Călăuzire în înţelegerea Sfintelor Scripturi > 32. Lucrarea Duhului Sfânt în Biserică


CAPITOLUL 32
LUCRAREA DUHULUI SFÂNT ÎN BISERICĂ

Biserica este alcătuită din toţi cei ce au crezut şi cred în Cristos. Duhul Sfânt a fost dat Bisericii după cincizeci de zile de la înălţarea Domnului Isus la cer. Faptele Apostolilor 2:1-4 spune: “În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duhul Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească”.

Biserica vie a lui Cristos nu poate fi văzută, deoarece ea nu este o clădire materială. Ea poate fi considerată ca un trup. Isus Cristos este capul, şi creştinii sunt părţi ale trupului. Deoarece Cristos este capul, El spune trupului ce să facă. El face acest lucru prin intermediul Duhului Sfânt care locuieşte în creştini. Biserica, sau toţi creştinii, constituie locuinţa Duhului Sfânt. El locuieşte şi lucrează în Biserică.

1. CUM LUCREAZĂ DUHUL SFÂNT PRIN BISERICĂ

A. Duhul Sfânt a format Biserica aşa cum ne-o face cunoscut Sfânta Scriptură (Faptele Apostolilor 2:1-4). El a investit-o, ca să arate puterea Duhului Sfânt întregii lumi. Biserica este trupul lui Cristos, iar El este capul ei. Efeseni 1:22-23 spune: "El I-a pus totul sub picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi”.

B. Duhul Sfânt locuieşte în vieţile creştinilor iar creştinii alcătuiesc Biserica (Efeseni 2:19-21). Ce este adevărat despre fiecare creştin, trebuie să fie adevărat şi despre Biserică. 1 Corinteni 6:19-20 spune: "Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, cari sunt ale lui Dumnezeu” (1 Corinteni 6:16).

C. Duhul Sfânt stăpâneşte peste Biserică şi o conduce (Faptele Apostolilor 15:28).

D. Duhul Sfânt completează Biserica, chemând pe oameni la Dumnezeu. Aceştia sunt cei care cred în Cristos şi sunt salvaţi din starea lor de păcat. Biserica are datoria de a predica Evanghelia tuturor oamenilor. Duhul Sfânt lucrează în continuare în inimile celor ce au ascultat Evanghelia. El îi cheamă, însă ei sunt cei care iau decizia de a asculta sau nu. Marcu 16:15-16 spune: "Apoi le-a zis: "Duceţi-vă şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit”.

2. CE DĂ DUHUL SFÂNT BISERICII CA S-O AJUTE ÎN LUCRARE

A. Darurile Duhului ajută Biserica în lucrarea ei. Aceste daruri dau putere. Efeseni 4:11-12 spune: "Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos” (Romani 12:6-8; 1 Corinteni 12:4-11).

B. Roadele Duhului arată felul lucrării făcute pentru Dumnezeu. Galateni 5:22-23 spune: "Roada Duhului dimpotrivă este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege". Roadă Duhului este dragostea. Bucuria este dragostea exprimată prin cântare. Pacea este odihna în dragostea lui Dumnezeu. A nu lăsa un lucru neterminat este dragostea de-a lucra. Fiind milos este manifestarea dragostei pentru alţii. A fi bun înseamnă a lăsa dragostea lui Dumnezeu să lucreze. A avea credinţă este a te încrede în dragostea lui Dumnezeu. Fiind delicat cu alţii arată dragoste fără mândrie. Stăpânind dorinţele este dragostea activă, sau dragostea în acţiune (Galateni 5:22- 23).

Darurile Duhului şi roadele Duhului sunt lucruri diferite dar lucrează împreună.Persoane interesate