Călăuzire în înţelegerea Sfintelor Scripturi > 15. Cristos este Dumnezeu adevărat şi om adevărat


CAPITOLUL 15
CRISTOS ESTE DUMNEZEU ADEVĂRAT ŞI OM ADEVĂRAT

Este important să înţelegem că Isus Cristos a fost în acelaşi timp şi Dumnezeu şi om. El este numit Dumnezeu întrupat în om. Trebuie amintit că El a fost într-o singură persoană Dumnezeu desăvârşit şi om desăvârşit. El a renunţat la tot ce I-a aparţinut în ceruri şi S-a făcut om, născându-Se ca un om, dar nu în acelaşi fel ca oamenii, pentru că atunci n-ar mai fi fost Dumnezeu (Filipeni 2:6-7; Coloseni 2:9).

1. ESTE ADEVĂRAT CĂ ISUS A FOST DUMNEZEU

În Ioan 1:1 citim: "La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu." În acest text, Biblia Îl numeşte pe Isus, Dumnezeu. "Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl!" (Ioan 1:14). În Evrei 1:8-9 citim: "Fiului I-a zis: "Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate... de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns...".

Cristos, ca Domn, este numit Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Rege al regilor şi Domn al domnilor. Are toată puterea, cunoaşte totul, este pretutindeni şi nu se schimbă. El face totul, păstrează totul, iartă păcatele, dă viaţă celor morţi şi judecă vinovaţii. Este slăvit de îngeri şi de oameni, iar într-o zi toţi oamenii se vor pleca înaintea Lui şi vor mărturisi că El, Isus Cristos, este Domnul.

Isus a părăsit cerul şi a venit pe pământ. Prin lucrarea puternică a lui Dumnezeu, El S-a născut cu trup omenesc, dintr-o fecioară, fără un tată pământesc, aşa cum au toţi copiii. Cum s-a născut Isus? în Matei 1:18 este scris: "Iar naşterea lui Isus a fost aşa: Maria, mama lui Isus, era logodită cu Iosif. Înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt." În Isaia 7:14, cu mult înainte de naşterea lui Isus Cristos, se spune: "De aceea, Domnul însuşi vă va da un semn: "Iată, fecioara va rămânea însărcinată, va naşte un Fiu şi-i vei pune numele Emanuel." La Matei 1:20-23 este scris: "Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: "Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un Fiu şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale." Toate acestea s-au întâmplat, ca să se împlinească ce vestise Domnul prin proorocul care zice: "Iată, fecioara va naşte un Fiu şi-I vei pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă: "Dumnezeu este cu noi". Isus S-a născut ca orice copil. Dar naşterea Lui din fecioară a fost o lucrare deosebită a puterii lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt.

Cine a fost Maria, mama lui Isus? La Luca 1:26-38 citim, că un înger, Gavril, i-a spus Mariei că Dumnezeu a ales-o, dintre multe alte femei, să fie prin Duhul Sfânt, mama lui Isus. Ea a fost o femeie deosebit de credincioasă. Mariei i s-a făcut un "...mare har..." de a fi mama lui Isus; ea însă, ca om, nu a fost fără păcat. Numai Domnul Isus S-a născut fără păcat. El S-a întrupat în fecioara Maria prin Duhul Sfânt. Isus nu a acordat nici mamei, nici familiei Sale, favoruri speciale. Când mama şi fraţii Săi au venit să-L vadă, El nu a avut o atitudine specială faţă de propria Sa familie. El a spus: "Oricine face voia lui Dumnezeu, îmi este frate, soră şi mamă." Marcu 3:31-35. Biblia spune că Maria a avut şi alţi copii, fraţi şi surori cu Isus. Marcu 6:3 "Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, Iose, Iuda şi Simion? Şi nu sunt surorile Lui aici printre noi?"

2. ESTE ADEVĂRAT CĂ ISUS A FOST OM

Biblia ne dovedeşte că, în acelaşi timp, Isus a fost şi om, în toate privinţele.

A. S-a născut dintr-o femeie (Galateni 4:4).

B. A crescut la fel ca ceilalţi oameni (Luca 2:52).

C. A flămânzit (Matei 4:2).

D. A obosit (Ioan 4:6).

E. A plâns (Ioan 11:35).

F. A murit (Matei 27:50).

La Filipeni 6:2-7 este scris: "El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat de Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor." El a putut astfel să arate oamenilor pe Dumnezeu şi să-i înveţe cum să trăiască. A venit să-i salveze de pedeapsa cuvenită pentru păcatele lor şi să distrugă lucrările diavolului. El înţelege pe oameni, de aceea a venit în lume şi le-a deschis calea spre Dumnezeu. El a împlinit astfel făgăduinţa făcută de Dumnezeu, cu mult înainte, că Isus va veni pe pământ.

Ca om, Isus a fost ca toţi ceilalţi oameni, dar fără păcat. A fost ispitit ca om, dar nu a păcătuit niciodată (Evrei 4:15).

3. ESTE IMPORTANT SĂ ŞTIM CĂ ISUS A FOST CU ADEVĂRAT DUMNEZEU ÎNTRUPAT ÎN OM

Există învăţători falşi, care spun că Isus nu a venit în trup omenesc (1 Ioan 4:2-3; 5:20-21). Este foarte greu de înţeles cum a fost Cristos Dumnezeu şi om în acelaşi timp. Dar în viaţa Lui pe pământ, El a fost cu adevărat Dumnezeu şi om.

CRISTOS DUMNEZEU ÎNTRUPAT ÎN OM

Ca om, a obosit. - Ca Dumnezeu, a chemat pe cei obosiţi şi trudiţi să le dea odihnă.

Ca om, a flămânzit. - Ca Dumnezeu, a fost "Pâinea Vieţii".

Ca om, a însetat. - Ca Dumnezeu, a fost "Apa Vieţii".

Ca om, a suferit. - Ca Dumnezeu, a vindecat pe cei care erau bolnavi şi în dureri.

Ca om, a crescut. - Ca Dumnezeu, era de la început, din veşnicii.

Ca om, a fost ispitit. - Ca Dumnezeu, nu a putut fi ispitit.

Ca om, nu ştia toate lucrurile. - Ca Dumnezeu, El ştia totul.

Ca om, S-a coborât mai jos decât îngerii. - Ca Dumnezeu, a fost mai înalt decât ei.

Ca om, El a spus: "Tatăl este mai mare decât Mine". - Ca Dumnezeu, a spus: "Eu şi Tatăl suntem una”.

Ca om, El S-a rugat. - Ca Dumnezeu, a răspuns rugăciunii.

Ca om, a plâns la mormântul lui Lazăr. - Ca Dumnezeu, El a chemat pe cel mort să iasă din mormânt.

Ca om, a murit. - Ca Dumnezeu, este viu în vecii vecilor.Persoane interesate