Graiul martirilor creştini din primele secole > Martirii celui de-al patrulea val

<<< Cuprins


Martirii celui de-al patrulea val
Anul 163 d.Cr.

Antonius Pius, care a urmat la tron după Adrian, s-a distins prin bunătatea sa. El a fost denumit de popor „Părintele virtuţilor”. Imediat după urcarea pe tron, el a dat un edict care sfârşeşte cu cuvintele: „Dacă cineva va nelinişti sau necăji pe creştini, fără să aibă altă cauză decât credinţa lor, creştinii să fie puşi în libertate, iar acuzatorii lor să fie pedepsiţi”.

Aceasta a oprit cu totul valul de prigoană pornit sub Traian. Nimeni nu mai îndrăznea să-i acuze pe creştini căci ajungea el la închisoare. În această perioadă, Bise­rica a crescut şi s-a întărit tot mai mult.

Dar regula că după vreme bună, vine şi vreme rea, s-a adeverit şi în istoria creştinilor. Antonius Pius a fost urmat la tron de Marcu Aureliu. Cu toate că el a fost un împărat bun, în timpul domniei sale, a început una din cele mai crâncene persecuţii. Nu este sigur dacă el a dat poruncă să fie prigoniţi creştinii şi nici dacă a tole­rat aşa ceva. Totuşi, mii de creştini au fost martirizaţi. El fie că n-a ştiut - ceea ce greu se poate concepe - fie că a fost indiferent faţă de suferinţele creştinilor. Perse­cuţia a fost însă deosebit de grea în Asia şi în Galia.

Atât de oribile erau torturile, încât mulţi din specta­tori se înfiorau de groază privind, şi erau înmărmuriţi de curajul celor ce sufereau. Unii martiri erau forţaţi să treacă cu picioarele - deja toate răni - peste spini, cuie sau bucăţi de scoici ascuţite. Alţii erau biciuiţi până ce li se despuia carnea şi le atârnau nervii, venele şi tendoanele. După ce sufereau cele mai înfricoşătoare schingiuiri, erau prăjiţi sau daţi morţii prin ardere. Martiri mai de seamă în această perioadă au fost: Policarp de Smirna, Iustin Martirul şi Blandina.

Policarp

Policarp a fost păstorul bisericii din Smirna. El s-a născut la anul 70 d.Cr. Pe el, Ireneu, elevul şi admiratorul său, îl numeşte într-o scrisoare către Florinul: „Binecuvântatul şi apostolicul prezbiter”. Scrisoarea este păstra­tă în lucrarea lui Eusebiu. Se crede că Policarp a fost ordinat în această slujbă chiar de apostolul Ioan. Tot în scrisoarea pomenită, Ireneu spune că îşi aduce aminte de discuţia sa cu Policarp, îşi amintea locul în care binecuvântatul Policarp obişnuia să stea când vorbea... şi cum descria el discuţia cu Ioan şi cu ceilalţi care au văzut pe Domnul. Aşa a primit el învăţăturile şi minunile Domnu­lui de la martori oculari.

Numele lui Policarp nu este pomenit în Biblie, deşi unii sunt de părere că el ar fi îngerul bisericii din Smirna, căruia i se adresează de către Domnul scrisoarea din Apocalipsa. Ştim precis că el a petrecut mulţi ani îm­preună cu cei ce L-au văzut pe Mântuitorul. Dacă ar fi scris şi s-ar fi păstrat scrierile lui, am avea o imagine clară a stării bisericii din prima parte a secolului al doilea. Dar nu ne-a rămas de la el decât o singură scrisoare scurtă către biserica din Filipi, care conţine îndemnuri practice, pline de duh şi cu foarte multe citate din Scrip­turi. Ea a fost scrisă prin anul 116.

Mai târziu, Policarp a făcut o călătorie la Roma, unde a stat de vorbă cu Anicetus privitor la sărbătoarea Paştelor. Acolo l-a întâlnit şi pe Marcion pe care l-a înfruntat cu asprime.

În anul 161 d.Cr., când Marcu Aureliu a devenit împărat, el a căutat să accentueze cultul împăratului. O părere greşit concepută era că numai printr-o religie de stat poţi păstra imperiul. Ideea aceasta a fost sâmburele uneia din cele mai sângeroase persecuţii cunoscute în istorie. De aceea, nu ne-am mirat când aceeaşi idee a fost fluturată şi în România până acum câţiva ani în urmă. Ea a produs aceleaşi rezultate: şicanări, arestări şi condamnări.

Iată cum descrie un istoric vechi împrejurările care au dus la martirajul lui Policarp.

Un tânăr creştin numit Germanicus a fost condamnat să fie sfâşiat de fiarele sălbatice din pricina credinţei sale. El a înfruntat moartea cu atâta curaj, încât mulţi din spectatori au fost convertiţi pe loc la credinţa care inspiră atâta tărie. Aceasta a înfuriat pe ceilalţi, care au început să strige: „Moarte creştinilor!" În învălmăşeala care a urmat, un oarecare frigian numit Quintus, venit nu demult din ţara sa, a fost aşa de mişcat de toate cele petrecute, de urletul lacom al fiarelor, încât desprinzându-se din mulţime, a trecut în faţa scaunului de jude­cată, denunţându-se singur în faţa magistraţilor. El fu dat numaidecât morţii. Atunci, unii din duşmanii creşti­nilor au început să strige: „Pierzare tuturor celor răi! Policarp să fie căutat!" Şi a fost o mare turbulenţă.

Policarp auzind că e în mare primejdie, a fugit şi a reuşit să se ascundă, dar a fost descoperit de un copil. Din aceasta, precum şi dintr-un vis pe care îl avusese că patul lui deodată a luat foc, el a tras concluzia că voia lui Dumnezeu este ca el să sufere martirajul. De aceea, cu toate că a avut o nouă posibilitate să scape, nu a mai fugit. După ce a ospătat pe cei ce au venit să-l aresteze, el a dorit încă odată să aibă ora de rugăciune, lucru care i s-a îngăduit. Se spune că s-a rugat cu atâta înflăcărare încât gardienii veniţi după el, s-au pocăit. El a fost dus înaintea proconsulului. Pe drum, când să se apropie de oraş magistratul opri şi îl luă în carul lui. El îl întrebă: „Ce rău e în cultul şi sacrificiul împăratului?" - „Aceasta e ceva ce eu nu pot face", răspunse Policarp. Auzind acest răspuns, magistratul îl aruncă jos din carul său şi căzând, bătrânul se lovi la un picior, aşa că în stadion intră şchiopătând, abia târându-şi piciorul. Aici în circ, proconsulul îi oferi libertatea cu condiţia să se lepede de credinţă şi să-L blesteme pe Cristos. „Optzeci şi şase de ani L-am servit pe Cristos - răspunse Policarp - şi nu mi-a făcut nici un rău, cum aş putea atunci să-L blestem pe Regele şi Mântuitorul meu?"

