Graiul martirilor creştini din primele secole > Martirii celui de-al şaptelea val

<<< Cuprins


Martirii celui de-al şaptelea val
Anul 249 d.Cr.

În timpul domniei lui Decius, o persecuţie înspăimân­tătoare a fost pornită împotriva creştinilor. Ea a fost generală, întrucât creştinii s-au înmulţit nespus, iar templele păgâne au rămas goale. Decius a dat un edict care ordona dezlănţuirea prigoanei contra creştinilor din întreg imperiul roman.

„Împăratul - se spune în „Viaţa lui Grigore Tauma­turgul" de Grigore de Nisa - a poruncit guvernatorilor din diferitele provincii, sub ameninţarea de pedepse îngrozitoare în caz de neascultare, să supună pe creştini la toate torturile, cu scopul de a-i aduce înapoi la închi­năciunea naţională a demonilor”. Oamenii cărora le-a fost trimis acest decret, nu au fost din aceia care să se dea la o parte, ci cu o râvnă deosebită în cruzimi, au căutat să-l împlinească. Astfel, Biserica s-a pomenit în faţa unei prigoane fără pereche în istoria ei. „Au venit tim­purile - spune Origen - despre care vorbea Domnul când zicea că şi cei aleşi cu greu vor putea scăpa”. Şi el n-a greşit, căci nu peste mult, unii s-au şi lepădat de credinţă.

Decretul a fost promulgat imediat şi afişat în toate locurile publice. Era fixată o zi după care, toţi cei ce n-au sacrificat zeilor, aveau să fie supuşi torturii. Panica a început să facă ravagii. Mulţi, îngroziţi, au făcut pasul apostaziei. Cei mai mulţi care s-au lepădat de credinţă aparţineau claselor înalte a societăţii romane. „Oamenii şi-au adus aminte atunci - spune Dionisos de Alexandria - de ceea ce a zis Mântuitorul despre greutatea omului bogat de a intra în Împărăţia cerurilor”.

Uneori apostazia era publică şi trebuia în faţa mulţi­mii să sacrifice zeilor. Altora nu le cerea lucrul acesta, de cât doar mergeau şi cereau să fie înscrişi în lista celor ce revin la păgânism şi fără să sacrifice, primeau din partea magistraţilor un certificat de idolatrie.

Dacă edictul lui Decius ar fi avut de-a face numai cu astfel de oameni, el şi-ar fi atins ţinta şi creştinismul ar fi fost stârpit din imperiu. Dar vechiul eroism s-a trezit din nou şi s-a manifestat ca în cele mai glorioase zile ale primelor două veacuri.

Unii creştini au fost gata, ca Ciprian şi Dionisos de Alexandria, să părăsească toate pentru Isus Cristos şi să se condamne singuri la exil, retrăgându-se în pustiuri sau în peşteri. Alţii, în mare număr, au fost aruncaţi în închisori întunecoase, unde au îndurat toate caznele. Magistraţii, dornici de a împlini în totul porunca împăratului, au încercat sute de torturi spre a înfrânge statornicia creştinilor, dar a fost în zadar.

„Voi aţi rămas statornici - scria Ciprian către cei ce se aflau în închisorile Cartagenei - până la capăt, sub cele mai îngrozitoare încercări. Nu aţi fost doborâţi sub nici o tortură, ci torturile au fost doborâte sub statornicia voastră”.

Într-adevăr, suferinţele din vremea aceasta au fost înspăimântătoare. Nimeni nu a venit în ajutorul celor ce sufereau, decât moartea. Toate metodele s-au folosit numai ca să-i doboare pe creştini. Uneori încercarea se făcea pe calea plăcerilor şi a poftelor spre a-i seduce. Jerome ne relatează că un tânăr a fost închis cu o femeie desfrânată, care a căutat în toate felurile să-i aţâţe patimile. El a rezistat, a fost biruitor şi împotriva plăce­rilor, cum se dovedise mai înainte biruitor împotriva suferinţelor grele pe care le îndurase.

