Subtila seducere a Bisericii > 6. Pasivitatea în curentele religioase


CAPITOLUL 6
PASIVITATEA ÎN CURENTELE RELIGIOASE

Legitimitatea pasivităţii este preferată în cercurile penticostale şi carismatice. Dacă se spune acest lucru aşa de direct, nu trebuie ca prin aceasta să cadă o judecată asupra situaţiei de copil al lui Dumnezeu. Chiar şi copiii adevăraţi ai lui Dumnezeu pot primi un duh înşelător şi să fie manipulaţi aşa cum ni se arată în 2 Corinteni 11:4. Şi un copil al lui Dumnezeu poate să devină pasiv. Petru nu are în vedere pe necredincioşi atunci când pronunţă avertismentul: "Fiţi treji şi vegheaţi, căci potrivnicul nostru diavolul dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită" (1 Petru 5:8).

În aceste cercuri se socoteşte însă în mod obişnuit că Duhul Sfânt trebuie să se folosească de un "medium" şi să vorbească direct din ei. De aceea toate aceste curente încep - şi lucrul acesta se poate constata în fapt global - la prezicere prin a se spune: "Aşa vorbeşte Domnul" sau chiar cu o directă a pretinsului Duh Sfânt către cei prezenţi.

Aşa s-a întâmplat la începutul mişcării clasice a penticostalismului în 1906 la Los Angeles. Aşa s-a petrecut şi se petrece şi la mişcarea carismatică, care a avut începutul ei în 1960, aşa a avut loc şi la pornirea mişcării catolico-carismatice care s-a întâmplat în 1967.

Această expresie: “Aşa vorbeşte Domnul", nu se găseşte fireşte nicăieri în Noul Testament. Este vorba numai doar de un fel de exprimare din Vechiul Testament.

Epistolele apostolului Pavel, Ioan sau Petru, sunt Cuvântul lui Dumnezeu şi ele nu încep cu această introducere: "Aşa vorbeşte Domnul". În final inspiraţia este o taină, totuşi se poate recunoaşte cum se desfăşoară personalitatea scriitorului. Duhul Sfânt se uneşte într-un fel armonios cu omul, însă nu scoate din priză personalitatea sa şi nici nu o ocoleşte, nici nu o întrebuinţează într-un fel direct ca "medium". În legătură cu aceasta noi amintim un citat al lui Watchman Nee: "Creştinul trebuie să înţeleagă în mod lămurit că toate manifestările sale trebuie să fie rezultatul gândirii sale proprii. Orice cuvânt care ocoleşte procesul de gândire este formulat de duhuri rele".

De această idee - de a fi deci în cel mai direct sens un instrument al Duhului Sfânt - la aceste mişcări este legată foarte adesea puternica însărcinare de misiune deplin conştientă, care adeseori se exteriorizează printr-o stare completă de neconvingere.

Demn de remarcat este probabil şi faptul că aceste fenomene se găsesc deja şi în "montanism" la acea pornire fanatica spirituală din sec. al II-lea după Cristos.

Un frigian cu numele Montanus a fost luat în stăpânire de "duhul" şi a propovăduit împreuna cu două femei, Prisca (căreia i-a apărui Isus sub înfăţişarea unei femei în haină strălucitoare) şi Maximilla, în stare de extaz, în care conştiinţa lor a fost scoasă din uz - cuvintele paracletului (apărătorului). Împotriva acestei forme proprii de manifestare au protestat alţi creştini: această propovăduire în extaz nu a rezultat dintr-o a treia persoană ca aceea a proorocilor din Biblie, ci a fost vorbirea directă a duhului însuşi care s-a folosit direct de gura proorocului ca instrument.

Gerhard Maier scrie în comentariul său biblic referitor la Matei 24:5 în legătură cu amăgirea prin cristoşi falşi următoarele: "Nu este exclus că printre aceştia se pot găsi şi inspiraţii în urma cărora membrii comunităţii se ridică în picioare în stilul "Eu" şi ei par să transmită mai departe cuvinte ale lui Cristos".

Semnul de întrebare al acestor manifestări provine de la faptul că nu rareori se aduc chiar critici la adresa lui Dumnezeu. El ar fi vorbit chiar direct şi deci prin aceasta se construieşte hula împotriva Duhului Sfânt. Totuşi aceste convingeri sunt rezultatul inevitabil al falsei antropologii (ştiinţa care se ocupă cu originea omului) şi pneumatologiei care stau la baza acestor curente spirituale excitate.

