Călăuzire în înţelegerea Sfintelor Scripturi > 20. Cristos a fost proslăvit


CAPITOLUL 20
CRISTOS A FOST PROSLĂVIT

1. CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU NE SPUNE CĂ CRISTOS A FOST ÎNVIAT DIN MORŢI ŞI A FOST ÎNĂŢAT LA CER PENTRU A FI CU TATĂL. El a înviat şi a primit mare slavă, dându-I-se cel mai însemnat loc.

A. Ucenicii Lui, stând în picioare pe Muntele Măslinilor, L-au văzut înăţându-Se la cer (Luca 24:50-52). După acest eveniment, la întâlnirea lor, pentru rugăciune, aşa cum ni se relatează în Faptele Apostolilor la capitolul 1, ucenicii nu au mai aşteptat ca Domnul să apară între ei, în felul în care S-a arătat după înviere şi până la înălţarea Sa, deoarece ei ştiau că Isus S-a înălţat la Tatăl.

B. Imediat după înălţarea Domnului Isus la Tatăl, doi îngeri le-au vorbit ucenicilor despre revenirea Lui în acelaşi fel cum a plecat. Faptele Apostolilor 1:10-11: "Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi le-au zis: Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer, din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer".

C. În ziua când Duhul Sfânt S-a coborât peste Biserică, Petru a vorbit mulţimii care se adunase, despre Cristos care este la dreapta lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor 2:33: "Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi”.

D. Când Ştefan a fost ucis - înainte de a muri - i s-a dat să vadă cerul deschis şi pe Fiul Omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu! (Faptele Apostolilor 7:56).

E. Pavel ne spune în epistola către Efeseni 1:20-21: "...să pricepeţi... care este nemărginita mărime a puterii Sale... pe care a desfăşurat-o în Cristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor!"

2. CE S-A ÎNTÂMPLAT CÂND CRISTOS A FOST ÎNĂLŢAT LA TATĂL

A. Cristos a revenit în acelaşi loc de strălucire şi măreţie pe care L-a avut înainte de a-l părăsi. În Evanghelia lui Ioan 17:5 ni se spune: "Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine Însuţi, cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea” (Evrei 1:8-9; Apocalipsa 5:11-12).

B. După ce Cristos S-a înălţat la cer, Duhul Sfânt S-a coborât asupra Bisericii. A fost făgăduinţa Domnului Isus şi a fost unul din motivele pentru care El S-a reîntors la Tatăl. Duhul Sfânt nu S-a revărsat decât după înălţarea lui Cristos în slavă. Ioan 16:7: "Totuşi, vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite".

C. Prin Cristos s-a deschis oamenilor o cale nouă şi vie. La Evrei 10:20-21 este scris: "Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul prea sfânt, pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinlăuntru, adică trupul Său... avem un Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu”.

D. Pentru că Cristos S-a înălţat în slavă, noi avem nădejdea reîntoarcerii Lui. Faptele Apostolilor 2:20-21: "Soarele se va preface în întuneric şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită. Atunci, oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit”.

Cristos a venit prima dată ca să ispăşească păcatele oamenilor. A doua oară va veni ca să ia cu Sine pe toţi acei ce au crezut în El. La Evrei 9:28 este scris: "Tot aşa, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă”.

Cristos, din acel loc înalt şi slăvit, va veni din nou pe pământ. La Filipeni 3:20-21 ni se spune: "Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos. El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile".

3. CRISTOS A FOST ÎNĂŢAT LA TATĂL DIN CONSIDERENTE DEOSEBITE:

A. Pentru a-L slăvi pe Dumnezeu. Ioan 17:1 "Tată, a sosit ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine!"

B. Pentru ca oamenii să se poată încrede în Isus. La 1 Timotei 3:16 este scris: "Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei! Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă!"

C. Să dea daruri oamenilor. Efeseni 4:8: "De aceea este zis: S-a suit sus şi a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor".

D. Să dea darul Duhului Sfânt. La Ioan 16:7, Domnul spune: "Totuşi, vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite”.

E. Pentru a înceta puterea păcatului. La Evrei 1:3 este scris: "El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte”.

F. Pentru ca oamenii să se apropie cu deplină încredere de tronul harului lui Dumnezeu. La Evrei 4:14-16 este scris: "Astfel dar, fiindcă, avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie”.

G. Să ne desăvârşească intrarea la Dumnezeu. Evrei 6:19-20: "...Să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinlăuntrul Templului, unde Isus a intrat pentru noi, ca înainte mergător, când a fost făcut Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec (Geneza 14:8-20).

H. Să mântuie şi să ierte păcatele. Evrei 7:25: "De aceea şi poate să mântuie în chip desăvârşit, pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei” (Romani 8:34; Evrei 9:24).

I. Să fie pentru oameni, Marele Preot. Evrei 8:1: "Punctul cel mai important al celor spuse este că avem un Mare Preot, care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri”.

J. Să apere credinţa şi nădejdea creştinilor. La Romani 8:33-34 este scris: " Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi! Cine-i va osândi? Cristos a murit! Ba, mai mult; El a înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!"

K. Să întărească nădejdea şi încrederea celor ce se apropie de Dumnezeu. Evrei 10:22-23 "Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată. Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa”.

L. Să dea autoritate celor aleşi, de a realiza lucrări mari. Ioan 14:12: "Adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Mă duc la Tatăl!"

M. Să dea, celor ce cred în El, un loc împreună cu El în ceruri. Efeseni 2:6: "El ne-a înviat şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus”.

N. Isus să primească cel mai minunat nume, spre slava lui Dumnezeu-Tatăl. Filipeni 2:8-9: "La înfăţişare a fost găsit ca un om; S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte... şi încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu, Tatăl, că Isus Cristos este Domnul!"

O. Ca să umple cu El Însuşi întreaga creaţiune. Efeseni 4:10: "Cel ce S-a coborât este acelaşi cu cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile”.

P. Ca Isus să primească autoritatea şi toată puterea de a stăpâni. Matei 28:18: "Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: "Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ" (Faptele Apostolilor 3:20-21; Evrei 10:12-13; 1 Petru 3:22).

Q. Ca Isus să devină Capul Bisericii. Coloseni 1:18: "El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea” (Efeseni 14:15-16; 5:30-32).

R. Să curate (să purifice) locurile cereşti unde Satan a lucrat împotriva lui Dumnezeu. La Evrei 9:24,26 se spune că sângele animalelor erau jertfite ca să curate templul omenesc, locaşul de închinare omenesc, o imagine a celui din ceruri. Dar cerul a avut nevoie de ceva mai bun decât sângele animalelor jertfite. A avut nevoie de sângele ispăşitor al lui Isus Cristos.Persoane interesate