Graiul martirilor creştini din primele secole > Martirii celui de-al cincilea val

<<< Cuprins

Martirii celui de-al cincilea val
Anul 200 d.Cr.

Împăratul Comodus a fost succedat de Pertinax şi acesta de Iulian. Fiecare a domnit o perioadă scurtă. După moartea celui din urmă, Sever a devenit împărat.

La puţin timp după urcarea pe tron, Sever s-a îmbol­năvit rău şi era să moară, dacă n-ar fi intervenit un medic creştin foarte dibaci. Datorită acestui fapt, el a ajuns să favorizeze pe creştini în general şi chiar să permită ca fiul său, Caracula, să fie îngrijit de o doică creştină. Astfel, creştinii au avut o perioadă de linişte, când s-au putut închina lui Dumnezeu fără teama de persecuţie.

După o vreme, ura împotriva creştinilor s-a reaprins. Vechile legi au fost puse din nou în vigoare. Temniţa, focul, sabia şi fiarele sălbatice au început iarăşi să facă prăpăd între creştini. Ba chiar şi trupurile moarte ale creştinilor erau dezgropate şi supuse insultelor şi batjo­curii. În ciuda persecuţiei duşmanilor, creştinii s-au înmulţit nespus de mult. Tertulian, care a trăit şi în această perioadă, a scris guvernatorului din Cartagena: „Dacă voieşti ca şi mai departe să continui cu persecuţiile contra creştinilor din Africa, te întreb ce ai de gând să faci cu miile de creştini de toate vârstele şi din toate clasele sociale, care se vor prezenta de bună voie înaintea ta şi se vor declara creştini? Vei avea destule ruguri şi săbii să stingi viaţa acestora? Numai din Cartagena va trebui să duci la eşafod o zecime din locuitori. Apoi, printre victime, vei afla rudele şi prietenii tăi cei mai intimi, persoane distinse ale oraşului, bărbaţi şi femei din familii nobile. Dacă nu ţi-e milă de noi, fie-ţi milă de Cartagena şi de provincia cu a cărei guvernare eşti încredinţat”.

Valul de persecuţie a cuprins tot imperiul. Iată câţiva din martirii mai de seamă din această perioadă:

Leonida a fost tatăl vestitului scriitor bisericesc Origen. Pentru că a mărturisit că este creştin a fost prins, torturat şi condamnat la moarte. Înainte de execuţie, Leonida a primit din partea lui Origen, care pe atunci era băieţandru, o scrisoare cu remarcabilele cuvinte: „Nu cumva, dragă tată, grija pentru noi să te facă să-ţi schimbi hotărârea”. La câtva timp Leonida a fost deca­pitat. Mulţi din prietenii lui Origen au suferit martirajul în această vreme. Printre ei au fost doi fraţi numiţi Plutarh şi Serenus şi alţi doi, Heron şi Heraclide, care au fost decapitaţi. O credincioasă numită Rais a primit să i se toarne păcură fierbinte pe cap, iar după aceea i-au dat foc şi a fost arsă de vie. La fel au făcut şi cu mama ei Marcela.

Potamiena, o soră a martirei Rais, a fost arestată, judecată şi condamnată la moarte, ca atâţia alţii. Basilide, ofiţerul însărcinat cu execuţia ei, văzând seninătatea şi fericirea ei, a devenit creştin. După aceea, când i s-a cerut să depună un jurământ oarecare, el a refuzat spunând că pe idoli nu mai poate jura deoarece e creştin. La început, poporului nu-i venea să creadă, dar curând el le dădu dovada, căci fiind tras în faţa judecătorului, el mărturisi din nou. Atunci fu aruncat în închisoare şi a doua zi primi să i se taie capul cu sabia.

Irineu, prezbiterul bisericii din Lion, a fost martirizat tot cam prin această vreme. El a fost născut în Grecia şi a primit o educaţie creştină. După martirajul lui Fotinus a fost însărcinat el cu păstorirea bisericii, slujbă pe care a îndeplinit-o până la moarte cu multă abilitate.