Aceste declaraţii foarte grave ar trebui dovedite, în parte cel puţin, cu ajutorul unor citate ale oamenilor-cheie. Baratt, care este socotit ca părintele mişcării penticostale europene, căci prin el a venit focul penticostal de la Los Angeles spre Europa, relatează în cuvinte proprii despre botezul său cu Duhul Sfânt după cum urmează: "Puterea veni aşa deodată şi în mod puternic, încât eu am căzut la pământ şi pentru scurt timp eu am început să vorbesc în limbi fără să mă mai pot opri... Mi se părea că o mână de fier zăcea pe maxilarul meu. Atât maxilarul cât şi limba mi-au fost mişcate de această putere nevăzută".

Foarte lămurit se manifestă aici legile controlului direct printr-o altă putere.

Despre începutul mişcării clasice a penticostalismului scrie G. H. Lang, cum o femeie la o astfel de adunare de trezire a păşit în "transă "spre pian. Soţul ei ştiind bine că soţia lui nu ştia să cânte la pian, închise dinadins capacul pianului. Ea a deschis totuşi capacul acestuia şi a început să cânte minunat. Ce se întâmplase? Maşina biologică a acestei femei era în serviciul unui astfel de duh ca unealtă pentru a deservi acest instrument muzical. Femeia era aici ca "medium" în sensul cel mai direct.

Arnold Bitlinger, care este socotit într-un anumit sens părintele mişcării carismatice pe tărâmul german, scrie în cartea sa "Glossalia" următoarele: "Mulţi creştini au experimentat că în sinea lor ei se roagă necurmat chiar şi atunci când ei tac, sau când cu gândurile lor ei sunt la lucru".

De această falsă concepţie asupra lucrării Duhului Sfânt se leagă faptul că aparţinătorii acestor curente cred că potrivit cu 1 Corinteni 14, Duhul Sfânt se roagă direct în ei sau prin ei în diferite forme. Totuşi trebuie să se spună asupra acestui lucru că Duhul Sfânt nu apare de loc în întreg capitolul 14 din 1 Corinteni.

Apostolul Pavel spune lămurit: “ Căci atunci când vorbesc în limbi, atunci se roagă duhul meu (1 Corinteni 14:14). Traducerea "Die Gute Nachricht" (Vestea Bună) din nenorocire traduce aici deja greşit, atunci când spune în acest loc: “Atunci când el se roagă în astfel de limbi, Duhul Sfânt se roagă prin el". Astfel dar, între duhul omului şi Duhul Sfânt este o atât de mare deosebire, ca aceea dintre om şi Dumnezeu aşa că într-adevăr nu este un lucru secundar să se confunde duhurile.

De la Serviciul de informare "Cercul de lucru al publiciştilor creştini" referitor la tema vorbirea în limbi se spune: "Acest lucru este uneori aşa descris ca şi când maxilarul şi limba ar deveni independente şi s-ar sustrage de la controlul minţii". Unul care vorbeşte în limbi spune: “Nu mintea mea este aceea care formulează cuvintele, mi se pare ca şi cum eu aş sta în observaţie lângă mine şi m-aş auzi personal".

Duhul Sfânt acţionează în aşa fel ca eu însumi să mă rog în mod activ, să chem pe Dumnezeu, etc. Duhul lui Dumnezeu nu vrea să sprijine pasivitatea sau chiar lenea.

Un tânăr, care înainte de întoarcerea sa la Dumnezeu era foarte încurcat în "Antrenarea autogenă" spunea cum sună una din propoziţiile cheie a acestei tehnici: "Eu respir fără voia mea". Acest lucru nu trebuie să se înţeleagă aşa ca şi când controlul respiraţiei nu ar avea voie să ne cârmuiască, căci în somn noi suntem trupeşte pasivi, însă literalmente respirăm. Aici este vorba mai mult de o exercitare a unei comportări pasive - temeinice, care să conducă la pasivitate.

Kathryn Kuhlman, care în adevăr nu era o figură oarecare în scena carismatică, declară ea însăşi: "Tu eşti atunci sub o astfel de ungere încât urechile tale literalmente aud - căci el predică prin gura ta... El a vorbit cu ajutorul buzelor mele şi urechile mele au auzit, şi eu am ştiut că nu era K. Kuhlman".