Persecuţia s-a lăţit peste tot imperiu, atât în Răsărit, cât şi în Apus. La Roma, printre primele victime a fost episcopul Fabianus. El a fost bine cunoscut în Roma. Împăratul Filip, dinaintea lui Decius, îl făcuse pe el vistiernic al casei împăratului. Când a ajuns Decius pe tron, negăsind în vistierie atât la cât se aştepta în lăcomia lui, l-a înlocuit şi fiind creştin, l-a aruncat în închisoare. Ceva mai târziu, din ordinul împăratului, a fost martirizat prin decapitare.

Abdon şi Semen, doi persieni, erau socotiţi ca străini, dar aflându-se că sunt creştini, au fost daţi morţii.

Iulian, un bărbat din Cilicia, după cum ne informează Hrisostom, a fost arestat pe motivul că era creştin. În închisoare a fost torturat în repetate rânduri, dar el a rămas statornic în credinţa sa. Atunci a fost condamnat. Mai de multe ori a fost scos din temniţă şi dus pentru exe­cuţie, ca apoi să-l trimită iarăşi înapoi să sufere alte cruzimi. În cele din urmă, l-au forţat să meargă timp de douăsprezece luni, din oraş în oraş, spre a fi expus batjocurilor populaţiei. Când toate cele întreprinse spre a-l face să-şi renege credinţa s-au dovedit fără efect, a fost adus în faţa judecătorului şi biciuit în mod groaznic. Apoi l-au băgat într-un sac de piele, împreună cu o seamă de şerpi şi scorpioni, l-au legat şi l-au aruncat în mare.

Petru, un tânăr ce a dat dovadă de calităţi superioare, a fost prins şi dus înaintea lui Optimus, proconsul din Asia. Acesta îi porunci să jertfească zeiţei Venus, dar el răspunse cu mult curaj: „Mă mir că dvs. sacrificaţi unei femei infame, despre a cărei crime vorbesc chiar istoricii voştri şi a cărei viaţa a fost plină de aşa fapte, încât legile voastre ar condamna-o. Nu! Eu îi ofer numai adevăratului Dumnezeu jertfa rugăciunilor şi a laudelor mele”. El a fost dat morţii. Optimus a poruncit să fie legat de o roată, care să fie rostogolită peste pietre, astfel ca să i se frângă toate oasele. Suferinţele acestea se pare că i-au dat un nou curaj. El a zâmbit schingiutorilor şi prin seninătatea feţei sale se părea mai de grabă că îi aplaudă, decât că îi dojeneşte. Atunci proconsulul a poruncit să-i taie capul.

Nicomachus, alt creştin, poruncindu-i-se să jertfească idolului, păgân, a răspuns: „Nu voi acorda diavolului respectul pe care îl datorez numai lui Dumnezeu”. Răspunsul acesta l-a înfuriat aşa de tare pe Optimus că a poruncit numaidecât a-l pună pe scaunul de tor­tură. La început a suportat cu răbdare durerile, dar după un timp n-a mai putut rezista şi a cerut să-l lase că îşi tăgăduieşte credinţa. Ei l-au scos din scau­nul de tortură, dar el se prăbuşi cuprins de groază şi muri.

Andrei şi Pavel, doi tovarăşi ai lui Nicomachus, s-au denunţat singuri ca creştini şi au fost condamnaţi la moarte. Ei au fost predaţi gloatelor să-i omoare prin împroşcarea cu pietre. Ei au suferit martirajul chemând Numele Domnului.

Alexandru şi Epimacus, doi creştini din Alexandria, au fost arestaţi pe baza acuzaţiei că sunt creştini. Fiindcă au mărturisit că sunt creştini, au fost bătuţi cu doage pe care erau prinse potcoave. După ce au fost tot zdro­biţi, au fost legaţi la rug şi arşi. Eusebiu ne spune că patru femei au fost martirizate în aceeaşi zi şi în acelaşi loc, dar nu în acelaşi fel, ci prin decapitare.

Lucian şi Marcian, doi vrăjitori, au devenit urmaşi ai lui Cristos, pocăindu-se de viaţa lor de altădată. Pentru o vreme, ei au trăit ca şi călugări într-o peşteră, hrănindu-se doar cu pâine şi apă. Acolo şi-au dat seama că trăind aşa, ei numai pierd vremea. Atunci au părăsit peştera şi au început să lucreze pentru convertirea altora la creştinism. Cum perseciţia era în toi, ei au fost arestaţi şi duşi înaintea lui Sabinus, guvernatorul Bitiniei din Asia Mică. Întrebaţi fiind că cine i-a autorizat să predice, Lucian a răspuns: „Legea dragostei şi a umanismului obligă pe toţi oamenii să caute să-şi convertească aproapele la ceva mai bun, să facă tot ce le stă în putinţă spre a-i salva din ghearele diavolului”.