În general, se presupune că el ar fi scris suferinţele martirilor din Lion. De la el au rămas câteva scrieri.

Luptele între gladiatori sau între prizonierii de război, între sclavi sau criminali cu fiarele sălbatice, era o distracţie deosebită pentru locuitorii Romei. Împăratul, care putea să dea mai mult spectacole de acestea, era idolul poporului.

Un circ imens, clădit din piatră, numit Coloseum, s-a început sub Vespasian şi s-a terminat sub Titus. Aici aveau să se dea spectacole. Ruinele lui se mai văd şi azi. Jos era o arenă, iar de jur împrejur cuştile fiarelor sălbatice, cărora li se dădea drumul în timpul specta­colului. În Coloseum, cei o sută de mii de spectatori ocupau loc pe băncile aşezate în formă de amfiteatru, ca toţi să poată vedea. Rândul ultim de bănci era la vreo 52 m înălţime. În primele rânduri din faţa era loja imperială, unde lua loc împăratul şi curtenii săi. Coloseumul avea o lungime de 200 m şi o lăţime de 170 m. Clădirea era fără acoperiş. Numai în timpul jocurilor din arenă se trăgea sus o perdea de pânză. Se spune că la inaugurarea Coloseumului a fost o serbare de o sută de zile. Pentru acest scop a fost aduse 5.000 de fiare sălbatice din toate părţile, care au fost eliberate din cuşti rând pe rând şi omorâte în cursul luptelor. În această arenă, foarte mulţi urmaşi ai lui Cristos şi-au isprăvit alergarea, înconjuraţi de un nor aşa de mare de martori. Numai sângele lor, ce a îmbibat nisipul arenei, va putea mărturisi în ziua judecăţii, cât de mare a fost numărul lor. Ori de câte ori se abătea asupra imperiului vreo nenorocire, vina se arunca asupra creştinilor şi pe străzile Romei se auzea strigătul mulţimii: „La lei cu creştinii”.

După anul 200 persecuţiile au fost deosebit de crunte în părţile Africii de Nord. Cartagena, oraş în plină înflorire, cu mare belşug de bogăţii, dar mai mare de păcate şi stricăciuni, era un centru al creştinismului. Încă înainte ca Sever să dea decretul imperial de aspră prigonire, proconsolul Saturninus luă el iniţiativa şi dezlănţui furtuna persecuţiei. Primul martir al acestui val a fost un sărman sclav de origine punică numit Nimfonius. În anul 200, o seamă de creştini din orăşelul Scilita au fost aduşi la Cartagena, în faţa tribunalului lui Saturninus. Printre ei se aflau şi multe femei. Speratus, care a luat cuvânt în numele fraţilor, prin francheţea şi nobleţea spiritului său, a căutat să înlăture toate acuzele nedrepte şi să arate respectul lor pentru legile lui Dumnezeu şi ale împăratului. La cererea proconsulul de a jertfi pe altarul împăratului, au refuzat spunând că ei se roagă pentru împărat, dar nu mai jertfesc idolilor. Când proconsulul a văzut că toţi sunt neclintiţi în credinţa lor, le-a dat trei zile termen de gândire, dar creştinii au spus că nu au nevoie de trei zile de gândire, căci nu se schimbă. Sentinţa de deca­pitare fu dată şi executată imediat. Nu mult după aceasta, persecuţia deveni generală şi un alt grup de 5 creştini fu aruncat în închisoare. Între aceştia erau şi două femei tinere, una se numea Vibia Perpetua, în vârstă de 22 ani din Cartagena şi avea un copilaş mic, neînţărcat. Era născută din părinţi de seamă. Tata era păgân, mama creştină. Avea o educaţie aleasă. Nu ştim nimic despre soţul ei. Cealaltă tânără se numea Felicita şi fiind însărcinată, a născut pe paie în temniţă. Ceilalţi bărbaţi se numeau: Revocatus, se pare frate al Felicitei, Saturninus şi Secundus. Acesta din urmă, a murit în închisoare, înainte de începerea jocurilor în arenă. Locul lui însă a fost completat de Saturus, un diacon, care a fost absent când s-au făcut arestările şi care la înapoiere, s-a prezentat singur, de bună voie la închisoare.