— Eu am fiare sălbatice care te vor sfâşia într-o clipă -strigă proconsulul.

— Cheamă-le! - răspunse Policarp.

Tu ai vrea fiarele, dar eu vreau să fii ars de viu pe rug - ameninţă proconsulul.

— De ce mai întârzii? - întrebă sfântul.

După aceasta un slujbaş a păşit în arenă şi a strigat de trei ori: „Policarp a mărturisit că este creştin”. Mul­ţimea a început să vocifereze, iar proconsulul dădu po­runcă să fie ars de viu.

Policarp fu dezbrăcat şi cu hainele în spate, fu aşezat pe o grămadă de crengi. Când au pus focul, bătrânul a îngenuncheat acolo şi s-a rugat zicând: „O, Doamne, Dumnezeu Atotputernic, Tatăl preaiubitului Tău Fiu Isus Cristos, prin care am învăţat să Te cunoaştem! Te binecuvântez că m-ai găsit vrednic în această zi, în această oră, să iau loc între martirii Tăi şi să beau potirul Cristosului Tău, pentru învierea vieţii veşnice a trupului şi a sufletului meu. Să fiu primit înaintea Ta ca o jertfă de bun miros. Te laud, Te binecuvântez, Te glorific pentru tot ce ai făcut cu mine”.

Flăcările se ridicau în lungi limbi de foc, dar parcă ocoleau trupul credinciosului urmaş al lui Cristos. Atunci, unul din călăi a împlântat un pumnal în trupul lui Policarp, care se prăvăli în jăratec.

Iustin Martirul

Iustin Martirul a fost principalul apologet al vremii sale. În el, creştinismul a avut un vajnic şi neînfricat apă­rător. Scrierile lui adresate împăratului şi poporului căutau să împrăştie norii acuzaţiilor nedrepte aduse creştinilor.

Iustin a fost născut în anul 103 d.Cr., la Nicopolis, dintr-o familie păgână, care a imigrat din Grecia în Samaria la începutul secolului al doilea. Deci, încă de mic, din leagăn, a fost aşezat între păgânism şi iudaism, cu care a avut mult de luptat mai târziu. Se pare că părinţii au avut o situaţie bună, ceea ce l-a ajutat să facă mai multe călătorii. Era familiarizat cu toate neca­zurile şi suferinţele vremii sale.

El a avut un caracter bine format. S-a ferit de corupţie, nu a iubit luxul şi plăcerile, nu a frecventat forul, arena de sport şi nici palatele. De tânăr a îmbrăcat mantia de filozof şi şi-a luat drept ţintă cercetarea adevărului. Prima şcoală care a urmat-o a fost aceea a filozofilor stoici. Acolo s-a deprins cu viaţa aspră. Dar văzând că învăţătorii acestei şcoli nu aprofundează gândirea, ci rămân doar la nişte reguli de viaţă, i-a părăsit şi s-a dus la şcoala peripatetică. Dar şi aici a fost decepţionat când a făcut constatarea că învăţătorul său profesează filozofia numai de dragul onoarei ce i-o aduce aceasta. Nimic nu putea să-i irite mai mult inima şi mintea sa tânără, care căuta cu sete adevărul curat, ca aceasta. De aceea părăsi şi această şcoală şi se duse la una pitagoreană, care avea mare reputaţie datorită misticismului oriental, armonizat cu curentul predominant al vremii. A căutat apoi şi s-a adâncit în doctrinele alese ale lui Plato. Dar lumea ideală prezentată de şcolile acestea era ca o regiune îngheţată, care nu-i putea încălzi inima sau schimba viaţa, încă odată îşi văzu nădejdile înşelate.

Prin această vreme, ajunse să aibă unele noţiuni vagi despre adevărul creştinismului. El ne spune în „Apologia" sa (a doua), despre adânca impresie care au produs-o asupra sa suferinţele martirilor. El spune: „În timp ce mă desfătam studiind doctrinele lui Plato şi chiar pe când auzeam de calomniile aruncate asupra creştinilor, văzându-i aşa de calmi şi senini în faţa morţii şi în mijlocul pericolelor pe care lumea le socotea aşa de grozave, îmi ziceam că este imposibil ca ei să fie oameni care să trăiască în pofte şi crime”. Aceste spectacole mişcătoare, l-au pregătit să primească chemarea lui Dumnezeu.

Într-o zi, Iustin se plimba singur în meditaţie pe ţărmul mării. Aici întâlni un bătrân necunoscut, a cărui înfă­ţişare arăta gravitate şi gingăşie. Părea un filozof, care a găsit pace în filozofia lui. Ei au intrat în vorbă. Bătrânul putea citi pe faţa lui Iustin frământările lăuntrului său. Cu o dibăcie deosebită, bătrânul atinse punctul sensibil al lui Iustin, arătându-i că filozofia lui nu are nici o influenţă asupra vieţii morale şi că îl lasă pradă celei mai chinuitoare nesiguranţe cu privire la cele mai serioase probleme. „Unde se găseşte atunci adevărul, dacă nu între filozofi?" întrebă Iustin nedumerit. „Cu mult înainte de filozofi - răspunse bătrânul - au trăit în vechime nişte oameni drepţi şi fericiţi, prieteni ai lui Dumnezeu. Ei vorbeau prin Duhul Său şi se numeau prooroci. Ei spuneau oamenilor ceea ce au auzit şi i-a învăţat Duhul Sfânt. Ei se închinau lui Dumnezeu, Creatorul şi Tatăl tuturor. Ei adorau pe Isus Cristos, Fiul Său. Cere ca porţile luminii să ţi se deschidă şi ţie acum”. De altfel, aceasta era dorinţa lui Iustin din tinereţe. Acum, după ce ascultase pe filozofi, îi părăsi şi se întoarse spre pro­oroci, spre Cel ce este mai mare şi mai presus de pro­oroci - Cuvântul veşnic - al cărui martor credincios avea să fie de acum înainte.

Convertirea lui Iustin a fost sfârşitul unei lungi şi grele lupte lăuntrice. Niciodată el nu a dispreţuit filo­zofia, pe care o considera un drum greu de urcat în căuta­rea adevărului. El susţinea că platonismul a fost o pre­gătire a lumii păgâne pentru creştinism.

El, care a experimentat toate luptele şi frământările mintale ale contemporanilor săi, cunoştea deci şi boala şi leacul. A fost admirabil pregătit pentru a fi un harnic misionar. Avea adânc dezvoltat simţul răspunderii de starea altora. Se simţea îndatorat să predice atât iudeilor cât şi paginilor. El declară în „Apologia" sa că s-ar simţi vinovat de ignoranţa paginilor, dacă n-ar face tot ce-i stă în putinţă spre a o înlătura. „Fiecare - spunea el - poate purta mărturia adevărului şi dacă nu o face, va fi judecat odată de Dumnezeu”.

