Călăuzire în înţelegerea Sfintelor Scripturi > 47. Adunările Bisericii


CAPITOLUL 47
ADUNĂRILE BISERICII

(1) Ce condiţii trebuie să îndeplinească un diacon. 1 Timotei 3:8-13 spune: "Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câştig mârşav: ci să păstreze taina credinţei într-un cuget curat. Trebuiesc cercetaţi întâi, şi numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure neveste, şi să ştie să-şi cârmuiască bine copiii şi casele lor. Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi, dobândesc un loc de cinste şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Cristos Isus”.

(2) Care trebuie să fie activitatea unui diacon. Faptele Apostolilor 6:1-6 spune: “În zilele acelea, când s-a înmulţit numărul ucenicilor, evreii cari vorbeau greceşte, cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărţeala ajutoarelor de toate zilele. Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor, şi au zis: "Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe cari îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului”. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, cari, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei”.

1 Corinteni 12:28 zice: "Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi”.

Creştinii din Biserica primară aveau scop şi activităţi în întrunirile lor

1. MULŢUMEAU LUI DUMNEZEU ŞI-L LĂUDAU PENTRU CE ESTE EL

Aceasta se făcea prin cântare şi vorbire. Efeseni 5:19-20 zice: "Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. Mulţămiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Cristos”.

2. SE RUGAU LUI DUMNEZEU

Faptele Apostolilor 4:23-24 spune: "După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor, şi le-au istorisit tot ce le spuseseră preoţii cei mai de seamă şi bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu, şi au zis: "Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele!"

3. VORBEAU CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

1 Corinteni 14:3-4 zice: "Cine prooroceşte, dimpotrivă, vorbeşte oamenilor, spre zidire, sfătuire şi mângâiere. Cine vorbeşte în altă limbă, se zideşte pe sine însuşi; dar cine prooroceşte, zideşte sufleteşte Biserica”.

4. DISCUTAU DESPRE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Faptele Apostolilor 13:27 spune: "Căci locuitorii din Ierusalim şi mai marii lor n-au cunoscut pe Isus; şi prin faptul că L-au osândit, au împlinit cuvintele proorocilor, cari se citesc în fiecare Sabat” (Faptele Apostolilor 15:21).

5. CITEAU SCRISORI CĂTRE BISERICI DIN PARTEA APOSTOLILOR - PAVEL, IACOV, PETRU, IOAN ŞI ALŢII

6. ADUNAU BANI PENTRU ALŢI CREŞTINI ÎN NEVOIE ŞI AJUTAU ÎN VESTIREA EVANGHELIEI LA ALŢII

Galateni 2:10 zice: "Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci, şi chiar aşa am şi căutat să fac”. Filipeni 4:16-17 zice: "Căci mi-aţi trimes în Tesalonic, odată, şi chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umblu după câştigul care prisoseşte în folosul vostru” (1 Corinteni 16:1-4).

7. LUAU CINA DOMNULUI ÎMPREUNĂ. (Vezi capitolul 48).

8. BOTEZAU NOI CREŞTINI. (Vezi capitolul 48).

Botezul în Biserica primară avea loc pe baza pocăinţei şi a mărturisirii credinţei în Cristos a celor ce cereau să fie botezaţi. El se făcea de către bătrânii sau conducătorii Bisericii (Faptele Apostolilor 2:38-41; 8:12, 36-38; 9:18; 10:47-48; 16:15,33; 18:8; 19:3-5; 22:16).

A. Botezul atesta noul creştin ca aparţinând lui Cristos. Romani 6:3 zice: "Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Cristos, am fost botezaţi în moartea Lui?"

B. Botezul atesta noul creştin că a devenit o parte a Trupului lui Cristos, adevărata Biserică. Galateni 3:27-28 zice: "Toţi cari aţi fost botezaţi pentru Cristos, v-aţi îmbrăcat cu Cristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Cristos Isus”.Persoane interesate