Citind aceasta nu se poate să nu te întrebi: ce l-a făcut să se predea, din moment ce el a fost ferit de arestare? Trebuie să ştim însă că cei mai mulţi creştini de atunci, considerau martirajul altfel decât noi. Pentru noi, el este o experienţă de groază, poate o datorie necesară, pe care este bine dacă o poţi evita. Pentru ei, martirajul era o ocazie după care râvneau şi o doreau fierbinte, căci ea nu numai că le făcea parte de cea mai înaltă cinste între credincioşi, ci prin moarte scăpau de toate suferinţele şi ajungeau imediat în fericirea eternă. Ce erau acele câteva ore sau minute de suferinţe trupeşti faţă de slava după moarte, de porţile străluci­toare ale Paradisului, deschise larg şi de vocea care-i chema: „Vino, slugă bună!"

Cele două tinere încă nu erau membre ale bisericii creştine, ci doar catecumene, adică urmau învăţătura creştină şi se pregăteau pentru botez. O mare mângâiere au avut totuşi că au putut fi botezate după arestare. Câtă hotărâre de a-L urma pe Cristos! Mă gândesc la atâţia care azi au libertatea, dar totuşi n-au acest curaj de a-L urma pe Cristos.

Nici ororile închisorii, nici torturile nu au putut schimba hotărârea acestor femei în floarea vârstei. Perpetua mai ales a avut mult de suferit. Prigonitorii, văzând că toate torturile nu au putut-o clinti din credinţă, au recurs la alte metode mult mai grele pentru inima ei. Într-o zi, au dat voie tatălui ei bătrân să o viziteze în celulă. Acesta i se aruncă la picioare, îi acoperi mâinile cu sărutări şi i le scaldă în lacrimi, cerându-i să-i fie milă de perii lui cărunţi, să-i fie milă de copilaşul ei, care are nevoie de braţele ei şi să renunţe la credinţa creştină. Aceasta a fost cea mai amară picătură în cupa întristări­lor ei. Scena aceasta a rănit-o mai adânc decât toate instrumentele de tortură. Dar a rămas tare. Ea se plecă asupra bătrânului, răspunse cu plâns la plânsul lui, apoi îi zise: „Mă doare, plâng pe capul alb al tatălui meu, gem, fiindcă el e singurul din familia noastră, care nu se bucură de moartea mea. Ştii că noi nu mai suntem ai noştri. Noi suntem în mâinile lui Dumnezeu”.

Când priveşti la grelele torturi fizice şi psihice pe de o parte şi la slăbiciunile omeneşti pe de altă parte, te întrebi cum de au putut suporta toate? Imaginea redată de Bunyan în „Călătoria Creştinului" cu focul pe care duşmanul căuta să-l stingă, dar nu putea căci cineva, din dosul gardului, turna mereu ulei în foc, dezvăluie un mare secret al credincioşiei. Pe drept cuvânt ei puteau cânta:

„Când sunt aproape să cad
În lumea aceasta rea,
Puterea Ta-mi dai s-o văd,
Care mă va ţinea”.

Aşa s-a petrecut cu Cristos Domnul în Ghetsemani, când un înger a venit să-L întărească. Lui Ştefan, în grozavele clipe, când pământul nu-l mai voia, i s-a deschis cerul. Tot aşa şi Perpetua înainte de moarte a fost întărită. Într-o viziune, Perpetua a văzut înaintea ei o mare scară strălucitoare de la pământ la cer. De o parte şi de-alta se aflau numai instrumente de tortură şi un dragon înspăimântător păzea primele trepte ale scării. Ea izbi capul dragonului şi alergă pe treptele scării până ce ajunse sus. Acolo o aştepta Păstorul cel bun. Cu altă ocazie, l-a văzut pe diaconul Pomponius, mort nu cu mult înainte, apropiindu-se de uşa în­chisorii şi zicându-i: „Vino, noi te aşteptăm”. „El mă luă de mână - adaugă ea - şi începurăm să urcăm pe cărări prăpăstioase şi cu torturi”.