Marcian a spus că schimbarea inimii lor a fost făcută de acelaşi har care a fost dat apostolului Pavel ca dintr-un prigonitor al Bisericii să devină un vestitor al Evan­gheliei. După ce judecătorul s-a convins că nu-i poate îndupleca să renunţe la credinţa lor, i-a condamnat să fie legaţi la stâlp şi arşi de vii. Sentinţa a fost executată imediat.

Trifu şi Respicius au fost doi bărbaţi de seamă în societate şi credincioşi urmaşi ai lui Cristos. Ei au fost arestaţi şi întemniţaţi la Nice. Numaidecât au fost puşi pe scaunul de tortură, pe care l-au suportat cu o admira­bilă răbdare timp de trei ceasuri. Tot timpul, ei au lăudat şi slăvit pe Dumnezeul cel Atotputernic. După aceea au fost expuşi goi în frig până ce au amorţit. În cele din urmă, i-au dus iarăşi în celulă pentru o vreme. Nu i-au executat, dar i-au torturat în mod barbar. Le-au străpuns picioarele cu piroane, i-au tras târâş pe străzi, i-au biciuit, i-au pârjolit cu torţe, apoi i-au decapitat.

Agata a fost o tânără siciliana foarte frumoasă şi atractivă. Într-adevăr frumuseţea ei a fost aşa de mare încât chiar Quintain, guvernatorul insulei, s-a îndrăgostit de ea. Deoarece guvernatorul, vestit în stricăciune, voia s-o ducă la palatul lui, tânăra Agata s-a gândit că e mai bine să părăsească oraşul. Oamenii guvernatorului au descoperit unde s-a retras şi au adus-o la Catana. Aflându-se în puterea vrăjmaşului ei, căci ea era creştină, s-a încre­dinţat ocrotirii Celui Preaînalt şi se ruga pentru moarte. Fiindcă ea a continuat să-i refuze toate cererile de a se căsători cu el, dragostea lui s-a preschimbat în ură; iar când ea a mărturisit că e creştină, el a găsit motivul să se răzbune.

Quintain a poruncit ca Agata să fie crud biciuită. Cu o răbdare uimitoare, ea a suferit biciuirea. Aceasta l-a înfuriat şi mai tare pe guvernator, care a poruncit să fie aruncată într-un foc mare spre a fi arsă.

Astfel Agata a preferat mai degrabă curăţia şi moartea decât luxul palatului şi păcătoşenia.

Ciril din Creta a fost martirizat tot pe această vreme. El a fost arestat din ordinul lui Lucius, guvernatorul insulei. Ciril era un bătrân venerabil în vârstă de optzeci şi patru de ani. Guvernatorul l-a sfătuit că este bine să asculte de porunca împăratului şi să aducă jertfe, spre a scăpa de foc.

Bătrânul episcop a răspuns că nu poate consimţi la aşa ceva. El, care toată viaţa a învăţat pe alţii să-şi mântuiască sufletul, cum ar putea acum să dea cu piciorul în mântuirea sa? Guvernatorul văzând că încercările îi sunt zadarnice, a rostit următoarea sentinţa: „Eu poruncesc ca Ciril, care şi-a pierdut minţile şi e declarat vrăjmaş al zeilor noştri, să fie ars de viu”.

Cu multă demnitate, bătrânul a păşit la locul martiriu­lui, unde a fost mistuit de flăcările dogoritoare ale focului.

În insula Creta, persecuţia aceasta a făcut mulţi martiri. Guvernatorul a fost foarte activ în a împlini decretul imperial şi sângele multor creştini a fost vărsat, ca dovadă a credincioşiei lor faţă de Cristos Domnul.

Iată numele câtorva dintre credincioşii mai de seamă ce şi-au dat viaţa în perioada aceasta: Teodulus, Saturnius şi Europus din Gortina, iar Eunicianus, Zeticus, Cleomenes, Agatopas, Bastides şi Eurastus au fost aduşi din diferite părţi ale insulei sub acuzaţia că sunt creştini.

