Care este adevărata credinţă? > 1. Omul spune: „Eu nu pot să cred!” Este sigură această afirmaţie?


1. Omul spune: „Eu nu pot să cred!”
Este sigură această afirmaţie?

Mai întâi un cuvânt pentru cei care spun: „Eu nu pot să cred!". Din viaţa practică rezultă tocmai contrariul. Toţi oamenii cred în ceva şi umblă conform acestui crez. Spunem acestea şi pentru cei care îşi scuză necredinţa prin textul biblic: „Şi să fim scăpaţi de oamenii vicleni şi răi; căci nu toţi au credinţa" (2 Tesaloniceni 3:2). Acest cuvânt este folosit de oamenii răi pentru a justifica necredinţa. Dar tocmai din cauză că nu cred sunt în această stare.

Dar şi oamenii răi, uşuratici şi despărţiţi de Dumnezeu trebuie să creadă lucruri pe care nici ei nu pot să le vadă, să le audă, să le simtă, să le miroase. Credinţa lor se bazează pe lucruri invizibile. Toată viaţa de pe pământ se bazează pe credinţă. Dacă oamenii în lucrurile zilnice, pământeşti nu ar crede, ar însemna că nu sunt con­vinşi de existenţa unor lucruri pe care nu le văd, ceea ce ar constitui o continuă nelinişte.

Dacă ne urcăm în tren nu vedem nimic din pregătirile de plecare, dar suntem convinşi că la ora anunţată trenul va pleca. Tot aşa toţi oamenii încredinţează poştei valori mari. Se trimit 100 sau 1.000 de mărci pentru domnul X din Stuttgart. Nu se vede şi nici nu se cunoaşte poştaşul din Stutt­gart, dar nu există îndoiala că banii nu vor ajunge la destinaţie. Dăm o telegramă şi credem că va fi trimisă. Se crede în calendarul pentru anul viitor, fără a-l cerceta dacă este corect şi fiecare se îndrumează după el. Se crede că scările pe care urcă omul nu se vor rupe şi se crede că podul pe care trece nu se va dărâma. Se crede în căpitanul vasului căruia îţi încredinţezi viaţa cu trup şi suf­let pentru călătoria peste ocean. Orice contract comercial există prin credinţa că hotărârile luate se vor realiza. Şi nu numai atât, dar şi tâlharul şi hoţul cred în comisar şi în procuror cu toate că nu i-au văzut vreodată şi se străduiesc cu toată price­perea lor să-i ocolească. Ţăranul se străduieşte mult cu lucrarea pământului şi crede că sămânţa va încolţi şi va aduce roade. Toate acestea ne dau o imagine vagă despre noţiunea credinţei.

„Ce este credinţa?" O singură mărturie (sursă) răspunde la această întrebare. O găsim în Biblie: „Şi credinţa este siguranţă cu privire la cele nădăjduite, convingere (sau demonstrare lăuntrică) cu privire la lucrurile care nu se văd" (Evrei 11:1). Acesta este răspunsul dumnezeiesc la întrebarea: „Ce este credinţa?" Nici un om cu înţelepciune, trecut prin şcoala vieţii, nu poate nega corectitudinea acestui verset şi aplicarea lui la lucrurile pământeşti.

Cele mai importante hotărâri din viaţă se lovesc de lucruri invizibile. Nu s-ar ajunge la logodnă şi căsătorie dacă nu ar fi încrederea celor doi unul în altul, dacă nu ar fi dragostea şi fideli­tatea, cu toate că acestea sunt lucruri invizibile. Realitatea credinţei în lucrurile pământeşti poate fi ilustrată mai clar în legătura bolnavului cu medicul. Dacă bolnavul nu s-ar încrede în medic şi nu s-ar supune prescripţiilor sale, ce s-ar întâmpla? Să ne gândim la o operaţie - ce măsură mare de credinţă!

Ziarele scriau despre unul din cei mai renumiţi medici, de meritele şi însuşirile sale de omenie. Era lăudată bunătatea sa şi prietenia ca­re făcea atâta bine bolnavilor. Prin caracterul său liniştit inspira încredere tuturor bolnavilor. Se spunea despre el că are un dar nespus de mare pentru a consola pe bolnavi în durerile lor. Bolnavii se încredeau în medic şi luau speranţa pe care el o răspândea ca drept remediu al însănătoşirii lor. Medicul însă ştia că această speranţă este înşelătoare. În urma unei operaţii de apendicită a fiicei sale, a trebuit să stea în faţa realităţii morţii. - În ultimele clipe, acele clipe zguduitoare, fiica strigă la medicul vestit: „Tată, ajută-mă! Tu ai aju­tat pe atâţia. De ce nu mă ajuţi?" Tatăl, încercat atât de greu, a trebuit să-şi vadă propriul copil murind fără a putea să-i dea vreun ajutor. La această bolnavă, care îi era cea mai scumpă, darul de a consola pe bolnavi în suferinţele lor s-a dovedit fără putere.

Şi totuşi există un medic care în astfel de momente poate da liniştea şi consolarea deplină. El este Isus, prinţul vieţii care a nimicit moartea şi a adus viaţa la lumină prin Evanghelie.

Omul natural, care are încredere în servi­ciile poştei, ale medicului etc. refuză credinţa în Dumnezeu şi în Cuvântul Său. Cât de real se pune în faţa ochilor seriozitatea cuvintelor scrise des­pre Isus, Fiul lui Dumnezeu: „Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine n-ascultă (nu crede) de Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el" (Ioan 3:36). Ce înseamnă aceas­ta? Cine refuză să se supună dragostei lui Dumnezeu, care a apărut pe pământ prin Fiul lui Dum­nezeu, nu va vedea viaţa, nu va primi adevărata viaţă, pacea dumnezeiască, bucuria cerească şi nădejdea nepieritoare. Mânia Judecătorului sfânt rămâne peste un astfel de om care va merge în pierzarea veşnică.

Unii oameni, la seriozitatea acestei între­bări, spun râzând: „Ştim, dar ne lipseşte credinţa!". Înainte de sfârşitul său, Goethe a strigat: „Dulce pace, vino, o, vino în inima mea!" şi plin de dez­nădejde a căzut în braţele reci ale morţii, spunând: „Mai multă lumină!" El nu ar fi trebuit să moară fără siguranţa mântuirii, căci a auzit Cuvântul Domnului Isus care spune: „Eu sunt Lumina lumii, cine Mă urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii."Persoane interesate