După câteva zile, toţi fură duşi în faţa judecăţii. Judecătorul o rugă să jertfească în cinstea împăratului, arătând prin aceasta milă faţă de perii cărunţi ai tatălui şi de copilaşul ei. Dar ea răspunse: „Nu voi face aceasta”. Procurorul o întrebă „Eşti creştină?" şi ea răspunse: „Da, sunt creştină”. Sentinţa fu dată să fie aruncaţi fiarelor sălbatice. Astfel la festivalurile ce au avut loc în onoarea tinerei Geta Cesar, grupul de condamnaţi a fost dus în Amfiteatru spre a se lupta cu fiarele sălbatice în faţa mulţimii înfuriate. Felicita, înainte de a fi in­trodusă în circ, dădu dovadă de eroism. La cuvintele temnicerului că durerile naşterii agravate de ororile închisorii au fost o nimica faţă de chinurile ce le va îndura în circ, ea răspunse: „Aici am suferit eu, dar acolo altul va suferi pentru mine, căci eu pentru El sufăr”.

Iată descrierea martirajului lor, prescurtată puţin, dată în cuvintele lui Tertulian: „Ziua victoriei lor se luminase şi ele au mers de la închisoare la amfiteatru, voioase şi cu înfăţişarea senină, ca la o adunare. Pentru tinerele femei, diavolul a pregătit o vacă foarte sălba­tică. Perpetua a fost condusă întâi. Ea a fost apucată în coarne şi aruncată, căzând în şale. Când şi-a văzut tunica ruptă, a tras-o peste ea, ca pe un văl, mai de grabă din băgarea de seamă a modestiei, decât de suferinţă. Apoi se sculă şi văzând-o pe Felicita zdrobită, îi întinse mâna şi o ridică în sus. Brutalitatea poporului fiind potolită, ele au fost chemate la poartă. Dar poporul strigând să fie aduse din nou, ele mai întâi s-au sărutat una pe alta, ca să-şi isprăvească martirajul cu o sărutare a păcii. Cealaltă, într-adevăr nemişcată şi în tăcere, a primit o lovitură de sabie. Perpetua însă, fiind lovită printre coaste, a strigat cu putere şi însăşi ea a pus mâna dreaptă nehotărâtă a tânărului gladiator la gâtul ei”.

Astfel au avut ocazia să-şi arate iubirea lor pentru Cel ce întâi le-a iubit. Nici crudele torturi, nici cea mai sfântă legătură a familiei nu le-a putut despărţi de Mântu­itorul lor.

Tertulian în cartea sa „Ad martires" îi îndemna stă­ruitor pe „fericiţii martiri" să-şi umple mintea cu gânduri despre lucrurile de sus şi atunci temniţa şi condiţiile grele de acolo vor fi de neînsemnată importanţă; ba mai mult, le vor socoti câştig.

„De aceea, fericiţilor, vă puteţi socoti ca fiind mutaţi de la o închisoare - putem spune - la un loc în sigu­ranţă. Că ea e plină de întuneric, dar voi sunteţi lumină; ea are legături, dar Dumnezeu v-a făcut slobozi; acolo este miros greu, duhoare, dar voi sunteţi o mireasmă plăcută. Judecătorul vă anchetează zilnic, dar voi îi veţi judeca până şi pe judecători. Acolo poate fi tristeţe pentru cei ce caută bucuriile lumii. Creştinul însă a renunţat la lume încă înainte de a fi la închisoare. În închisoare, el nu a renunţat decât la o altă închisoare. Nu are importanţă unde eşti în lume, tu care nu eşti al ei. Şi dacă tu ai pierdut unele bunuri ale vieţii, trebuie să ştii că aceasta este calea urmaşilor: să suferi pierderi prezente pentru ca câştigurile după aceea să poată fi mult mai mari...”.