În ziua procesului, li s-a poruncit tuturor să sacrifice lui Jupiter. Din cauza că au refuzat, au fost toţi ame­ninţaţi cu cele mai severe torturi. Ei au răspuns că a suferi pentru Fiinţa Supremă, pentru ei constituie cea mai sublimă plăcere. Când a văzut că ameninţările nu-şi au efectul, magistratul a încercat să le câştige respectul pentru zei, înşirând meritele lor şi vorbind despre unele virtuţi imaginare. Aceasta a dat prilej acuzaţilor de a arăta absurditatea unor aşa poveşti şi nebunia de a te închina unor statui lipsite de viaţă.

Auzind că idolii săi favoriţi sunt ridiculizaţi, judecă­torul s-a înfuriat şi a poruncit ca toţi să fie puşi pe scaunul de tortură. Durerile le-au pricinuit o stare de nepricepută fericire. La sfârşit, toţi au suferit martirajul tăindu-li-se capul.

Babylas a fost un creştin din Antiohia cu o excelentă educaţie. În anul 237, după moartea lui Zebinus, a ajuns el în fruntea bisericii din Antiohia. Deşi a fost o vreme foarte critică, el a lucrat cu mult zel şi răbdare.

Se spune că Decius, împăratul Romei, făcând o vizită la Antiohia, a vrut să meargă şi la biserica creştină, însă Babylas s-a opus să-l lase să intre în biserică. Reţinându-şi furia, împăratul a plecat, dar curând a trimis după Babylas. Când a venit, l-a mustrat aspru pentru obrăznicia sa şi i-a poruncit să jertfească idolilor păgâni.

Cum Babylas a refuzat categoric aşa ceva, împăratul a poruncit să fie încătuşat cu lanţuri grele, să fie supus torturilor şi la urmă să fie decapitat. Odată cu el au fost condamnaţi şi alţi şase tineri, care urmau la catecheza înainte de botez. După ce a asistat la deca­pitarea celor şase tineri, Babylas îşi plecă singur capul pe butuc înaintea călăului, zicând: „Aici sunt, o, Dumne­zeule, eu şi copiii pe care mi i-ai dat”. La dorinţa sa, lanţurile cu care a fost încătuşat, au fost puse cu el în groapă spre a arăta că ceea ce lumea dispreţuieşte, este gloria creştinismului - zice Cristostom.

Alexandru, episcopul bisericii din Ierusalim, a fost arestat şi aruncat în închisoare, unde a şi murit, pro­babil în urma schingiuirilor la care a fost supus.

Cu nimic nu au fost mai uşoare persecuţiile la Efes. Împăratul Decius a ridicat un templu păgân la Efes şi a poruncit ca toţi cetăţenii să sacrifice acelui idol. Primii care au refuzat să asculte de acest ordin au fost şapte ostaşi din armata sa. Numele lor au fost: Maximianus, Martianus, Ioanes, Malcus, Dionisius, Constantinus şi Seraion. Împăratul dorind să încerce stă­ruinţa lor, le-a dat timp de gândit până se va întoarce dintr-o călătorie. Profitând de absenţa lui, ei au fugit şi s-au ascuns într-o peşteră. La reîntoarcerea lui Decius, i s-a spus lucrul acesta. Drept răzbunare, el a poruncit să fie zidită intrarea peşterii, iar cei şapte au murit din cauza foamei. Istoria aceasta poartă trăsătura terorii dezlănţuită împotriva creştinilor, care i-a determinat să-şi caute refugiu în crăpăturile pământului.

Teodora a fost o tânără credincioasă din Antiohia. Din cauza că n-a vrut să sacrifice zeilor, a fost con­damnată la închisoare. Didimus, un creştin de seamă, logodnicul ei, s-a deghizat în haine de ostaş roman, s-a dus la celula ei şi a convins-o să plece în hainele lui militare ca să scape, iar el să rămână la închisoare în locul ei. După un timp s-a aflat că nu e Teodora în celulă, ci un bărbat. Atunci l-au luat şi l-au dus înaintea guvernatorului. Didismus a mărturisit adevărul, iar pentru fapta sa, guvernatorul l-a condamnat la moarte. Când a auzit Teodora de aceasta, a alergat la guvernator, s-a aruncat la picioarele lui şi i-a cerut să-l libereze pe Didimus şi toată vina să cadă asupra ei. Tiranul însă a condamnat-o şi pe ea la moarte şi au fost executaţi prin decapitare, apoi trupurile le-au fost arse.