Credincios convingerilor sale, era neobosit în stră­duinţa de a răspândi învăţătura creştină. Pe lângă predici, el mai ţinea anumite conferinţe cu evreii şi cu păgânii, la fel şi cu ereticii. În aceste discuţii, el dădea dovadă de multă răbdare şi tărie. El a călătorit mult. Astfel îl găsim la Efes, unde a purtat discuţia cu evreul Trifon. Discuţia a scris-o într-o carte intitulată „Dialogul cu iudeul Trifon". Apoi îl găsim la Roma împotrivindu-se unui filozof fals numit Crescens.

Cea mai de seamă activitate a lui însă a desfăşurat-o apărând creştinismul împotriva nedreptelor învinuiri de tot felul. Prin scrisul lui, glasul creştinilor s-a auzit îna­intea împăraţilor. Adânc convins de dreptatea cauzei sale, pledează cu toată autoritatea în numele veşnicei legi a justiţiei contra atâtor violenţe făcute creştinismului şi arată clar, că el crede că face un serviciu ţării sale, denunţând aceste nelegiuiri. În introducerea „Apologiei", el spune:

„Către împăratul Titus - Aelius - Adrian - Antonius - Pius - Cezar August - şi către fiul său, eminentul filozof şi prieten al ştiinţei, fiul lui Lucius Cezar prin natură şi fiul împăratului prin adopţiune, către venerabilul Senat şi către întreg poporul roman. În numele acestor oameni urâţi pe nedrept şi faţă de care s-au făcut atâtea abuzuri, eu, Iustinian, unul dintre ei, vă prezint acest discurs şi petiţie. Tu, care peste tot eşti proclamat cel pios, paznic al dreptăţii, prieten al adevărului, faptele tale vor arăta dacă meriţi aceste titluri. Ţinta mea nu este nici să te măgulesc prin această scrisoare, nici să obţin vreun favor.

Eu simplu vă cer să ne judecaţi după regulile unei amănunţite şi luminate echităţi şi nu după o simplă presupunere, nici în numele unei superstiţii sancţionate de voi, spre a place oamenilor, nici după o pornire negândită, nici după o convingere din calomnii. Aceasta ar însemna să vă judecaţi pe voi înşivă, căci noi nu ne temem de nici un rău care ni s-ar face de cineva, atâta vreme cât nu suntem găsiţi vinovaţi de nici o crimă...”.

Cu o forţă remarcabilă, el se ocupă apoi de acuzaţiile aduse creştinilor, le spulberă una după alta, şi după practica vechilor apologeţi, atacă pe adversar în timp ce se apără pe sine; întorcând împotriva lor sabia pe care le-a smuls-o din mână. Capetele de acuzaţie contra creştinilor erau trei: că sunt atei, că sunt rebeli şi că sunt făcători de rele.

La prima acuzaţie, el face o acceptare că da, sunt atei, căci ei nu cred în zeii păgâni, dar că aceştia nu sunt dumnezei, ci doar diavoli şi că acest ateism glorios pe care ei îl au, este ca al lui Socrate, care la fel a fost jertfit, ca şi ei, pentru cauza marelui adevăr. Face apoi o res­pingere a acestei acuzaţii, arătând că nu sunt atei, ci că ei cred în Dumnezeul adevărului, Tatăl dreptăţii, a înţelepciunii şi a tuturor virtuţilor, Cel Preasfânt. Că Lui I se închină, pe El îl onorează prin cuvânt şi fapte şi că vreau să împărtăşească tuturor adevărul-pe care ei l-au primit.

La cea de a doua, acuzaţia de rebeliune, Iustin nu-i cu nimic mai prejos în apărarea sa. El arată că împărăţia întemeiată de Cristos este o împărăţie pur spirituală şi că progresul ei nu stânjeneşte cu nimic pe cel al im­periului. Enunţă apoi principiile înţelepte ale bisericii primitive, atitudinea lor faţă de stat şi faţă de autorităţi. Pomeneşte cuvintele Domnului Isus în legătură cu birul ce trebuie dat Cezarului. Argumentează, în continuare, că nici o doctrină nu este mai bine adaptată spre menţinerea ordinei şi a bunei rânduieli în stat, decât doctrina creştină. Legile omeneşti sunt lipsite de puterea de constrângere, căci totdeauna oamenii năzuiesc să scape de ele. Dar cum vor scăpa de Dumnezeul care vede toate lucrurile şi ştie nu numai ce facem, ci chiar şi ce gândim? Respinge învinuirea de crime şi că sunt făcă­tori de rele, prezentând un admirabil tablou al vieţii lor curate, precum şi a închinăciunii, a învăţăturilor şi a practicilor lor. De altfel intră în prea multe amănunte ale doctrinei, depăşind cadrul unui tratat de apologie. Dar se vede că el a folosit şi această cale de a răspândi în­văţătura creştină.

În ciuda defectelor, apologia lui a slujit model şi bază de plecare celorlalte apologii creştine, care au urmat de la cea a lui Tertulian până la cea a lui Origen. Nu s-a putut să nu producă o puternică impresie prin francheţa şi curajul vorbirii. Profund convins că lupta dintre Biserică şi imperiu este mai presus de toate o luptă între puterile cerului şi ale iadului, el nu ezită de a spune împăratului, fără ocolişuri, că, în mod inconştient, ei sunt sub influenţa duhurilor rele.

„Noi suntem pe deplin convinşi - spune el - că condu­ita voastră faţă de noi este inspirată de demoni necuraţi, care caută jertfă şi omagiu de la cei ce au lepădat lumina raţiunii. Prinţi virtuoşi şi înţelepţi cum sunteţi voi, n-ar acţiona contra raţiunii. Luaţi seama ca demonii biruiţi de noi, să nu vă ducă pe voi în robie. Ei caută să vă aibă ca sclavi şi slujitori ai lor”.

De altfel, Iustin are curajul să spună autorităţii supreme ce a decretat atâţia ani în şir toate persecuţiile că „după toate acestea, prinţii care se complac într-o părere trândavă despre adevăr, îşi folosesc puterea numai ca hoţii de codru”.

Prima apologie a lui Iustin se susţine de către anu­miţi istorici că ar fi fost scrisă pe la anul 140 d.Cr. şi a fost trimisă împăratului Antoninus Pius. Nu mult după aceasta, în Grecia s-au întâmplat unele nenorociri şi vina de acestea a fost aruncată în capul creştinilor, împăratul auzind de aceste agitaţii şi de un masacru ce se pregătea pentru creştini, a scris magistraţilor unde s-au produs aceste turburări, să nu mai ia nici o măsură nouă contra creştinilor. Se pare că aceste ordine au fost rezultatul primei sale apologii. A doua a fost scrisă prin anul 160 d.Cr. şi adresată împăratului Marcu Aureliu.