„Să nu o mai numim închisoare, ci mai de grabă loc de retragere. Deşi trupul este închis, carnea este întemniţată, duhului însă toate lucrurile îi sunt deschise. În duh putem hoinări peste tot. În duh poţi umbla fără să ai înainte-ţi cărări întunecoase sau coloane masive, ci calea care duce la Dumnezeu. De câte ori paşii vă sunt în duh, de tot atâtea ori nu veţi fi în lanţuri. Unde îţi este inima, acolo îţi este comoara”.

Poate adeseori ne-am gândit care a fost starea creş­tinilor întemniţaţi, cum se simţeau, ce gândeau, cum îşi petreceau ultimele zile, cum aşteptau ei moartea? Iată mai jos o parte din jurnalul scris de Perpetua în închisoare, de la arestare până în ziua dinaintea execuţiei.

„Încă pe când eram sub supraveghere, tatăl meu a încercat să mă convingă, ca pentru dragostea sa faţă de mine, să renunţ la mărturisirea pe care mi-am propus-o. Dar i-am spus: „Tată, vezi unealta aceea acolo?" „Da", mi-a răspuns. „Poţi să o numeşti altfel decât sapă?" -„Nu", zise el. „Tot aşa nici eu nu mă pot numi altfel decât ceea ce sunt, o creştină”. Atunci tatăl meu, iritat de vorbele mele, s-a repezit la mine de parcă ar fi vrut să-mi scoată ochii. Dar a ţipat numai şi a plecat biruit, depărtându-se cu argumentele sale diavoleşti. Apoi, în timp ce a fost plecat de acasă pentru câteva zile, eu am mulţumit Domnului şi absenţa lui a devenit un izvor de mângâiere pentru mine. În acest timp, am fost botezată. Şi eu am fost inspirată de Duhul Sfânt să nu cer altceva la botez decât să pot suferi cu răbdare”.

„După câteva zile am fost aruncată în temniţă, eu m-am speriat foarte mult. Ce zi grozavă! Niciodată nu am văzut un aşa întuneric şi o căldură aşa înăbuşitoare. Temniţa era tixită cu o mulţime de popor, cei mai mulţi pe baza acuzaţiilor false ale soldaţilor. Afară de toate acestea, eu eram amărâtă din cauza copilaşului meu. Atunci Terţius şi Pomponius, binecuvântată diaconi care ne-au servit, au aranjat plătind daruri, ca să fim transferate într-o celulă mai uşoară a închisorii. Atunci am fost scoşi şi serviţi după dorinţă. Eu mi-am alăptat copilul, care era slăbit de foame. Am vorbit cu mama. Mi-am îmbucurat fratele. Le-am încredinţat lor copilaşul. Dar am fost măcinată de durere, văzându-i pe ei întristaţi din pricina mea. Această îngrijorare am suferit-o multe zile. Dar am obţinut o îngăduinţă să rămână copilaşul cu mine în închisoare. Atunci m-am întărit şi am scăpat de necaz şi de îngrijorarea cu privire la copil. Şi iată, temniţa a devenit palat pentru mine, aşa preferam să fiu acolo mai bine decât oriunde altundeva. „Atunci fratele meu mi-a zis: „Scumpa mea soră, tu te afli deja într-o stare înaltă, aşa că poţi cere o viziune ca să şti dacă vei isprăvi în pătimire sau vei scăpa”. Şi eu care ştiam că am privilegiul să vorbesc cu Domnul, a cărui bunătate am găsit-o aşa de mare, cu îndrăzneală i-am promis zicându-i: „Mâine îţi voi spune”. Astfel am cerut şi iată ce mi s-a arătat. Am văzut o scară de aramă, de o înălţime nemaipomenită, a cărei vârf atingea cerul, dar atât de îngustă de se putea urca numai unul câte unul. Şi pe fiecare parte a scării se aflau fixate săbii, suliţe, cârlige, cuţite şi piroane de toate felurile, aşa că dacă cineva urca nepăsător, fără să bage de seamă, ar fi fost rupt în bucăţi şi carnea i-ar fi rămas lipită acolo”.