Tot la Antiohia, alte patruzeci de fete, din cauza că erau creştine, au fost ridicate din casele părinţilor lor, aruncate în închisoare, biciuite, torturate ca să se lepede de credinţă. Oricât de grele au fost suferinţele, ele au rămas statornice, n-au fost gata să se despartă de Isus, Mântuitorul lor. Fiindcă n-au putut fi înfrânte în devotamentul lor, cele patruzeci de fete fecioare au fost condamnate la moarte prin ardere de vii. Ele au fost patruzeci de torţe ce au ars în dragostea lor pentru Cristos Domnul.

La Smirna, martirajul lui Pionius şi a câtorva cu el, confirmă aceeaşi luptă aprigă purtată împotriva creştini­lor ce căutau să trăiască în toată curăţia. Pionius a fost surprins tocmai când făcea frângerea pâinii în amintirea morţii Domnului. Mulţimea înfuriată care căuta pe creştini, a tăbărât asupra lor şi i-au târât în piaţa publică. Pionius a fost un om bine educat. În cuvântarea sa de apărare le-a amintit de cuvintele lui Homer să nu-şi bată joc de cei ce mor, iar evreilor le-a pomenit porunca lui Moise că trebuie să-şi ajute chiar duşmanul, când măgarul acestuia a căzut sub povară. I-a înştiinţat de judecăţile lui Dumnezeu, a căror umbră în nimicirea Sodomei el a văzut-o când a vizitat Marea Moartă. Apoi a încheiat cu cuvintele celor trei din Babilon: „Noi nu ne închinăm dumnezeilor voştri şi nu adorăm statuia de aur pe care voi aţi ridicat-o”.

Când cineva l-a întrebat dacă nu i-a plăcut, dacă nu i-a fost dulce viaţa - o întrebare atât de naturală sub cerul senin al Asiei Mici - el a răspuns că i-ar place să respire aerul şi să vadă lumina ţării de care este alipită inima lui.

Funcţionarul care le-a făcut arestarea a cerut să se înduplece şi să meargă cu ei la templul păgân, dar Pionius a spus că idolii n-ar avea nici un câştig din aceasta. Dându-şi seama că nu pot fi înduplecaţi să renunţe la credinţa lor, cineva a strigat că trebuie să fie arşi de vii. La aceasta ameninţare, Pionius a dat replica: „Este mai bine să arzi înainte de moarte decât după moarte", făcând aluzie la focul iadului.

Sabina, o tânără credincioasă ce era şi ea arestată, a zâmbit. Aceasta l-a întărâtat pe anchetator şi i-a dat morţii.

Martirul nemartirizat

Unul, care a avut mult de suferit în această vreme, a fost Origen. El a fost trecut prin toată gama suferinţelor martirilor, dar nu a fost martirizat, adică nu l-au omorât. El a fost unul din cei mai iluştri bărbaţi ai bisericii creştine.

Origen s-a născut în anul 185 d.Cr. din părinţi creştini. Încă din anii copilăriei, tatăl său Leonida a căutat să-l instruiască în cuvântul Sfintelor Scripturi, l-a deprins cu gustul studiului, a cercetării. El era dotat cu o predilecţie spre aprofundarea lucrurilor. Chiar pe atunci, de multe ori punea tatălui său întrebări care depăşeau cu mult vârsta lui şi cărora nici tatăl său nu putea să răspundă. H. Kraft în cartea sa „Early Christian Thinkers" zice despre el: „O însemnată erudiţie şi o capacitate de muncă de necrezut erau combinate în el, în slujba unui intelect atotcuprinzător. Gândirea sa şi-a pus amprenta nu numai pe gândirea vremii sale şi a generaţiei imediat următoare, ci chiar şi asupra celor de mai târziu, care doreau să-l uite”.

