Călăuzire în înţelegerea Sfintelor Scripturi > 48. Botezul în apă şi Cina Domnului


CAPITOLUL 48
BOTEZUL ÎN APĂ ŞI CINA DOMNULUI

BOTEZUL ÎN APĂ

Când un credincios se botează, el mărturiseşte lumii că aparţine lui Cristos. Botezul în apă nu este curăţirea de întinăciunile trupeşti, ci doar mărturia unui cuget curat, a unui suflet care a murit şi a înviat împreună cu Cristos. Romani 6:3-5 zice: "Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Cristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui”. Coloseni 2:12 spune: "Fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi” (Faptele Apostolilor 2:41; Galateni 3:27).

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi trebuie să ne pocăim de păcatele noastre, să ne întoarcem de la ele şi să credem în Isus Cristos ca Mântuitor personal, înainte de-a fi botezaţi. Faptele Apostolilor 2:38 spune: "Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh”. Faptele Apostolilor 2:41a spune: "Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi”. Iar Faptele Apostolilor 8:12b spune: "...au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei”.

Cristos a poruncit ucenicilor Săi să propovăduiască Evanghelia tuturor neamurilor şi să boteze. Marcu 16:15 spune: "Apoi le-a zis: "Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură”. Matei 28:19 zice: "Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh”.

Cuvântul botez înseamnă a cufunda, a acoperi, a pune ceva sub. Faptele Apostolilor 8:38-39 spune: "...S-au pogorât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen. Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie" (Matei 3:6; Marcu 1:9, 10; Ioan 3:23).

Botezul este o imagine a creştinului care a fost îngropat odată cu Cristos şi a înviat odată cu Cristos. El simbolizează că cel botezat a murit faţă de viaţa veche, şi a înviat la o viaţă nouă cu Cristos. Numai o persoană care crede că este mântuită de păcate şi de păcat prin Domni Isus Cristos, poate să fie botezată.

Botezul trebuie să se administreze atunci când un om mărturiseşte cu vorba şi cu fapta că el s-a întors la Dumnezeu şi cere a fi botezat. Prin botez el devine o parte a Bisericii, în multe ţări un creştin nu este persecutat sau vorbit de rău decât după ce s-a botezat. Atunci familia lui şi cei din jurul său îi fac probleme şi necazuri chiar până a-i lua viaţa.

CINA DOMNULUI

Cina Domnului este adesea numită părtăşie la Masa Domnului, şi este un act de închinare iniţiată de Domnul Cristos înainte de-a muri pe cruce. Ea a fost înfăptuită pentru ca ucenicii Lui să-şi amintească ceea ce urma El să facă. Ea arăta că vechiul fel de închinare înceta şi începea un nou fel de închinare.

Exodul 12 ne spune cum evreilor din robia Egiptului li s-a spus ce trebuiau să facă pentru a ieşi în grabă din Egipt în noaptea aceea. La cina din seara aceea ei trebuiau să facă anumită pregătire pentru a fi gata în orice clipă de plecare. Pentru a-şi salva viaţa întâiului fiu născut din familie, ei trebuiau să junghie un miel şi să pună sângele lui pe uşiorii şi pragul de sus al uşii, pentru ca îngerul morţii să nu nimicească pe întâiul născut al casei aceleia. Evrei 11:28 zice: "Prin credinţă a prăznuit el Pastele şi a făcut stropirea sângelui, pentru ca Nimicitorul celor întâi născuţi să nu se atingă de ei”. Mai târziu evreilor li s-a spus să-şi aducă aminte despre felul cum i-a ajutat Dumnezeu să iasă din Egipt printr-o sărbătoare specială. Ea se numea Paştele, şi înseamnă că îngerul morţii a trecut pe lângă acea casă fără puterea de a nimici pe întâii născuţi care se aflau în ea.

Toţi evreii luau parte la această sărbătoare specială pentru a-şi aminti de ieşirea din Egipt. Isus a pregătit această cină şi i-a folosit pentru aceasta pe ucenici (Matei 26:17-30). În versetul 19 se zice: "Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus, şi au pregătit Paştele”. Aceasta a fost ultima lor cină împreună. Pe măsură ce ei treceau prin fiecare parte a acestei cine, le-a arătat cum El sfârşeşte vechiul fel de închinare. Evrei 10:10-12, 14, 18 zice: "Prin această "voie" am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Cristos, odată pentru totdeauna. Şi, pe când orice preot face slujba în fiecare zi, şi aduce de multe ori aceleaşi jertfe, cari niciodată nu pot şterge păcatele, El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu... Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi... Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat” (Evrei 9:14-15).

După ce Isus S-a ridicat la cer, ucenicii Lui au numit acest act de închinare Cina Domnului.

1. PĂRŢILE CINEI DOMNULUI

A. La început se mănâncă pâinea care aduce aminte cum trupul lui Cristos S-a dat pentru toţi. Luca 22:19 spune: "Apoi a luat pâine; şi după ce a mulţămit lui Dumnezeu, a frânt-o, şi le-a dat-o, zicând: ‚Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea’”.

B. Apoi se ia vinul. Aceasta îl ajută pe creştin să-şi aducă aminte despre sângele lui Cristos care şterge păcatele. Luca 22:20b spune: "Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi”.

2. CINE POATE SĂ IA CINA DOMNULUI

A. Cina Domnului trebuie luată numai de persoanele care pot mărturisi că au fost iertate şi au fost mântuite de păcat. (1 Corinteni 11:24-25).

B. Există un pericol pentru cineva care ia Cina Domnului dacă duhul lui nu este curat faţă de Domnul. 1 Corinteni 11:29-30 zice: "Căci cine mănâncă şi bea, îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnul. Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi, şi nu puţini dorm”. Lucrul important este să pui totul în rânduială faţă de Domnul şi apoi să te închini Lui.

Nicăieri nu se spune în Cuvânt că Cina Domnului curăţeşte de păcate pe cei ce participă la ea.Persoane interesate