Contribuţia lui Iustin la teologia creştină este de o deosebită valoare. El este unul din cei mai vechi scrii­tori creştini, care a fost bine versat în literatura şi filozofia păgână, prin studiile făcute înainte de convertire, şi de la care ne-au rămas unele scrieri. În dialogul cu iudeul Trifon, el discută mesianismul lui Isus, bazat pe o bogăţie de argumente din proorocii .Într-o altă lucrare tratează despre înviere. Mai tratează despre Sfânta Treime, trinitatea în unitate a dumnezeirii. Iustin este cel ce mărturiseşte, fără înconjur, ceea ce noi azi numim perfecţiunea şi suficienţa Scripturilor ca singura regulă de credinţă. El vorbeşte de necesitatea botezului pentru cei convertiţi, arătând că nu se aseamănă întru nimic cu vechile spălări de curăţire ale evreilor, căci toate apele unui fluviu nu ar putea spăla păcatele noastre. Curăţirea este prin Cristos. Dacă te pocăieşti de păcatele tale - spune el lui Trifon - şi-L recunoşti pe Isus ca Cristos şi dacă în păzirea poruncilor Lui, tu atribui că voia Tatălui a fost ca El să sufere aceste lucruri, spre a putea fi tu vindecat prin rănile Lui, vei obţine iertarea păcatelor. Botezul este folositor numai pentru un păcătos pocăit. Iustin nu vorbeşte nimic despre botezul copiilor, ci numai de instruirea lor. Despre Cina Domnu­lui spune că este un act memorial al răscumpărării. Tăgăduieşte existenţa vreunei caste preoţeşti, declarând că fiecare credincios este un preot al lui Isus Cristos. La fel procedează şi cu Sabatul, spunând că el a fost dat lui Israel. Afirmă că creştinii nu păzesc sâmbăta şi nu ţin legea veche. Face precizarea că legea harului, a libertăţii este legea desăvârşita. Arată că ea se deosebeşte de legea veche prin aceea că uneşte în sine viaţa morală cu o mântuire deja săvârşită.

În a doua apologie, Iustin mărturiseşte că presimte apropierea sfârşitului său, că va suferi moartea la instigaţia lui Crescens, un filozof păgân cu care a avut o con­troversă la Roma şi căruia i-a închis gura într-o întrunire publică. Eusebiu spune că acesta, în dorul de răzbunare, l-a denunţat şi a fost aruncat în închisoare cu câţiva tovarăşi de ai lui, căutând astfel să înăbuşe în sânge, vocea ce n-a putut-o înăbuşi cu argumentele sale.

Adus în faţa tribunalului, prefectul cetăţii, Rusticus, un filozof stoic, instructor de a lui Marcu Aureliu, l-a ascultat pe Iustin mărturisind marea filozofie a lui Cristos, în care el spunea: „După o căutare atât de obosi­toare, am găsit pacea şi liniştea”. La cererea magistratului de a defini această filozofie, el a expus, în cuvinte pline de forţă, credinţa lui în Dumnezeul cerului şi al pă­mântului şi în Fiul Său, „Domnul Adevărului"; apoi a adăugat: „Sunt prea mic ca să pot spune ceva mare despre Cristos”. Întrerupându-l, magistratul îl întrebă în bătaie de joc dacă el crede că se va înălţa la ceruri, când i se va tăia capul, îndată Iustin îi răspunse: „Da, ştiu! Şi aceasta depăşeşte orice posibilitate de îndoială. Ştiu că mă voi înălţa”.

Când a fost îndemnat să aducă jertfă şi va fi eliberat, el spuse: „Dorinţa noastră mare este să suferim pentru Cristos, căci aceasta ne dă încredere înaintea înspăimân­tătorului Său scaun de judecată, la bara căruia va avea să stea lumea întreagă”.

Sentinţa de condamnare la moarte a fost dată şi exe­cutată în aceeaşi zi. Pe drept cuvânt el a fost supra­numit Iustin „Martirul". El a fost martirizat în anul 165 d.Cr.

Puţini martiri au slujit adevărul atât de dezinteresaţi şi de curajoşi ca el. Largheţea inimii sale şi râvna aprinsă a minţii sale îşi aveau izvorul în dragoste. Elocvenţa lui curgea din inima lui. Talentele lui nu au fost prea strălucite, dar cunoştinţele câştigate în tinereţe, luminarea minţii prin descoperire divină, experienţele lui au devenit sugestii mult roditoare pentru sine şi a dat Bisericii o moştenire de gândire, care dezvoltată şi pârguită la Alexandria, a format baza marii apologii a creştinis­mului.

„Ferice de morţii care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele îi urmează" (Apocalipsa 14:13).


Martirii din Galia

Valul de persecuţii a atins tot imperiul, dar ele au fost deosebit de crunte în Galia. Mai ales în oraşul Lion, torturile care s-au aplicat creştinilor depăşesc puterea de a le descrie. Toate metodele de schingiuire şi pedepsire au fost adoptate: despuierea de bunuri, exilul, gama durerilor, spânzurătoarea şi arderea pe rug. Chiar şi slugile şi sclavii creştinilor au fost torturaţi ca să-i facă să-şi acuze stăpânii. Iată câţiva din cei martirizaţi:

Blondina a fost o tânără sclavă, slabă ca şi constituţie fizică, dar puternică în credinţă. Denunţată fiind, ea a fost supusă torturilor. Intenţia era s-o facă să se lepede de credinţă. Dar ea a primit atâta putere de sus, că schingiuitorii au obosit ei torturând-o şi se mirau cum ea poate să rabde toate. A fost chinuită de dimineaţa până seara, fără s-o poată face să se lepede de credinţă. La toate insistenţele lor, ea le răspundea: „Sunt creştină şi nouă nu ne puteţi face nici un rău”. Alţii sub presiunea grozavă a asupritorilor şi a oribilelor torturi s-au lepădat şi au acceptat să jertfească idolilor, dar ea a rămas tare. Atunci a fost dusă în arenă, legată de un stâlp, apoi s-a dat drumul fiarelor sălbatice, dar ele nu i-au făcut nici un rău. A fost dusă din nou la închisoare, unde a vestit celorlalţi credincioşi închişi suferinţele ei. Câteva zile ea a fost supusă la tot felul de chinuri. Prăjită pe jumătate au aruncat-o în coarnele unui bour sălbatic. Fiindcă acesta nu a omorât-o, ci doar a străpuns-o cu coarnele, a venit un călău, care cu o lovitură de pumnal, a pus capăt martiriului ei. Ea a murit în timpul domniei lui Marcu Aureliu, în anul 177 d.Cr.

Sanctus, un diacon din Viene, a fost dat maltratării tot cam prin această vreme. Toate suferinţele le-a răbdat cu multă tărie, singurul strigăt ce-l scotea era „Sunt creştin!" Farfurii de aramă, înroşite în foc, i-au fost aplicate pe părţile sensibile ale corpului, contractându-i tendoanele. Fiindcă a rămas neclintit, a fost trimis din nou la închisoare. După câteva zile, a fost adus din închisoare şi supus schingiuirii. Cu trupul tot zdrobit, a fost aruncat iarăşi în temniţă, apoi l-au decapitat.