Tatăl său Leonida a suferit moartea de martir în anul 202, pe vremea persecuţiei de sub Septimiu Sever. Deşi Origen era doar de 17 ani, persecuţia nu l-a în­spăimântat, ci mai degrabă s-ar putea spune că a aprins în el dorul după martiraj. Iată ce zice istoricul bisericesc Esebiu: „Când Sever a pus în mişcare persecuţia biseri­cilor, peste tot s-au săvârşit martiraje însemnate a celor mai de valoare bărbaţi ai credinţei. Cei mai numeroşi au fost în Alexandria... Printre martiri a fost şi Leonida, tatăl lui Origen”.

„Focul persecuţiei a ars cu furie şi mulţi au obţinut coroana de martir. Origen era pe atunci doar un copi­landru. Dar el a fost cuprins de o aşa dragoste pentru martiraj încât în mod deliberat voia să alerge spre pericol, să se arunce în luptă. Încercările sale erau cât pe aici să reuşească şi viaţa-i să ajungă la sfârşit, dacă nu ar fi intervenit Providenţa cerească să-l împiedice de la aceasta, spre avantajul multora, prin opunerea mamei sale. Întâi, ea l-a implorat prin cuvinte şi i-a cerut să aibă consideraţie faţă de dragostea ei de mamă. Dar tocmai pe atunci, el a aflat că tatăl său a fost ridicat şi dus de-a dreptul la închisoare. Ea şi-a dat seama că dorinţa lui pentru martiraj a devenit chiar mai puternică, că acum era predat în întregime acestei dorinţe. Aşa că ea a trebuit să-i ia hainele şi să i le ascundă şi prin mijlocul acesta l-a constrâns să rămână acasă... Cum nu putea face nimic altceva, el a scris tatălui său o scrisoare, îndemnându-l să rămână tare în faţa martirajului; în scri­soare sunt cuvintele: „Ia seama, nu cumva din cauza noastră să îţi schimbi hotărârea ta”.

După ce Leonida a fost martirizat, tot ce au avut a fost confiscat de stat. El cu mamă-sa şi cu alţi şase frăţiori mai mici au rămas săraci, urmând ca din greu să-şi câştige pâinea cea de toate zilele.

La Alexandria, un creştin învăţat numit Plutarh a deschis o şcoală catihetică, unde instruia pe alţii în cunoaşterea Scripturilor şi trăirea vieţii sfinte. Nu după mult timp a fost martirizat, iar cu grija şcolii a rămas fratele său Haraclas, dar fiind martirizat Demetrius, acesta a fost chemat să devină păstorul bisericii. Atunci şcoala a fost încredinţată lui Origen, care avea doar 18 ani. Fiind foarte talentat, Origen şi-a câştigat foarte mulţi elevi. Faima şcolii din Alexandria a ajuns până departe. Pe vremea împăratului Antonin, Mamea, mama împăratului, fiind la Alexandria, a trimis după el o escortă să-l aducă să stea de vorbă cu el despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu.

Dar faima aceasta şi numărul mare de discipoli a atras asupra sa ura păgânilor. Ostilitatea faţă de el a mers până acolo că au format o conspiraţie, postând soldaţi în jurul casei sale. Găsindu-se într-o aşa situaţie, el a fost nevoit să se mute cu şcoala de la casă la casă.

Pe de altă parte, faptul că vizita pe creştinii ce se aflau în închisori, că lua parte la judecarea lor, că le dădea un ultim sărut şi încuraja pe cei ce mergeau spre locul martirajului, a înfuriat mulţimile, care în mai multe rânduri, au luat pietre să-l omoară. Adeseori a fost în faţa morţii, dar Dumnezeu, în Providenţa Sa, în chip minunat i-a ocrotit viaţa. În cele din urmă a fost forţat să părăsească Alexandria, mutându-se la Cezareea în Palestina.

Deşi a fost o persoană foarte distinsă, în cunoştinţe fără pereche, totuşi a fost de o smerenie rară. Nu punea de loc preţ pe cele din afară, pe îmbrăcăminte, şi pe străzile Alexandriei, care era un oraş foarte vestit pe vremea aceea, el umbla desculţ. Lucra foarte mult. Dormea doar 3-4 ceasuri pe noapte. Nu folosea patul, ci dormea pe pământul tare. Obişnuia foarte des să postească. Nu s-a căsătorit, ci şi-a dedicat viaţa în totul şcolii şi scrisului.