„La picioarele scării era un balaur nespus de mare aşteptând pe acei care ar fi vrut să urce şi îngrozindu-i, astfel ca să nu îndrăznească să se suie. Dar Saturus s-a suit, căci el s-a predat de bună voie în numărul nostru, nefiind prezent când noi am fost arestaţi. Când el a ajuns la vârful scării, s-a întors şi a zis: „Perpetua, eu te aştept, dar fii cu grijă să nu te lovească balaurul”. Şi eu i-am răspuns: „În Numele Domnului Isus Cristos, el nu mă va răni. Şi ca şi cum balaurul ar fi vrut să mă sperie, el şi-a arătat capul la piciorul scării şi eu cum am pus piciorul pe treapta întâi, i-am strivit capul. Şi m-am urcat şi am văzut o foarte mare grădină, iar în mijlocul grădinii un om de statură nespus de înaltă, cu părul alb, îmbrăcat în haine de păstor care mulgea oile. Şi multe mii de suflete stăteau împrejurul lui, îmbrăcaţi în haine albe. Şi ridicându-şi capul m-a zărit şi mi-a zis: „Bine ai venit, fiica mea”. M-a chemat şi cum mulgea, el mi-a dat o turtă de brânză, iar eu am primit-o şi am mâncat-o şi toţi cei ce stăteau împrejur au zis „Amin!" La sunetul vocilor lor, m-am deşteptat cu un gust de dulceaţă în gura mea, pe care nu-l pot descrie. Şi am istorisit viziunea fratelui meu şi am înţeles că asta înseamnă pătimire, suferinţă pentru mine, iar din acel timp ani încetat de a mai avea vreo nădejde în viaţa aceasta”.

„După câteva zile am auzit că vom fi interogaţi. Tatăl meu sosise din lunga sa călătorie. Sleit de oboseală, a venit la mine şi m-a îndemnat să mă las de mărturisirea mea, zicând: „Ai milă, fiica mea, de perii mei cărunţi, ai milă de tatăl tău, dacă într-adevăr sunt vrednic să mă numeşti tată. Adu-ţi aminte că cu aceste mâini te-am adus până la această floare a vârstei şi te-am preferat pe tine mai mult decât pe ceilalţi fraţi ai tăi. Nu mă face de ruşine în faţa oamenilor. Ţine seama de sora mamei tale, ţine seama de fiul tău care nu va putea trăi fără tine. Dă la o parte curajul şi nu ne împinge pe toţi la distrugere, căci nimeni din noi nu va mai putea vorbi liber, dacă vreo nenorocire ar veni peste tine”.

„Aşa mi-a vorbit tatăl meu în dragostea sa, sărutându-mi mâinile şi aruncându-se la picioarele mele... Şi eu m-am întristat de starea tatălui meu, că el singur din familia mea nu se bucură de suferinţele mele. Şi eu l-am mângâiat zicându-i: „La judecata tribunalului se va în­tâmpla ceea ce va vrea Dumnezeu, căci fii sigur că noi nu suntem în puterea noastră, ci în a lui Dumnezeu”. Şi el a plecat amărât”.

