Călăuzire în înţelegerea Sfintelor Scripturi > 34. Lucrarea îngerilor buni


CAPITOLUL 34
LUCRAREA ÎNGERILOR BUNI

1. ÎNGERII AU O SLUJBĂ IMPORTANTĂ ÎN A DUCE LA ÎNDEPLINIRE LUCRĂRILE CERUTE DE DUMNEZEU CU PRIVIRE LA CREDINCIOŞI ŞI PĂCĂTOŞI

A. Legea lui Dumnezeu a fost dată prin îngeri. În Faptele Apostolilor 7:35 se afirmă: "Voi, care aţi primit Legea dată prin îngeri, şi n-aţi păzit-o!...” (Galateni 3:19; Evrei 2:2).

B. Îngerii influenţează mersul popoarelor. "În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume, oricine va fi găsit scris în carte” (Daniel 12:1).

C. Îngerii veghează asupra oamenilor.

(1) Un înger l-a ajutat pe Ilie: "S-a culcat şi a adormit sub un ienupăr. Şi iată, l-a atins un înger şi i-a zis: "Scoală-te şi mănâncă" (1 Împăraţi 19:5).

(2) Un înger a închis gura leilor: "Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său şi a închis gura leilor, care nu mi-au făcut nici un rău...” (Daniel 6:22a).

(3) Un înger l-a scos pe Petru din închisoare. Faptele Apostolilor 12:7-9 spune: "Şi iată, un înger al Domnului a stătut lângă el pe neaşteptate, şi o lumină a strălucit în temniţă. Îngerul a deşteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, şi i-a zis: ‚Scoală-te, iute!’ Lanţurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: ‚Încinge-te, şi leagă-ţi încălţămintele’. Şi el a făcut aşa. Îngerul i-a mai zis: ‚Îmbracă-te în haină, şi vino după mine’. Petru a ieşit afară, şi a mers după el, fără să ştie dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie”.

(4) Îngerii sunt însărcinaţi să ocrotească pe cei credincioşi. În Psalmul 34:7 scrie: “Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El, şi-i scapă din primejdie." Psalmul 91:11 afirmă: "Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale” (2 Împăraţi 6:15-17).

D. Îngerii ridică la cer pe copiii lui Dumnezeu. "Cu vremea săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam” (Luca 16:22).

E. Când Cristos Se va reîntoarce pe pământ, va fi însoţit de îngeri. Matei 25:31 spune: "Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale”. În 2 Tesaloniceni 1:7 este scris: "...şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui”.

F. Îngerii duc la îndeplinire poruncile lui Dumnezeu cu privire la păcătoşii nemântuiţi. În Matei 13:47-50 este scris: “Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de peşti. După ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, şed jos, aleg în vase ce este bun, şi aruncă afară ce este rău. Tot aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Îngerii vor ieşi, vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor buni, şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor” (Matei 13:39-42).

G. Îngerii ascultă de poruncile lui Dumnezeu. În Apocalipsa 7:1-3 scrie: "După aceea am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui, şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, zicând: ‚Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!’"

H. Îngerii vor strânge pe copiii lui Dumnezeu. Matei 24:31 spune: "El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă”.

I. Îngerii nu lasă pe oameni să li se închine, dar îi îndeamnă să se închine lui Dumnezeu. În Apocalipsa 19:10 zice: "Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: ‚Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te!’"

2. ÎNGERII POT FI PRETUTINDENI

A. De obicei îngerii sunt în cer, dar ei lucrează şi pe pământ. La Marcu 12:25b spune: "...vor fi ca îngerii în ceruri". La Matei 28:2a spune: "Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer." Luca 1:11 spune: "Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia, şi a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere” (Numeri 22:22-31).

B. Iacov a visat nişte îngeri care se suiau şi se coborau din cer (Geneza 28:12).

3. EXISTA MAI MULŢI ÎNGERI DECÂT POATE PRICEPE OMUL

A. Isus putea să cheme peste 70.000 de îngeri înainte să fi fost răstignit pe cruce. "Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?" (Matei 26:53).

4. BIBLIA VORBEŞTE DE NUMELE A DOI ÎNGERI

A. Mihail - Numele lui înseamnă "cel ce este ca Dumnezeu". În Iuda 9 el este prezentat ca cel mai important înger. În Apocalipsa 12:7 este scris că el se va lupta împotriva lui Satan (Daniel 10:12-14).

B. Gavril - Numele acesta înseamnă "cel ce biruieşte mereu pentru Dumnezeu". Luca 1:19, 26a spune: “Îngerul i-a zis: "Eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu; am fost trimis să-ţi vorbesc, şi să-ţi aduc această veste bună... În luna a şasea, îngerul Gavril a fost trimes de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret” (Daniel 8:16-26; 9:21-22).

5. TREI CATEGORII SPECIALE DE FIINŢE ÎNGEREŞTI

A. Heruvimii - fiinţe pline de slavă (Geneza 3:24; Evrei 9:5).

B. Serafimii - despre ei se vorbeşte doar în Isaia 6:2.

C. Făpturi vii - despre care se vorbeşte în Apocalipsa 4 şi 5 (Ezechiel 1:5-9).Persoane interesate