocalipsa 21:4), ci fiii lui Dumnezeu vor fi în permanenţă în prezenţa Lui (Apocalipsa 21:7). Isus ne dă o viaţă plină de sens: „Eu am venit ca oile mele să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug" (Evanghelia după Ioan 10:10). Isus a venit ca să dea, tutu­ror celor ce cred în El, satisfacţie, plinătate şi fericire lăun­trică pentru viaţa aceasta trecătoare şi nădejde pentru viaţa veşnică. Nădejdea devine certitudine prin credinţa noastră în Dumnezeu, prin Isus.

Eu cred în Isus pentru că El îmi dă această speranţă adevărată, existentă şi bazată în Fiul lui Dumnezeu. Credinţa în Dumnezeu este mult mai mult decât o nădejde vagă, oarbă, de fabricaţie proprie, ea este o bine întemeia­tă, puternică încredere în ceea ce speri.

În Isus am bucurie

Comună tuturor oamenilor le este dorinţa după bucurie. Isus îmi arată că bucuria adevărată este indepen­dentă de condiţiile exterioare, fiindcă îşi are rădăcinile în dragostea lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Dumnezeu ne-a creat ca să avem parte de bucurii. În măreţia creaţiei Sale vrea să ne dăruiască zilnic noi bucurii. În Isus avem certitudinea că suntem protejaţi. „Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!" (Filipeni 4:4).

Noi am devenit o societate de consum. Este doar o iluzie a susţine că nivelul ridicat de trai, averea, consumul multor bunuri ne fac mai fericiţi sau mai siguri sau măcar mai mulţumiţi. Contrariul este adevărat. La ora actuală nivelul de trai este foarte ridicat. Şi cu toate acestea - sau tocmai de ceea - nemulţumirea, disperarea, cu urmările ei (alcoolismul şi consumul de droguri), sinuciderile şi criminalitatea capătă proporţii înspăimântătoare. Iar tendinţa crescândă de îmbogăţire permanentă duce la griji şi frică pentru înmulţirea, păstrarea şi siguranţa acestor averi.

Isus ne spune că acolo unde sunt comorile noastre acolo sunt şi inimile noastre. El ne avertizează să nu ne adunăm comori aici pe pământ, pentru că ele împietresc inimile şi ne fac orbi faţă de semenii noştri şi faţă de voinţa lui Dumnezeu.

Eu cred în Isus pentru că El îmi arată că mulţumirea nu e de găsit în avere, ci în faptul a te mulţumi cu cât ai: „Mulţumiţi-vă cu ce aveţi ..." (Evrei 13:5). Şi eşti mai fericit dacă dai decât dacă iei. „... să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus care însuşi a zis: ‚Este mai ferice să dai decât să primeşti’" (Faptele Apostolilor 20:35).

În Isus am dovada că soluţia nu este schimbarea lumii prin metode radicale. Este adevărat că învăţătura lui Isus este radicală, dar El n-o impune cu forţa, căci impul­sul ei nu este invidia şi ura. Dacă se aplică învăţătura prin forţă, ea nu poate aduce bucurie şi nici mulţumire. Numai dragostea este motorul, calea şi mijlocul acţiunilor lui Isus, ea apelează la inima şi conştiinţa noastră, activând voinţa omului. Ea cere din partea noastră judecată, schimbare a modului de a simţi şi o nouă ţinută morală. Această ţintă se realizează numai prin răbdare, perseverenţă, tenacitate şi consecvenţă.

Descurajarea şi nemulţumirea continuă, atât de răspândite astăzi, un pesimism cotropitor, care duce la cinism şi gândirea destructivă împiedică, sufocă şi ucid bucuria. Isus ne face cunoscute, zilnic mereu altfel, bine­cuvântările lui Dumnezeu: talentele noastre, calităţile şi posibilităţile, starea noastră bună şi sănătatea, situaţia noastră materială înfloritoare, acceptarea tuturor acelor daruri pe care le putem savura, de care ne putem bucura. Dacă privim cu ochii deschişi toate acestea, atunci inimile noastre recunoscătoare se vor bucura. Din recunoştinţă izvorăşte bucuria.

Eu cred în Isus pentru că El vrea să-mi dăruiască bucuria adevărată în fiecare zi.Persoane interesate