„Într-o altă zi, în timp ce eram la prânz, am fost luaţi dintr-odată şi zoriţi să mergem la interogatoriu. Şi când am ajuns în piaţă, deodată s-a dat vestea prin împrejurimi şi o mare mulţime a început să vină alergând. Când am ajuns la locul unde era tribunalul, alţii erau cercetaţi şi au mărturisit. Când era să fiu eu anchetată, a sosit tata cu copilaşul meu şi arătând spre mine, zise cu o voce rugătoare: „Sacrifică, din milă pentru copilaş!" Atunci Hilarianus, procuratorul, care tocmai primi puterea vieţii şi a morţii în locul proconsulului Minucius Timinianus, ce murise, a zis: „Cruţă perii albi ai tatălui, cruţă copilăria băieţelului tău şi adu jertfe în cinstea împăraţilor”. Şi eu i-am răspuns: „Nu voi aduce jertfe”. Hilarianus zise: „Eşti creştină?" Şi eu am răspuns: „Da, sunt creştină”.

„Când tata s-a lăsat de încercările lui de a mă abate de la credinţă, Hilarianus a poruncit să-l scoată afară şi să-l bată cu vergile. Şi asta m-a întristat de parcă eu aş fi fost bătută, căci îmi era milă de bătrâneţea lui nenorocită”.

„Atunci procuratorul ne-a condamnat pe toţi să fim aruncaţi pradă fiarelor sălbatice şi cu bucurie am mers la închisoare. Cum copilaşul meu a fost alăptat la pieptul meu şi s-a obişnuit să stea cu mine în temniţă, am trimis pe diaconul Pomponius la tatăl meu să-i ceară copilaşul. Dar el a refuzat să-l dea. Totuşi, aşa a rânduit Dumnezeu, copilaşul de atunci nu a mai dorit să fie alăptat şi nici eu nu am mai avut necaz cu pieptul, probabil ca să nu sufăr din cauza îngrijorării pentru copilaş şi a durerilor de piept”.

„După câteva zile, Pudens, un soldat care era însărcinat cu paza temniţei, a început să ţină seama cu multă grijă de noi, înţelegând că marea putere a lui Dumnezeu era în noi. El a îngăduit ca mai mulţi fraţi să ne vadă, astfel că şi noi şi ei, toţi am fost învioraţi. Şi când ziua execuţiei s-a apropiat, tatăl meu a venit îmbrăcat de jale şi a început să îşi smulgă barba şi să se arunce pe jos şi zăcând pe faţa sa, a început să-şi reproşeze bătrâneţea cu aşa cuvinte şi acuzări încât desperarea sa ar fi mişcat pe orice făptură. Şi m-am amărât pentru bătrâneţea lui nefericită”.

„Cu o zi înainte de a fi duşi să ne luptăm cu fiarele, am văzut în viziune pe diaconul Pomponius că a venit la poarta temniţei şi a bătut cu tărie. Eu m-am dus şi i-am deschis. El era îmbrăcat în haine strălucitoare, avea mijlocul încins, în picioare avea sandale cu multe culori şi mi-a zis: „Perpetua, noi te aşteptăm, vino!" şi mi-a întins mână; şi noi am început să mergem prin locuri prăpăstioase şi cu torturi, cu greu am ajuns la amfiteatru. El mi-a zis, conducându-mă în mijlocul arenei: „Nu te teme, eu sunt cu tine aici şi voi împărtăşi lupta ta”. Şi iată am văzut o mare mulţime privind cu nesaţ la spectacol. Şi ştiind că am fost condamnată să fiu aruncată fiarelor sălbatice, m-am mirat că nu li se dă drumul asupra mea. Atunci veni împotriva mea un egip­tean, grozav la înfăţişare, cu apărătorii lui, să lupte cu mine. Tot atunci apăru un tânăr foarte senin la înfă­ţişare, strălucind de frumuseţe şi cu el alţi tineri frumoşi. Ei veniră spre mine să mă ajute şi să mă susţină. Şi eu am fost despoiată şi am devenit bărbat şi ajutoarele mele începură să mă frece cu ulei, cum este obiceiul după lupte. Pe de-altă parte am zărit pe egiptean prăbuşindu-se în ţărână. Apoi, veni un om de o înălţime uimitoare ce întrecea vârful amfiteatrului. El purta o tunică desfăcută şi o haină de purpură cu două banderole peste mijlocul pieptului. El, de asemenea, avea sandale cu multe culori de aur şi argint şi avea un toiag ca de judecător sau instructor de gladiatori şi o ramură cu mere de aur. El a poruncit să se facă linişte şi a zis: „Dacă acest egiptean va birui pe această femeie, o va omorî cu sabia lui; dar dacă ea îl va birui pe el, ea va primi această ramură. Atunci el s-a retras şi noi am înaintat unul împotriva celuilalt ca să dăm lupta. Şi când adversarul a vrut să mă apuce de picioare, i-am dat o lovitură în faţă cu piciorul. Şi iată eu am fost ridicată în aer şi am început să-l lovesc ca şi cum nu aş mai fi călcat pe pământ. Dar văzând că nu l-am rănit încă, mi-am încleştat mâinile şi i-am izbit capul de pământ, apoi l-am călcat pe cap. Atunci, toată mulţimea a început să strige, iar susţinătorii mei să chiuie. Şi venind la judecător, am primit ramura şi m-a sărutat zicându-mi: „Fiică, pacea fie cu tine”. Şi noi ani început să mergem, cu aplauze, spre aşa numita Poartă a Vieţii. Atunci m-am trezit şi am priceput că lupta mea avea să fie nu cu fiarele, ci cu diavolul. Şi am ştiut că îl voi birui. Aceste lucruri le-am scris până în ziua dinaintea execuţiei. Ceea ce se va petrece în amfiteatru să le scrie cine o vrea”.

