Călăuzire în înţelegerea Sfintelor Scripturi > 3. Însuşiri specifice numai lui Dumnezeu


CAPITOLUL 3
ÎNSUŞIRI SPECIFICE NUMAI LUI DUMNEZEU

Este greu de înţeles diferenţa dintre cine este Dumnezeu şi cum este Dumnezeu. Următoarele două capitole vor încerca să ne ajute să observăm această diferenţă.

Există anumite atribute care sunt însuşiri specifice numai lui Dumnezeu.

1. DUMNEZEU ESTE VEŞNIC SAU ETERN. Pentru că orice lucru are un început şi un sfârşit, este greu să înţelegem cum Dumnezeu nu are nici un început. El a existat dintotdeauna. Dumnezeu este fără sfârşit. El este "Eu Sunt". El este Acelaşi întotdeauna. În Apocalipsa 1:8 se spune: "Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi Sfârşitul", zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic." Şi în Psalmul 90:2 se spune: “Înainte ca să se fi născut munţii, şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu." Acelaşi lucru se desprinde şi din Isaia 41:4b.

2. DUMNEZEU NU SE SCHIMBĂ NICIODATĂ. Ori de câte ori există schimbări, pot fi spre mai bine sau spre mai rău. Dar Dumnezeu nu poate să Se schimbe spre mai bine pentru că El este desăvârşit. De asemenea, El nu Se poate schimba spre mai rău, pentru că El este Dumnezeu. În Maleahi 3:6 se spune: "Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb." Iar în Iacov 1:17, se spune: "Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare” (Psalmul 33:11).

3. DUMNEZEU ESTE ATOTŞTIUTOR. El Se cunoaşte pe Sine Însuşi şi El cunoaşte toate celelalte lucruri. El ştie tot ce i se va întâmpla omului. El ştie dacă omul îşi va pune nădejdea în Fiul Său sau Îl va respinge (Geneza 15:13-15; Exodul 13:7-9; Eclesiastul 12:14; Luca 12:2; 1 Corinteni 4:5; 1 Petru 1:10-12).

A. Dumnezeu cunoaşte gândurile omului. În 1 Cronici 28:9 se spune: "...căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile". Nici un gând nu poate fi ascuns de Dumnezeu. Iov, în cap. 42:2 spune: "Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale". Şi în Psalmul 139:2 se spune: "Ştii când stau jos şi când mă scol şi de departe îmi pătrunzi gândul”.

B. Nu există cuvânt pe care să-l rostească cineva şi Dumnezeu să nu-l ştie. Psalmul 139:4, spune: "Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul".

C. Poate că noi nu ne gândim la anumite lucruri să I le spunem lui Dumnezeu, dar El ştie toate lucrurile. În 1 Ioan 3:20 se spune: "...ori în ce ne osândeşte inima noastră; căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră şi cunoaşte toate lucrurile." Iar în Proverbe 5:21 se spune: "...căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului, şi El vede toate cărările lui".

D. Planul pe care Dumnezeu l-a conceput pentru om ca să-l salveze de pedeapsa păcatului şi de puterea lui, este mai deosebit şi special decât orice ar putea gândi mintea omenească. În Romani 11:33 se spune: "O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui." De asemenea, din Isaia 55:7; 64:4 şi 1 Corinteni 2:9 se poate desprinde acelaşi lucru.

E. Dumnezeu cunoaşte pe fiecare om în parte. Dumnezeu a făcut şi cunoaşte totul despre oameni. În Matei 10:29-30, se spune: "Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi, nici una din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi". Aceeaşi idee o găsim şi în Psalmul 33:13-15; şi în Ieremia 1:5.

F. Dumnezeu vede tot ce se întâmpla pretutindeni. În Evrei 4:13, se spune: "Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care aveam a face." Iar în Proverbe 15:3 se spune: "Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi şi pe cei buni” (Proverbe 5:21).