La aceşti "unşi cu Duhul" se observă mereu fenomene tipice ale medium-ului şi spiritismului. Tot aşa şi la Paul Toasporn se arată iarăşi clasicele simptome ale scrisului automat. Aşa relatează el cu cuvintele sale proprii despre primirea de solii prin punerea mâinilor lui Steve Lightle: "După o noapte cu furtună, eu m-am deşteptat şi am simţit ca o poruncă de a scrie ceva. Aşternerea aceasta pe hârtie, la care nu mi-a fost îngăduit să fac vreo reflecţie, sau să am vreun amestec cu gânduri ale mele proprii, s-a întâmplat într-o iuţeală zorită şi într-un răstimp de circa 12-15 minute. Împotriva conţinutului unuia dintre capitole şi împotriva unei noţiuni eu am vrut să mă împotrivesc, însă eu nu aveam altceva de făcut decât să scriu şi eu ştiam exact ceea ce trebuia scris".

Coreeanul Yonggi Cho, pastorul celei mai mari biserici din lume - din punct de vedere al creşterii adunării, unul din cei mai cu succes propovăduitor care a trăit vreodată - relatează despre botezul său cu Duhul Sfânt: "Deodată s-a lacul lumină în cameră. Valuri ca un fum năvăleau înăuntru. Eu am fost cuprins de o veneraţie profundă. Am crezut că-mi era casa cuprinsă de flăcări şi am încercat să chem ajutor, dar nu am putut scoate nici măcar un sunet din gâtlejul meu. Disperat m-am uitat în jur şi am văzut două picioare lângă mine. M-am uitai în sus şi am văzut o haină albă. Apoi am văzut un chip ca un soare puternic din care ţâşneau raze de lumină. Eu încă totuşi nu ştiam cine era, până când am văzut cununa de spini. Ea străpunsese tâmplele Sale şi sângele curgea în jos. Acum eu am ştiut că era Domnul Isus Cristos. Dragostea Lui părea că se reflectă asupra mea... O bucurie minunată venea dinlăuntrul meu. Limba şi buzele mele au început să vorbească. Eu am încercat să mă opresc, însă se părea că o altă persoană o controla şi acea persoană voia să se manifeste în mod violent. Eu nu am ştiut ce era, însă am constatat că cu cât vorbeam mai mult cu atât mă simţeam mai bine".

Despre mistica franţuzoaică Doamna Guyon, Kurt Hutten relatează că în autobiografia ei scria următoarele: "Eu nu scriu din duhul meu, ci prin duhul meu interior. Când am pus mâna pe peniţă eu nu am ştiut nici un cuvânt măcar despre ceea ce eu aveam să scriu şi nici după aceea nu am ştiut ce scrisesem. Curgea în valuri din lumina internă asemenea unui izvor din adânc, însă nu trecea prin capul meu. Iuţeala cu care scriam era atât de mare, încât mâna mi s-a umflai şi mi s-a înţepenit total... Eu am scris zi şi noapte neîntrerupt, încât mâna mea nu putea ţine pasul cu duhul care dicta".

Gottfried Mayerhofer, succesorul renumitului "medium" al scrisului Iakob Lorber, zugrăveşte într-o scrisoare felul de primire al soliilor sale: "Eu sunt întotdeauna complet pasiv la astfel de comunicări şi foarte rar ştiu despre ce este vorba..."

Dr. Toaspern este acum unul din cei mai influenţi oameni din mişcarea carismatică din fosta RDG. Yonggi Cho este reprezentant al învăţăturilor extremiste penticostale şi chiar are o influenţă mondială în creştinătatea evanghelică.

Este un fapt că în aceste porniri carismatice de desţelenire, fenomenele spiritismului camuflat evlavios sunt de recunoscut. Din această cauză nu este admisibil ca faţă de aceste curente noi, să avem o atitudine neutră, aşa cum este recomandată astăzi din nenorocire tot mai mult în comunităţi şi în locurile de răspundere ca fiind ultima concluzie înţeleaptă.

Acest lucru corespunde mai mult duhului pluralist al vremii, care în avântul politicii de relaxare spirituală îmbrăţişează înainte de toate noţiunea de toleranţă.Persoane interesate