Vetius Agotus, un tânăr care a pledat pentru cauza creştinilor, întrebat fiind dacă şi el este creştin, a răspuns: „Da!" Numaidecât a fost condamnat şi el la moarte. Mulţi din cei mai slabi au fost întăriţi de curajul acestui tânăr şi au fost gata să-şi mărturisească şi ei credinţa lor şi să împărtăşească şi ei aceeaşi moarte.

Fotinus, un bătrân prezbiter din Lion, care la vârsta de 90 de ani, a fost atât de brutalizat de mulţimea înfuriată, încât după două zile de la aruncarea sa în temniţă, şi-a dat sufletul.

Valerian şi Marcelus, doi tineri care erau rude apropi­ate, au fost întemniţaţi la Lion pentru că erau creştini. Datorită unor împrejurări, au fugit. Au apucat drumuri diferite. Marcelus a convertit pe mulţi în regiunile Besanton şi Chalons. Fiind arestat, a fost dus în faţa lui Priscus, guvernatorul acelor părţi. Magistratul cunoscându-l, a poruncit să fie legat de mai multe ramuri ale unui copac, pentru ca prin zmucituri să fie prefăcut în bucăţi. Nereuşind această invenţie, a fost luat şi dus la Chalons să participe la nişte sacrificii idolatre. Refuzând aceasta, a fost dat torturării. După aceea a fost legat de mijloc şi atârnat sus. În această poziţie a fost ţinut trei zile. Moartea a pus capăt suferinţelor sale.

Valerian a fost prins şi el şi dus înaintea lui Priscus, care îl trimise la scaunul de tortură, apoi l-a decapitat, în acelaşi an cu Marcelus, rudenia sa.

La Lion s-a folosit mult scaunul înroşit. Condamnatul era ţinut pe el până ce i se prăjea toată carnea. Era o tortură teribilă. Alţii au fost cusuţi în plase, ca să nu poată să se apere, apoi au fost aruncaţi în coarnele taurilor sălbatici. Trupurile celor ce mureau în temniţă, mai înainte de vremea execuţiei, erau aruncate la câini. Răutatea paginilor a mers până acolo ca puneau oameni să păzească trupurile până ce erau mâncate, ca nu cumva să vină cineva din prietenii celor morţi să le fure tru­purile.

Felicitata a fost o doamnă de rang înalt şi mare abilitate. Era mamă a şapte copii. Ea a devenit o creştină devotată. Pe cei şapte fii i-a educat cu mare grijă. Cam prin acest timp, imperiul a fost bântuit de cutremure, foamete şi inundaţii. Vina a fost pusă pe creştini, că ei ar fi toată cauza acestor dezastre. Felicitata a fost im­plicată şi ea în acuzaţie. Fiind denunţată, împăratul a dat ordin guvernatorului roman Publius, să ia măsurile cuvenite împotriva ei şi a familiei ei. La interogatorii şi cercetări, Publius a început cu mama, crezând că dacă o va determina pe ea să-şi lase credinţa, exemplul ei va fi urmat de fiii ei. Lovindu-se de fermitatea ei, Publius îşi schimbă metoda şi îi spuse că va nimici întâi familia apoi pe ea. Dar ea i-a spulberat şi această ameninţare. Publius a cerut să fie aduşi înaintea lui fiii ei şi i-a cercetat pe fiecare în parte. Toţi au rămas neclintiţi în credinţa lor. Atunci toată familia a fost condamnată la moarte. Ianuarie a fost biciuit şi strivit sub greutăţi. Filip şi Felix au fost omorâţi zburându-le creierii cu măciuca. Silvanus, cel de-al patrulea, a fost aruncat într-o prăpastie, iar ceilalţi trei mai tineri: Alexandru, Vitalis şi Martialis au fost decapitaţi cu sabia. Mama a fost omorâtă de aceeaşi sabie, care era încă roşie de sângele fiilor ei.

Epipodius şi Alexandru au fost doi creştini renumiţi. Aveau o unitate şi caldă părtăşie frăţească. Primul a fost un tânăr născut la Lion, al doilea a fost născut în Grecia. Ei au fost foarte activi şi buni credincioşi. Când a fost dezlănţuită prigoana la Lion, ei erau în floarea tinereţii. Pentru a se feri de persecuţie, ei au încercat să se ascundă în satul vecin. Aici au fost găzduiţi pentru o vreme de o văduvă creştină. Dar răutatea pri­gonitorilor i-a urmărit şi găsindu-i, au fost aruncaţi în închisoare fără nici o cercetare. După trei zile au fost aduşi în faţa guvernatorului şi anchetaţi înaintea unei mari mulţimi de păgâni. Ei au folosit şi această ocazie spre a-L mărturisi pe Cristos şi divinitatea Lui. Văzând aceasta, guvernatorul se înfurie zicând: „Ce rost au toate persecuţiile, dacă ei totuşi rămân credincioşi şi îndrăznesc să-L mărturisească pe Cristos, iar vechilor zei refuză să le sacrifice?"

Atunci guvernatorul a încercat să-l ispitească pe Epipodius, care era mai tânăr. El pretindea că are milă de starea lui şi că îl sfătuieşte să nu se ruineze prin încăpăţânare. „Zeilor noştri - continuă el - li se închină cea mai mare parte a lumii şi chiar împăraţii. Noi îi adorăm cu serbări, cu praznice şi veselie, în timp ce voi slăviţi pe un răstignit. Noi îi onorăm aruncându-ne în braţele plăcerilor; voi, prin credinţă, sunteţi fără de această desfătare a simţurilor. Religia noastră se bucură de sărbători, a voastră de posturi; a noastră de bucuriile vieţii, a voastră de sărăcăcioasa virtute a castităţii. De aceea, te sfătuiesc, renunţă la o aşa religie aspră şi bucura­te de acele prilejuri pe care lumea le oferă şi pe care tinereţea ta le pretinde”.

La acestea, Epipodius i-a răspuns: „Pretinsa ta milă e adevărată cruzime, iar viaţa plăcută pe care mi-ai descris-o, este urmată de osânda veşnică. Cristos a suferit pentru noi, ca plăcerile noastre să fie nemuritoare. El a pregătit pentru urmaşii Săi o veşnicie de fericiri. Omul este compus din două părţi: trup şi suflet; primul este slab şi pieritor, dar trebuie să slujească celuilalt. Sărbătorile voastre idolatre pot să mulţumească partea muritoare, dar ele rănesc pe cea nemuritoare. Deci, acelea ce distrug cea mai de valoare parte a omului, cu adevărat nu pot fi bucurii. Plăcerile voastre vă duc la moarte veşnică; durerile noastre la fericire veşnică”.