Convertind pe un bogătaş numit Ambrosie, ce fusese un aderent al învăţăturilor lui Valentin, munca lui Origen a ajuns mult uşurată. Ambrosie din banii lui a plătit şapte scribi în slujba lui Origen şi câţiva copişti. Aşa că Origen de acum nu mai scria, ci doar dicta şi ceilalţi scriau. După unii, în timpul vieţii sale ar fi scris vreo şase mii de volume. Cea mai de seamă lucrare a sa a fost „Hexapla", Biblia în şase versiuni paralele. Alta a fost „De Principiis", scrisă înainte de anul 231, care e o prezentare sistematică a credinţei creştine. „Cuvânt adevărat" e o lucrare în opt volume contra lui Celsus, un scriitor păgân. Ea a constituit cea mai ascuţită şi convingătoare apărare a credinţei creştine. „Tratatul despre rugăciune" se ocupă de relaţia dintre capacitatea omului de a cunoaşte şi harul lui Dumnezeu, „Îndemn spre martiraj" e o carte scrisă după anul 235, când împăratul Maximin Tracul a dezlănţuit prigoana împotriva creştinilor, îndeosebi a conducătorilor creştini. Cartea e dedicată prezbiterului Protoctetus şi diaconului Ambrosie, încurajându-i să stea tari, să nu facă nici un compromis. În mod real, cartea e îndreptată către toţi creştinii îndemnându-i să nu se sperie de suferinţele trecătoare, ci să aibă viziunea lucrurilor ce pot fi zărite doar de ochii iluminaţi de dumnezeieştile cuvinte ale Domnului.

Apoi a lucrat o seamă de comentarii exegetice, un fel de explicare a Scripturilor. Interpretările sale sunt alegorice, dar pline de miez spiritual. Numai asupra lui Isaia a scris 30 de cărţi; asupra lui Ezechiel 25 cărţi; asupra Evangheliei după Ioan 22 cărţi. Din nefericire, nu toate au ajuns până la noi, căci s-au pierdut în scurgerea vremii.

La vârsta de 64 ani, în prigoana de sub Decius, Origen a fost arestat şi aruncat într-o celulă mucegăită şi murdară, pus în lanţuri şi cu picioarele în butuci. Fiind o persoană atât de marcantă, duşmanii şi-au concentrat toate eforturile să-l determine să se lepede de credinţă. Aceasta ar fi avut o puternică influenţă supra altora. De aceea, magistratul a primit sarcina să nu-l omoare dintr-odată, ci să-l chinuiască până îl doboară din cre­dinţă. Astfel, Origen, care din tinereţe dorea martirajul, a fost supus tuturor caznelor, dar nu a fost executat. Cine ar putea şti ce dureri a avut când i s-a pus un guler de fier la gât sau când zile întregi a fost întins pentru desfacerea încheieturilor pe scaunul de tortură? El a fost supus celor mai umilitoare şi crude torturi. I s-a aplicat chiar şi foc pe coaste. În groaznicele suferinţe prin care l-au trecut, Origen a rămas statornic, neclintit în credinţa sa. În timpul acesta, împăratul prigonitor Decius, împreună cu copiii săi, a fost asasinat, iar Gaius care l-a succedat la domnie, l-a eliberat pe Origen din închisoare. Se spune că s-a retras la Tir şi a murit acolo în al şaptezecilea an al vieţii sale. Nu se ştie dacă moartea sa a fost cauzată de suferinţele din timpul torturării sau de altă boală. Oricum, moartea a pus capăt unui lung martiraj.

Origen a fost unul din cei mai prolifici scriitori creştini şi unul din cei mai sârguincioşi cercetători în apro­fundarea sensului Cuvântului Sfânt. În perioada de strălucire a faimei sale, el a fost smerit, iar în perioada de întuneric al suferinţelor, el a strălucit în credincioşie faţă de Domnul său.

Valul de prigoană de sub Decius a fost grozav. Pe un număr restrâns de creştini i-a înfrânt, i-a făcut apostaţi, iar pe alţii nenumăraţi i-a făcut mai mult ca biruitori prin Acela care i-a iubit. Prigoana a fost scurtă, a durat doar doi ani de zile.

„Ei l-au biruit pe vrăjmaşul prin sângele Mielului şi prin Cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte”.

<<< Cuprins

Persoane interesate