Lumini peste veacuri > Vol. I > 9. Menno Simons


CAPITOLUL 9
MENNO SIMONS

Dacă dispariţia anabaptiştilor din Germania ar fi fost tot aşa de completă şi în realitate ca şi în aparenţă, lucrul acesta ar fi ridicat o curioasă problemă istorică greu de explicat: încetarea atât de repede a învăţăturii şi practicii evanghelice. Dar cercetătorului istoriei nu-i trebuie mult ca să descopere că anabaptiştii n-au dispărut, ci numai au luat alt nume.

Menoniţii la început se numeau între ei simplu “fraţi”, iar în limbajul comun pe la mijlocul veacului al şasesprezecelea au fost cunoscuţi sub numele de “menoniţi”.

Despre Menno, poreclit Simons, ştim prea puţin, doar ceea ce el ne spune despre sine. S-a născut în Witmarson, Friesland, în 1496 sau 1497. A fost educat pentru preoţie, iar în 1524 a preluat îndatoririle de preot în Pingjum, satul tată­lui său. Un an după aceasta, pe când oficia slujba la altar, i-a venit gândul că pâinea şi vinul de la Cina Domnului nu ar fi trupul şi sângele lui Cristos, dar a lepădat ideea aceasta ca o ispită a diavolului. El s-a temut să studieze Scripturile, ca nu cumva să se rătăcească. Viaţa lui era lipsită de evlavie. După un timp, el a început, totuşi, să studieze Scripturile şi a primit ceva lumină, deşi inima lui încă nu era schimbată. Din fire era pornit împotriva anabaptiştilor.

Pe când era în această stare, Menno a auzit despre mar­tirajul unuia Sicke Freerks sau Friericks, mai bine cunoscut după porecla sa de Snyder, care îl arăta ca şi croitor. La 30 martie 1531, acest credincios a fost condamnat, după cum spune actul judecătoriei: “spre a fi executat prin sabie, trupul său să fie tras pe roată şi capul său pus în ţeapă, fiindcă a fost rebotezat şi stăruie în acel botez”, lucru care a fost împlinit întocmai la Lieuwarden. Sângele sărmanului croitor a produs o ceată de urmaşi ai Domnului, pentru care el a dat cu bucurie tot ce a avut, chiar şi viaţa sa. Martirajul acestuia l-a condus pe Menno Simons, după o lungă şi grea luptă lăuntrică, la o acţiune decisivă.

La început, el a fost doar surprins auzind că acest om a suferit din cauza a ceea ce ei numeau al doilea botez. El a studiat Scripturile, dar n-a putut găsi nimic în ele despre botezul copiilor mici. A consultat apoi pe Luther, Bucer şi Bullinger, dar ei nu l-au ajutat, căci el văzu că argumentele prin care ei susţineau practica botezului copiilor mici nu aveau nici o bază în Scripturi. Cu toate că ajunsese treptat la o cunoştinţă mai deplină a adevărului lui Dumnezeu şi la o îndreptare oarecare a vieţii sale exterioare, totuşi se reţinea de la ceea ce ştia că trebuie să facă. El era fire ambi­ţioasă şi ezita s-o rupă cu biserica în care nădăjduia să-şi creeze cariera şi să ajungă la faimă. Pentru un timp, el a încercat să facă un compromis conştiinţei, predicând adevărul în mod public, de la amvon. În cele din urmă, spune el, cam după nouă luni de aşa predicare, Domnul i-a dat Duhul şi puterea Sa şi atunci el a renunţat la toată onoarea şi reputaţia lumească, s-a despărţit de biserică şi erorile ei, supunându-se de bună voie lipsurilor şi sărăciei, alipindu-se de cei pe care îi duşmănea înainte.

Aceasta a fost cam prin anul 1536 şi se pare că intenţia lui Menno a fost să ducă o viaţă liniştită de cercetător şi scriitor. Dar cam după un an, un mic grup de credincioşi veni la el şi îl îndemnară să-şi aducă aminte de nevoile sufletelor sărace, flămânde, şi să-şi folosească mai bine talentele ce le avea de la Domnul. Ca urmare, el începu să predice Evanghelia şi continuă să facă cunoscut adevărul prin grai şi prin scris până la sfârşitul vieţii sale.

Deşi nu fără dese întreruperi, lucrările sale au fost în mod practic foarte rodnice. La început anabaptiştii erau împăr­ţiţi şi descurajaţi. Cei de la Münster susţineau unele idei cu totul greşite, idei care au provocat o luptă ascuţită, dar greutatea influenţei lui Menno a înclinat balanţa în favoarea curăţiei şi păcii. Împotriva acestor idei, el a scris cartea “Ieşirea de la papalitate”, în care arată cum în mod fals au fost învinuiţi de duşmani că apără doctrinele celor de la Münster, doctrine cu care ei nu se împăcau, ci le respingeau.

