Călăuzire în înţelegerea Sfintelor Scripturi > 46. Conducerea Bisericii


CAPITOLUL 46
CONDUCEREA BISERICII

1. MODALITĂŢI DE CONDUCERE A BISERICII

A. Conducere prin episcopi

B. Conducere prin Bătrâni

Aceasta se poate vedea în Faptele Apostolilor 14:23, şi în Faptele Apostolilor 20:17, 28, Tit 1:5.

2. LUCRURI COMUNE CE POT FI VĂZUTE ÎN FIECARE FEL DE CONDUCERE A BISERICII

A. Fiecare Biserică are obligaţia de-a merge la orice mădular al său care a săvârşit ceva rău, în vederea corectării sale. Dacă, acesta nu renunţă la păcatul său, trebuie tratat aşa fel ca Biserica să fie ţinută în curăţie. Matei 18:15-17 spune: "Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; şi dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş” (1 Corinteni 5:1-5; 2 Tesaloniceni 3:6).

B. Fiecare Biserică trebuie să-şi aleagă şi să hotărască cine să-i fie slujitorii (Faptele Apostolilor 1:26, 6:1-6).

ORGANIZAREA BISERICII

Biserica este un grup de creştini care se unesc, pentru a învăţa din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a împărtăşi ceea ce au ei în comun în Dumnezeu, şi pentru a vesti Evanghelia. Biblia învaţă că Bisericile trebuie să aibă conducători.

1. CONDUCEREA BISERICII NOU TESTAMENTALE ESTE CUNOSCUTĂ CA FIIND COMPUSĂ DIN:

A. Prezbiterii (bătrânii), sau episcopii (supraveghetorii) Bisericii.

(1) Ce condiţie trebuie să îndeplinească un prezbiter sau un episcop în Biserică. 1 Timotei 3:1-7 spune: "Adevărat este cuvântul acesta: ‚Dacă râvneşte cineva să fie episcop, doreşte un lucru bun’. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii. Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mârşav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani; să-şi chivernisească bine casa, şi să-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa. Căci dacă cineva nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă şi o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară, şi să cadă în cursa diavolului”.

(2) Care trebuie să fie activitatea unui prezbiter sau episcop în Biserică. Tit 1:5-9 spune: "Te-am lăsat în Creta, ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit, şi să aşezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit: Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioşi, cari să nu fie învinuiţi de destrăbălare sau neascultare. Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană; nu încăpăţânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuş, nici lacom de câştig mârşav; ci să fie primitor de oaspeţi, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat; să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă, şi să înfrunte pe protivnici”.

B. Diaconii BisericiiPersoane interesate