Pentru aceste îndrăzneţe cuvinte, Epipodius a fost bătut aspru şi apoi pus pe scaunul de tortură. Aici a fost chinuit oribil. După ce a suportat totul cu o răbdare minunată, a fost dus şi decapitat.

Alexandru a fost adus înaintea judecătorului după două zile, şi fiindcă n-a vrut cu nici un chip să renunţe la creştinism, a fost aşezat şi el pe scaunul de tortură, ca şi tovarăşul său şi bătut groaznic de trei călăi, care se schimbau cu rândul până ce l-au omorât în bătăi. Toate suferinţele de nedescris le-a înfruntat cu mult curaj.

Apolonius a fost un senator roman ce a devenit creştin. El a suferit mult pentru credinţa sa în timpul domniei lui Comodus, fiul lui Marcu Aureliu, care a urcat la tron în anul 180 d.Cr., când a murit tatăl său. Apolonius a fost un bărbat eminent. El cunoştea bine literatura din vremea sa şi tot aşa de bine cunoştea şi perceptele religiei lui Cristos. El a fost acuzat de unul din sclavii săi, numit Sever. Pe baza edictului împăratu­lui Traian, acuzaţia a fost luată de bună. Această lege prevedea că acuzatul să fie condamnat la moarte, dacă nu-şi schimbă religia. Aceeaşi lege prevedea însă ca şi denunţătorul să fie omorât pentru defăimare. În baza acelei legi ridicole, Apolonius a fost luat la cercetări. Nevrând să-şi schimbe convingerile şi credinţa, din ordi­nul senatului roman la care el a apelat, a fost condamnat să fie decapitat, iar sclavului i-au rupt picioarele şi apoi a fost omorât şi el.

Fructuosus, prezbiter din Taragon, pe coasta de răsărit a Spaniei şi doi diaconi: Augurius şi Eulogius, au fost arşi de vii pentru că au mărturisit că sunt creştini.

Malcus, Alexandru şi Priscus, trei creştini din Pales­tina şi o credincioasă s-au prezentat de bună voie şi au declarat că sunt creştini, fapt pentru care au fost osândiţi să moară sfâşiaţi de tigri.

Trei sute în cuptor

Unul din cele mai înspăimântătoare evenimente descrise în istoria martirilor creştini, atât din punct de vedere al numărului cât şi a felului morţii lor, a avut loc la Utira, una din cele mai mari cetăţi din Africa de Nord. Din ordinul proconsulului, trei sute de creştini au fost aduşi în faţa unui cuptor de ars var. Alături a fost ridicat un altar şi creştinii trebuiau ori să sacrifice zeilor păgâni, ori să îndure înspăimântătoarea moarte prin aruncarea în cuptorul învăpăiat. E minunat de notat faptul că din trei sute de persoane, nici unul n-a fost gata să sacrifice pe altar, spre a-şi salva viaţa, ci toţi au preferat să fie aruncaţi în cuptorul aprins.

Apologetul Lactanţiu, care a trăit în veacul al doilea, spune că suferinţele creştinilor din timpul său nu pot fi descrise. El zice: „De aş avea cel mai puternic glas din lume şi chiar o sută de limbi, n-aş putea spune toate păcatele săvârşite şi înşira toate uneltele de chin, născocite de mintea ageră a autorităţilor şi folosite contra creştinilor”.


Tertulian, apărător neînfricat

Quintus Septimius Florens Tertulianus a fost cel mai mare scriitor creştin din Africa. El s-a născut în anul 160 d.Cr. Era fiul unui centurion păgân. A studiat filo­zofia, literatura, retorica, medicina şi îndeosebi dreptul. El s-a distins ca avocat şi orator în Cartagena, Africa de Nord. După cum mărturiseşte el însuşi, în tinereţe a trăit o viaţă dezordonată.

Curajul dovedit de martirii creştini - spune Eusebiu - a impresionat aşa de mult pe tânărul Tertulian, încât a devenit creştin. În calitatea sa de avocat, a asistat desigur la judecarea creştinilor, şi faptul că în cele mai cumplite chinuri, ei preferau mai degrabă să renunţe la viaţă, decât la învăţătura lor scumpă, l-au zguduit pe Tertulian. Cu toate că şi-a dat seama de cele ce avea să înfrunte, el a părăsit păgânismul prin anul 195 şi a apucat calea crucii.

Prea puţin s-au gândit cei ce mureau pentru Cristos că seninătatea feţei lor şi adânca lor dragoste faţă de Domnul poate ridica din rândul privitorilor pe unul din bărbaţii cei mai de seamă ai Cartagenei, determinându-l să-şi dedice viaţa sa lui Cristos. Dar el a cunoscut această experienţă şi a fost gata s-o spună chiar şi guver­natorilor în nemuritoarele cuvinte: „Ne facem chiar mai numeroşi ori de câte ori suntem seceraţi de voi; sămânţa este chiar sângele creştinilor”.

Nu după multă vreme de la convertirea sa, prin anul 200, este ales prezbiterul bisericii - prezbiter eclesiae - în Cartagena. El cunoştea cele patru evanghelii şi le afirmă în mod accentuat autoritatea lor, spunând că sunt scrise de apostoli şi de tovarăşii lor. El ne informează cum biserica creştină încă de timpuriu a ştiut să facă deosebire între scrierile autentic inspirate şi între cele false. Dă un caz cum un prezbiter, care a scris o lucrare în numele lui Pavel: „Acta Pauli et Teclae", mărturisindu-şi vina, a fost pedepsit de biserică cu înlăturarea sa din slujbă. La fel cunoştea Faptele apostolilor,1 Petru, 1 Ioan, cele 13 epistole ale lui Pavel şi Apocalipsa. Deci, cunoştea 21 din 27 cărţi ale Noului Testament.

El a fost un creştin puritan în convingeri şi în practică. E adevărat că uneori a pus accentul prea mare pe fapte meritorii, pe celibat şi milostenii. De altfel, în biserică deja începuseră unele devieri de la simplitatea Evan­gheliei, în unele locuri începuseră să boteze copiii. El s-a opus acestei abateri şi astfel - spune Neander - biserica din Africa de Nord a susţinut vechea practică.

Alte abateri au fost: ierarhia bisericească, monahis­mul şi rugăciunile pentru morţi. Încă de prin anul 169 d.Cr. a început să se arate dorinţa unora de a domina, ideea de papalitate. Episcopul Victor al Romei a rupt relaţiile frăţeşti cu bisericile din Asia Mică, pentru că acestea au refuzat să sărbătorească Paştele la data fixată de el. Monahismul era în floare şi un spirit lumesc a început să se arate în biserică datorită faptului că unii fiind botezaţi de mici copii, nu aveau naşterea din nou şi trăiau în felul lumesc.