Menno a fost un apostol al adevărului, predicând şi înfiinţând biserici de-a lungul Europei de Nord, din Franţa până în Rusia. În ciuda celor mai aspre decrete şi a celor mai sângeroase prigoniri, el şi-a îndeplinit cu credincioşie chemarea şi a găsit întotdeauna, oriunde a mers, oameni gata să asculte Evanghelia. El a întărit un standard de strictă morală, a repri­mat toate tendinţele spre fanatism şi treptat a format pe urmaşii săi, pe menoniţi într-un popor blând, paşnic şi moral. Ei puneau un accent deosebit pe botezul prin cufun­dare al oamenilor mari ce-şi puteau mărturisi credinţa.

Ultimii săi ani au fost petrecuţi în Holstein, unde a şi murit în 13 ianuarie 1561, în vârstă de 66 de ani.

Ca scriitor, Menno a lucrat numeroase volume. În tim­pul celor din urmă 10 ani ai săi, el a întemeiat o tipografie şi şi-a asigurat o largă circulaţie a scrierilor sale. Cele mai mul­te sunt scrise în limba daneză, deşi unele originale au fost scrise în “Oostersch” şi foarte rău traduse în limba daneză. Tipărirea lucrării “Cartea de temelie a adevăratei credinţe creştine”, în 1539, a statornicit învăţătura sa doctrinară pe baze solide. Ea s-a deosebit de teologia reformată numai în susţinerea ideii spirituale despre biserica, ca o comunitate de adevăraţi sfinţi şi urmarea necesară a acestei idei, respingerea botezului copiilor mici.

Menno şi-a datorat viaţa sa lungă şi lucrările sale, pe de o parte faptului că s-a mulţumit să lucreze liniştit şi în umbră, pe de altă parte protecţiei pe care a primit-o în diferite timpuri de la anumiţi principi şi nobili care favorizau învă­ţăturile evanghelice. În câteva rânduri a avut parte de izbăviri deosebite, ce par adevărate intervenţii ale Providenţei pentru el. Fiica sa povesteşte cum un trădător, care s-a învoit ca în schimbul unei sume de bani să-l dea prins negreşit în mâinile duşmanilor, după mai multe nereuşite, într-o zi pe când în tovărăşia unui ofiţer erau în căutarea predicatorului eretic, l-au întâlnit pe Menno. Menno mergea de-a lungul canalului într-o bărcuţă. Trădătorul a tăcut până ce Menno s-a depărtat o oarecare distanţă şi a sărit pe mal ca să-şi scape viaţa. Atunci trădătorul strigă: “Iată, pasărea a scăpat!” Ofiţerul îl înjură, numindu-l nemernic, şi întrebându-l de ce nu i-a spus la timp, acesta îi răspunse: N-am putut vorbi pentru că limba îmi era legată”. Se spune ca autorităţile au fost nemulţumite de acest lucru şi omul care garantă prinderea lui, trebui să-şi piardă capul.

Într-adevăr, acest slujitor al lui Dumnezeu a fost urmă­rit cu multă amărăciune. Guvernatorul din Friesland a publi­cat o proclamaţie cu data de 7 decembrie 1542, în care declara că oricine dă mâncare, locuinţă sau orice fel de ajutor lui Menno sau va avea cărţile lui, trebuie expus la pedepsele de erezie. Aceasta n-a fost o vorbă goală. Chiar mai înainte, în 1539, un oarecare Tjaret Reyndertz sau Reynderson a fost acuzat de greşeala că ar fi găzduit pe Menno în casa sa. Din această cauză a fost întins pe roată şi în urmă decapitat. Aceste prigoniri locale şi edicte fără îndoială erau inspirate de edictul general al lui Carol al V-lea, dat la Bruxelles la 10 iunie 1535, care poruncea ca toţi anabaptiştii sau rebotezaţii şi agitatorii lor să fie daţi la moarte prin foc, toţi cei ce s-au pocăit în mod sincer să fie decapitaţi, iar femeile să fie înmormântate de vii. Buckle în “Istoria civilizaţiei”, soco­teşte că în 1546, 30.000 de persoane au fost date morţii pentru anabaptism numai în Olanda şi Friesland. Şi totuşi se susţine de mulţi istorici că acest decret niciodată nu a fost aplicat în mod general. Dacă ar fi fost, ţara ar fi ajuns aproape depopulată, pustiită.

În ciuda unor astfel de măsuri, bisericile întemeiate de Menno şi conlucrătorii săi au crescut repede ca număr. Creşterea lor poate fi explicată prin două cauze, din care una deja a fost pomenită. Schimbarea numelui a fost mult în favoarea lor. Să fi spus “anabaptist” în acele vremuri provoca acelaşi efect ce-l provoacă pentru noi, cei de azi, strigătul “câine turbat!” A spune “menonit” în cel mai rău caz stârnea un simţământ de curiozitate: ce adică ar putea fi această sectă nouă.

O ramură a menoniţilor, în special cei din Lituania, la invitaţia împărătesei Caterina a II-a, au emigrat în Rusia şi acolo au fondat comunităţi agricole înfloritoare, mai ales în Crimeea. Ei s-au bucurat multă vreme de libertate şi mari favoruri. Abia după 1871, când în urma unui decret imperial i-a văduvit de unele favoruri, ei s-au împrăştiat, emigrând în Olanda, America, şi alte părţi.Persoane interesate