G. Dumnezeu cunoaşte toate necazurile omului. "Domnul a zis: Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui; căci îi cunosc durerile" (Exodul 3:7).

H. Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile care s-au întâmplat în trecut şi toate lucrurile care se vor întâmpla în viitor (Isaia 46:9-10; Faptele Apostolilor 2:23; Romani 8:27-29).

Alte versete care ne arată că Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile:

Faptele Apostolilor 1:24: "Doamne, Tu, care cunoşti inimile oamenilor, arată-ne pe care din aceşti doi l-ai ales” (1 Samuel 16:7).

Faptele Apostolilor 15:8: "Şi Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a mărturisit pentru ei şi le-a dat Duhul Sfânt ca şi nouă". Dumnezeu ştia că Faraon nu-i va lăsa pe Israeliţi să plece din Egipt (Exodul 3:19).

1 Corinteni 3:20: "Şi iarăşi: Domnul cunoaşte gândurile celor înţelepţi. Ştie că sunt deşarte" (Psalmul 94:11).

2 Timotei 2:19: "Totuşi, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: ‚Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui’, şi ‚Oricine rosteşte Numele Domnului, să se depărteze de fărădelege’".

Romani 8:29: "Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi".

4. DUMNEZEU ESTE ATOTPUTERNIC. El poate să facă tot ce vrea. Puterea Sa este fără de sfârşit. Nimic nu poate să schimbe sau să oprească puterea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu spune că va face ceva, El o va face. (Numeri 23:19).

A. Oamenii pot să facă unele lucruri, dar ei nu pot face toate lucrurile. În Matei 19:26 se spune: "Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: "La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă".

B. Dumnezeu poate să facă lucruri care sunt greu de crezut. În Luca 1:36-37 se spune: "Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe; şi ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a şasea lună. Căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere” (Geneza 18:14).

C. Dumnezeu nu numai că dă viaţă, dar poate să readucă la viaţă o persoană, chiar dacă aceasta ar fi murit. În Faptele Apostolilor 26:8, se spune: "Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morţii?..." În Ioan 11:43-44, se spune: "După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: "Lazăre, vino afară." Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză, şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis: "Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă", (1 Împăraţi 17:22; 2 Împăraţi 4:32-34; Ioan 11:1-44).

5. DUMNEZEU ESTE OMNIPREZENT. Nu există un loc unde să nu fie Dumnezeu. Omul nu trebuie să-şi imagineze pe Dumnezeu ca având un trup asemănător cu al omului. Chiar dacă omul citeşte despre Dumnezeu, ca având urechi, ochi, picioare, dreapta sau stânga Lui, acest lucru trebuie înţeles în sensul că El este capabil să audă, să vadă şi să simtă peste tot în acelaşi timp. Omului îi este greu să înţeleagă cât de mare este Dumnezeu. Cerurile nu sunt destul de încăpătoare pentru El. În 2 Cronici 6:18b se spune: "Iată că cerurile, şi cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde: cu cât mai puţin această casă pe care am zidit-o eu!". Cerul, pământul, fiecare parte a mării, toate ascunzişurile şi toate luminişurile, sunt pline de prezenţa lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu nu este departe de nici unul din aceia care sunt copiii Lui. în Faptele Apostolilor 17:27 se spune: "...ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi". Nu există vreun loc unde să poată merge omul şi Dumnezeu să nu poată fi acolo. În Ieremia 23:24 se spune: "Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd Eu? zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile şi pământul? zice Domnul". Dumnezeu este pretutindeni pentru că El este Spirit. Dar există un loc special, numit cer, care este locuinţa lui Dumnezeu. Matei. În capitolul 5:34-35, ne spune unde este Dumnezeu: "Dar Eu vă spun: Să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu; nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat." În timp ce Ştefan era ucis cu pietre (Faptele Apostolilor 7:56), el spunea: "Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu” (Psalmul 39:7-10)Persoane interesate