În anul 202, pe când era în vârstă de 45 ani, din cauza firii sale neîngăduitoare, el trece la Montanism, o sectă, care după spusele lui Vedder, nu a fost o sectă nouă, ci din contră era o reacţie a vechii biserici primitive la tendinţa învederată de a se asemăna cu lumea în organizare şi în comportare. Montanus, conducătorul sectei, nu voia să facă reforme noi, ci să readucă viaţa de sfinţenie şi să întărească disciplina bisericească, slă­bită în multe locuri. Această grupare cerea ca membrii bisericii să fie numai cei născuţi din nou, deci o în­toarcere la principiul Noului Testament. Ei se numeau creştini spirituali sau duhovniceşti, în contrast cu ceilalţi pe care îi numeau creştini fireşti. Din cauza că Tertulian a îmbrăţişat ideile montaniste, biserica ortodoxă nu-l numără printre aşa numiţii părinţi bisericeşti, ci doar ca scriitor bisericesc.

El avea un temperament de luptător neînfricat. Prin scrierile sale, el a adus mari servicii cauzei creştinilor. El a luptat pe mai multe fronturi. Pe de o parte, i-a apărat pe creştini prin scrieri către guvernatorii provin­ciilor romane, pe de altă parte, a combătut cu multă râvnă şi pricepere pe păgâni şi pe eretici, atacând fără cruţare orice rău văzut printre creştini. Se cunosc de la el peste 30 de scrieri.

Din punct de vedere al conţinutului, scrierile lui se împart în trei categorii: 1) scrieri cu caracter apologetic şi polemic, care se referă la relaţiile dintre creştini şi păgâni; 2) scrieri de educaţie morală şi religioasă a creştinilor; 3) scrieri cu caracter polemico-dogmatic, îndreptate împotriva diferitelor erezii şi a iudeilor.

Cea mai de seamă scriere din prima categorie şi chiar din toate scrierile lui, o adevărată operă, este Apologeticum, o apărare adresată guvernatorilor provin­ciilor romane. Lucrarea are 50 de capitole şi se poate împărţi în trei diviziuni principale: prefaţă, cuprins şi epilog.

În prefaţă (cap. 1-6), el arată motivele care l-au determinat să scrie această apărare. „Creştinii - zice el - sunt condamnaţi fără nici o cercetare, numai la auzul numelui de „creştin". Adevărul - pe care el personificându-l îl face apărătorul creştinilor - nu are voie să rostească nici un cuvânt de apărare. Aşa stând lucrurile, trebuie cel puţin pe calea scrisului să ajungă adevărul la guvernatorii provinciilor (cap. 1-3), apoi discută natura legilor pe baza cărora sunt condamnaţi creştinii (cap. 4-6).

În partea a doua, Tertulian combate toate acuzaţiile, împărţindu-le în două categorii: crime ascunse sau secrete şi crime pe faţă. În primul rând, creştinii erau învinuiţi de unele crime secrete (cap. 7-9), ce s-ar săvârşi odată cu tainele lor religioase. El arată că romanii cred aşa ceva, pentru că ei înşişi săvârşesc adevărate crime la misterele cultului lor. Apoi creştinii erau acuzaţi de unele crime religioase, de sacrilegii pentru că nu adorau zeii păgâni şi de crime contra împăratului pentru că nu sacrificau împăratului (cap. 10-38). Discutarea acestor crime săvârşite pe faţă constituie miezul apologiei.

De exemplu la învinuirea de ateism, el acceptă învinuirea şi spune că da, creştinii nu cred în zei. Dar arată că zeii nu sunt Dumnezeu. Creştinii îl servesc şi-L adoră pe adevăratul Dumnezeu, dar tocmai ei, păgânii, sunt cei ce îşi blestemă zeii, râd de ei în legende, îi scot la vânzare pe piaţă. Deci, lor li se potriveşte acuza aceasta.

Tertulian, omul cu o logică ascuţită, cu cunoştinţe juridice bogate, cu spirit înalt de dreptate faţă de fraţii săi de credinţă şi cu un adânc devotament faţă de Dum­nezeul său, a luat cauza creştinilor în mâinile sale şi a întocmit pledoaria aceasta.

În cap. 39-45, el se ocupă de mesele comune ale creştinilor, numite agape; arată că nu creştinii sunt de vină pentru calamităţile ce se abat asupra imperiului şi precizează că ei iau parte la tot ce e bun cerut de societate.

În epilog, Tertulian dovedeşte că creştinismul nu este o filozofie, ci este urmarea unei revelaţii divine.

Apologia sa se deosebeşte de toate celelalte apologii prin documentaţia juridică şi politică. El discută acuzele aduse creştinilor de către păgâni şi apoi, printr-o întor­sătură caracteristică spiritului său, răstoarnă aceste acuze peste capetele acuzatorilor, arătând că tocmai ei sunt cei vinovaţi. Iată câteva pasaje din ea de toată frumu­seţea:

„Adevărul nu se roagă de nimic în sprijinul cauzei sale, ca unul care îşi cunoaşte menirea sa în lume. El ştie că îşi duce viaţa pe acest pământ ca un adevărat străin, că este ameninţat să-şi afle la fiecare pas duşmani printre străini şi că familia, locuinţa, speranţa, răsplata şi buna sa cinstire se află numai în cer. Aici pe pământ, nu cere decât un singur lucru: să nu fie condamnat mai înainte să fi fost cunoscut" (Apologeticum 1:3).

El condamnă uşurinţa judecătorilor, care fără să cerceteze cu de-amănuntul, fără să cunoască bine fondul, pronunţă osânde grave împotriva creştinilor. El zice: „Mărturie a necunoaşterii voastre, care în timp ce scuză nedreptatea, o osândeşte de fapt, stă în împrejurarea că toţi care mai înainte ne urau, pentru că nu cunoşteau ce anume este acel lucru pe care îl urau, îndată ce încep a cunoaşte, încetează şi ura lor. Aceştia se fac creştini fără îndoială, în urma celor aflate şi încep a urî ceea ce ei făcuseră mai înainte şi a mărturisi de acum pe faţă tocmai ce urâseră, şi numărul acestora este pe atât de mare, pe cât ne este şi învinuirea" (1:6).

Cât de răspândit ajunsese creştinismul pe vremea lui Tertulian, se constată din cuvintele: „Se strigă împo­triva noastră că cetatea este ca şi stăpânită de noi; că pe ogoare, în fortăreţe, pe insule, pretutindeni predo­mină creştinii; se întristează, ca de o mare nenorocire, că oricare ar fi sexul, vârsta, starea socială sau rangul, trec de partea acestui nume (de creştin). Sau într-un alt pasaj: „Suntem de ieri, şi totuşi am ajuns să umplem pământul şi toate ale voastre, oraşele, insulele, munici­piile, consfătuirile voastre intime, tribunele, adunările poporului, palatul, senatul, forul; numai templele vi le-am lăsat" (1:7; 37:4).