Aici se încheie jurnalul.

În ziua când Perpetua şi Felicita au fost date morţii, alţi trei tineri creştini au fost aduşi în arenă. Numele lor este: Satur, Saturnius şi Secundulus. Când le-a sosit rândul, au fost introduşi înăuntru şi siliţi să fugă printre oamenii ce aveau în grijă fiarele sălbatice. Aceştia erau înşiruiţi pe două rânduri şi creştinii, cum fugeau printre ei, erau loviţi şi zdrobiţi. După aceea au dat drumul tigrilor, care i-au sfâşiat în bucăţi.

Speratus şi alţi doisprezece creştini au fost decapitaţi în Galia. Aceeaşi soartă a avut-o şi Androclus. Prezbiterul din Antiohia, Asclepiades, a suferit multe torturi, dar viaţa i-a fost cruţată. Cecilia, o tânără creştină dintr-o bună familie din Roma, căsătorită cu un tânăr nobil Valerian, a stăruit ca el să devină creştin. După conver­tirea soţului, a urmat convertirea fratelui său numit Tiburtiu. Vestea despre convertirea lor s-a aflat numaidecât şi au avut de îndurat toată asprimea legilor. Cum făceau parte din societatea de seamă a Romei, prefectul cetăţii a fost foarte furios şi i-a condamnat să fie decapitaţi. Ofiţerul care i-a condus la execuţie s-a convertit şi el şi a suferit aceeaşi moarte. Martirajul lor se află redat mai pe larg şi în româneşte în cartea „Sfintele amintiri", de Mihail Sadoveanu.

Fiindcă ea a contribuit la convertirea celor doi, Ceciliei i-au aplicat un tratament şi mai aspru. Ea a fost aşezată într-o baie cu apă fiartă, iar după aceea o sabie a pus capăt suferinţelor, despărţindu-i capul de trup. Aceasta s-a petrecut în anul 222 d.Cr.

Calist, prezbiterul Romei, a fost martirizat, dar nu avem amănunte. Aceeaşi soartă a împărtăşit-o şi urmaşul său la slujbă, Urban. Un băiat de vreo cincisprezece ani numit Agapetus din Praeneste, Italia, fiindcă a refuzat să jertfească zeilor, a fost bătut crunt, iar după aceea i-au tăiat capul cu sabia. Antiohus, ofiţerul care supra­veghea execuţia, a căzut deodată din scaunul său şi, ţipând de o mare durere, a murit şi el.

<<< Cuprins

Persoane interesate