Călăuzire în înţelegerea Sfintelor Scripturi > 39. Cu ce se aseamănă omul


CAPITOLUL 39
CU CE SE ASEAMĂNĂ OMUL

1. OMUL ESTE FĂCUT DIN TREI PĂRŢI: TRUP, SUFLET ŞI DUH

Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă că omul este făcut din trei părţi; o parte vizibilă, şi celelalte două părţi invizibile. În 1 Tesaloniceni 5:23b spune: "Duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi" .Această ilustraţie ne ajută a înţelege cum fiecare om este făcut din trei părţi.

Trupul este format din carne, oase, grăsime şi sânge, apă etc. Sufletul şi duhul sunt structuri imateriale. Sufletul este nedespărţit de duh. Luca 1:46-47 vorbeşte despre diferenţa dintre suflet şi duh. Evrei 4:12 spune: "...pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul”.

A. Trupul omului este partea din om care se poate vedea. Dumnezeu a făcut trupul în aşa fel încât să aibă viaţă. Poate să vadă, să audă, să miroase, să guste şi să pipăie lucrurile.

B. Sufletul omului nu poate fi văzut. În Luca 6:45 este scris: "Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura". Toate acţiunile omului vin dinăuntrul lui. Sufletul face cel puţin trei lucruri: cunoaşte, simte şi voieşte.

C. Asemeni sufletului, duhul omului este o parte a omului care nu se poate vedea. Ea este partea deseori numită inima omului dar de fapt, nu este inima omului, pentru că inima este carne. Este o parte foarte importantă, deoarece prin duhul său omul poate cunoaşte pe Dumnezeu. În Romani 8:16 este scris: “Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu." Duhul omului poate fi în conflict cu Dumnezeu. El are nevoie de pace cu Dumnezeu. Dar aceasta se poate obţine numai prin credinţa în Isus Cristos. Atunci când duhul omului îi aparţine lui Dumnezeu, el poate cunoaşte mai uşor când Duhul Sfânt îi vorbeşte duhului său.

2. CÂND DUMNEZEU L-A FĂCUT PE OM, L-A FĂCUT DUPĂ ASEMĂNAREA LUI

Vechiul Testament spune că Dumnezeu a făcut pe om. Este scris în Geneza 1:26: "Să facem om după chipul Nostru după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ." Aceasta înseamnă că omul poate gândi, poate avea sentimente şi poate convieţui cu alţi oameni. Păcatul a schimbat pe om. Din pricina lui omul nu mai este chipul şi asemănarea lui Dumnezeu ca la început. Dar prin credinţa în Cristos, omul poate deveni din nou asemănător lui Dumnezeu. Romani 8:29 spune: "...Căci pe aceia, pe cari i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi”.

3. OMUL ESTE ÎN STARE SĂ CUNOASCĂ DEOSEBIREA ÎNTRE BINE ŞI RĂU

A. Primul om, Adam, a cunoscut deosebirea dintre bine şi rău. Primul om, Adam, L-a cunoscut pe Dumnezeu. Adam a ales să facă răul şi nu a ascultat de Dumnezeu (Geneza 3:6-7).

B. Acum omul cunoaşte deosebirea între bine şi rău. Romani 2:15b spune că însuşi cugetul oamenilor îi înştiinţează de vinovăţia lor. (Faptele Apostolilor 4:16; 2 Corinteni 10:25, 27, 28; 1 Timotei 1:19; Evrei 10:22; 1 Petru 3:16). În Tit 1:15 este scris: "Totul este curat pentru cei curaţi; dar pentru cei necuraţi şi necredincioşi, nimic nu este curat: până şi mintea şi cugetul le sunt spurcate”. Cuvântul lui Dumnezeu spune despre oameni că sunt răi. (2 Timotei 4:3). Duhul omului, luminat de Dumnezeu, cunoaşte ce este bine şi ce este rău pentru ca să poată alege şi să poată decide singur.

C. Omul este capabil să aleagă. Fiecare persoană are puterea de a alege. Efeseni 2:3a spune: “Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre” (1 Petru 4:3). Omul Îl poate alege pe Cristos ca Domn şi Mântuitor, prin credinţa în El, sau, prin necredinţă, Îi poate întoarce spatele. În Ioan 1:12-13 scrie: "Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu”.Persoane interesate