Călăuzire în înţelegerea Sfintelor Scripturi > 36. Lucrarea Diavolului şi a demonilor


CAPITOLUL 36
LUCRAREA DIAVOLULUI ŞI A DEMONILOR

Cercetarea lucrării demonilor nu este un studiu plăcut deoarece inspiră frică şi groază, însă credinciosul care se supune Cuvântului lui Dumnezeu şi trăieşte pentru Domnul nu trebuie să se teamă. Demonii pot ataca pe credincioşi doar limitat, cu acordul lui Dumnezeu. Influenţa lor se îndreaptă îndeosebi spre cei ce nu şi-au predat viaţa Domnului Isus Cristos.

1. CE POT FACE DEMONII

A. Dracii pot avea putere asupra trupului unui om. În Luca 4:35 scrie: "Isus l-a certat, şi i-a zis: "Taci, şi ieşi afară din omul acesta!" Şi dracul, după ce l-a trântit jos, în mijlocul adunării, a ieşit afară din el, fără să-i facă vreun rău” (Luca 8:29; Faptele Apostolilor 19:16).

B. Demonii sunt în stare să se întoarcă în trupul unui om. În Matei 12:43-45 scrie: "Duhul necurat, când a ieşit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă, şi n-o găseşte. Atunci zice: "Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit." Şi, când vine în ea, o găseşte goală, măturată şi împodobită. Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decât el: intră în casă, locuiesc acolo, şi starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. Tocmai aşa se va întâmpla şi cu acest neam viclean”.

C. Demonii pot pricinui boli trupeşti. Luca 13:16 spune: "Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam, şi pe care Satana o ţinea legată de optsprezece ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului?"

D. Demonii pot pricinui boli mintale. În Evanghelia după Marcu 5:5 citim despre un demonizat: "Totdeauna, zi şi noapte, stătea în morminte şi pe munţi, ţipând şi tăindu-se cu pietre”.

2. CUM ÎŞI ÎNCEP DEMONII LUCRAREA

A. Drogurile sunt extrem de primejdioase. Împreună cu băuturile tari, ele pot face din mintea cuiva un loc propice pentru lucrarea demonilor (1 Corinteni 10:20-21).

B. Demonii pot lua controlul mintal al celui ce s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu (Matei 12:43-45).

C. Prin frică (2 Timotei 1:7; Romani 8:15).

D. Prin minciună (Ioan 8:40-47)

E. Ura împotriva cuiva şi refuzul de a ierta, pot da cale liberă demonilor de a-şi începe lucrarea într-o persoană. În 2 Corinteni 2:10-11 scrie: "Dar pe cine iertaţi voi, îl iert şi eu. În adevăr, ce am iertat eu - dacă am iertat ceva - am iertat pentru voi, în faţa lui Cristos, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi; căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui”. În Luca 11:4 scrie: "Ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă şi noi iertăm oricui ne este dator; şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău” (Matei 5:43-48; 6:14-15; Marcu 11:25-26; Luca 6:36-37; Evrei 12:15; Iacov 3:14-15).

3. CE TREBUIE SĂ FACĂ CREDINCIOSUL

Creştinii trebuie să-şi dea seama că sunt într-un război continuu cu diavolul. Trebuie să fie pregătiţi să i se împotrivească.

Biblia ne învaţă că trebuie să împiedicăm lucrarea demonilor. În Iacov 4:7 este scris: "Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu, împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi." Creştinul trebuie să se ferească de el. În 1 Tesaloniceni 5:22 scrie: "Feriţi-vă de orice se pare rău." Credincioşii pot să respingă ispitirile şi atacurile diavolului prin puterea lui Dumnezeu. Biblia nu permite celui credincios să vorbească necuviincios cu demonii, ci să-i pună faţă-n faţă cu puterea Duhului Sfânt în Numele lui Isus Cristos (1 Petru 5:8-11; Iuda 9).

Creştinul trebuie să vegheze ca diavolul să nu pună stăpânire pe mintea sa. Diavolul poate ataca pe cel credincios, dar atât cât îi îngăduie Dumnezeu, care ştie măsura de putere a fiecărui suflet în parte (1 Corinteni 10:13). Credinciosul poate face oricând apel la sângele lui Cristos care-l poate ocroti de puterea şi acţiunile demonilor (Apocalipsa 12:11).

În Efeseni 6:10-17 scrie: “Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu”.Persoane interesate