Această răspândire ar fi trebuit să-i facă pe con­ducători să gândească puţin. El zice: „Şi cu toate acestea, nici chiar împrejurarea aceasta nu-i face să-şi îndrepte mintea spre existenţa unui oarecare bun ascuns. Nici gând să fie mai drepţi în bănuiala lor. Nu le place a cerceta mai de aproape. Le place a nu cunoaşte, pe când alţii se bucură că au cunoscut" (1:8).

La fel acceptarea cu bucurie a osândei ar trebui să le dea de gândit. „Cei răi, intenţionat caută să stea în umbră, se feresc de a ieşi la iveală, tremură când sunt învinuiţi, nu mărturisesc cu uşurinţă nici chiar atunci când sunt supuşi torturilor; fără îndoială, se întristează când sunt osândiţi. Dar de ce nu face creştinul la fel? Nimeni nu se ruşinează, nimănui nu-i pare rău, afară numai că n-a fost mai înainte creştin. Este pârât, se făleşte; este acuzat, nu se dă în lături; este cercetat, mărturiseşte de la sine cu voie bună; de este osândit, mulţumeşte. Ce fel de rău este acesta, care nu are nici una din caracteristicile fireşti ale răului: teama, ruşinea, prefăcătoria, căinţa, jeluirea? Ce fel de rău este acesta, când cel învinuit se bucură? Pentru el, învinuirea este ceva de dorit şi osânda este fericire curată. N-ai putea s-o numeşti nebunie, tu care ţi-ai pus în minte să n-o cunoşti?" (1:11-13).

Apoi ironizează anchetele lor şi folosirea torturilor pentru stoarcerea mărturisirilor de la creştini. „Zilnic suntem spionaţi, zilnic suntem trădaţi" (7:4). „Strigă omul în gura mare „Sunt creştin!" Ce este, el spune. Tu voieşti să auzi ce nu este. Voi, care sunteţi puşi să stoarceţi, prin chinuri, adevărul, de la creştini vă străduiţi să stoarceţi minciuna. „Asta sunt ce mă întrebi dacă sunt, zice creştinul. De ce mă chinuieşti în dispreţul legilor? Mărturisesc de bună voie şi totuşi mă chinuieşti; ce-ai face dacă aş tăgădui?" Desigur, altora care ar tăgădui nu le-aţi da aşa uşor crezare; pe noi, dacă ar fi să tăgăduim, ne-aţi crede îndată. Pe creştin îl socotiţi vinovat de toate nelegiuirile... şi pe el îl constrângeţi să tăgăduiască, ca să-l achitaţi de orice pedeapsă, de care n-aţi putea să-l achitaţi, dacă n-ar tăgădui. Aceasta înseamnă ca vă abateţi de la lege. Voiţi să tăgăduiască că este vinovat, ca să-l declaraţi nevinovat, şi aceasta fără voia lui, fără vreo vină despre trecut" (2:13-16).

Despre neparticiparea creştinilor la plăcerile şi la distracţiile lor, Tertulian spune: „Cât despre spectacolele voastre, ne lipsim uşor de ele, la fel cum ne lipsim şi de originile lor, despre care ştim că au fost plănuite din superstiţie, cum nu luăm parte nici chiar la lucrurile din care îşi trag începutul. Nu aveţi nimic de zis cu privire la nebunia din circ, la imoralitatea din teatru, la cruzimile din arene, la deşertăciunea din localurile unde se exersează luptătorii înainte de lupte. Epicurienilor li s-a îngăduit să stabilească chiar o realitate a plăcerii, adică egalitatea sufletelor; în ce vă jignim dacă şi noi ne făurim alte plăceri? Dacă, la urma urmei nu ştim să ne desfătăm, este paguba noastră, dacă cumva este aşa, iar nu a voastră. Dar - ziceţi voi - ne lepădăm de ceea ce vouă vă place. Nici pe voi însă nu vă desfătează plăcerile noastre" (38:4, 5).

Faptul că creştinii erau învinuiţi de toate relele şi calamităţile ce se abăteau asupra imperiului roman, reiese din cuvintele: „Dacă Tibrul se revarsă peste malu­rile sale, dacă Nilul nu adapă ogoarele, dacă norii refuză să plouă, dacă pământul se cutremură, dacă bântuie foametea şi molima, întotdeauna strigătul este: „La lei cu creştinii!"

În ce priveşte statornicia creştinilor, Tertulian are cuvinte de toată frumuseţea. El spune: „Arşi cu vreascuri, legaţi la jumătatea unui stâlp, aceasta este înfăţişarea biruinţei noastre; aceasta este haina împodobită a victoriei noastre; pe un astfel de podium ne sărbătorim noi biruinţa" (50:3).

Iar despre zădărnicia şi rezultatul invers al prigoanei, el spune: „Puteţi să ne chinuiţi, să ne ţintuiţi pe cruce, să ne condamnaţi, să ne striviţi... toate vor fi de prisos. Dimpotrivă, va fi un îndemn în plus pentru credinţa noastră. Ne facem chiar mai numeroşi, ori de câte ori suntem seceraţi de martirajul vostru; sămânţa este chiar sângele creştinilor" (50:12-13).

Apologia lui Tertulian este o lucrare literară excelentă. Antitezele ei sunt măreţe: „Murim, dar învingem”. „Voi ne osândiţi, Dumnezeu ne dă mântuire”.

Alte lucrări ale lui Tertulian sunt: „De testimonio animae" sau „Despre mărturia sufletului”, „De oratione" (Despre rugăciune), carte care explică rugăciunea „Tatăl nostru”. „De paenitentia" (Despre pocăinţă) are 12 capitole, în prima parte, el tratează pocăinţa dinainte de botez (cap. 1-6) iar în a doua parte, pocăinţa după botez (cap. 7-12). „Ad martires" este o lucrare în 5 capi­tole, prin care mângâie pe cei ce erau aruncaţi în în­chisori şi ameninţaţi cu moartea. De altfel, zice el, lumea aceasta e o închisoare pentru suflet şi numai atunci se eliberează, când părăseşte corpul. Faptul că sunt ameninţaţi cu moartea nu trebuie să-i înspăimânte, ci din contră să-i bucure, căci ajung mai repede în faţa Adevă­rului etern, care este Dumnezeu. În „De fuga in persecutione", el combate părerea unora că ar fi îngăduit ca cineva să scape de persecuţii prin fugă. Lucrarea cuprinde 14 capitole. În scrierea sa, „De spectaculis", el combate spectacolele şi îndemnă pe creştini să se ferească de teatre şi circuri. „De idolatria" este o scriere în care arată că slujirea la idoli este cauza tuturor viciilor. Mai are scrieri referitoare la botez, superstiţii, trup şi suflet, înviere, monogamie şi scrieri de combatere.

Talentul lui de scriitor, pus în slujba lui Dumnezeu, a adus multe binecuvântări creştinilor. Data morţii nu se cunoaşte în mod precis. Se ştie că a trăit până la adânci bătrâneţe. Unii presupun că a murit în anul 250 d.Cr.

<<< Cuprins

Persoane interesate